CZ EN

Loterie a jiné podobné hry § 50 odst. 3

Podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3

Provozování loterií a jiných podobných her neupravených v ustanovení § 2 písm. a) až n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) může být Ministerstvem financí povoleno v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Při stanovování podmínek provozování loterií a jiných podobných her dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích vychází Ministerstvo financí přiměřeně z částí první až čtvrté zákona o loteriích. Ministerstvo financí upozorňuje na nutnost předchozí konzultace v případě doposud nepovolených loterií a jiných podobných her dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích, a to ještě před podáním žádosti o jejich povolení.

Mezi loterie a jiné podobné hry povolované pouze na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích patří především:

  • elektromechanické rulety,
  • e-hry,
  • internetová kurzová sázka
  • nespecifikovaná ostatní § 50 odst. 3

Podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3 - Elektromechanické rulety

Elektromechanická ruleta (dále jen „EMR“) dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) je definována jako programově elektronicky řízené herní zařízení vybavené mechanickým ruletovým kolem provozované jako vícemístná elektromechanická ruleta. Za EMR ve smyslu této definice se považuje i hybridní systém využívající mechanické, elektromechanické nebo elektronicky zobrazované ruletové kolo, jejichž činnost je dálkově přenášena a využívána více herními místy v jednom objektu. EMR je vybavena centrálním programovým vybavením (dále jen „CPV“), které zajišťuje provozování hry. EMR umožňuje hru více účastníků hry, kteří osobně obsluhují samostatná hrací místa sázením na herní kombinace s výší sázky, kterou zvolí. Hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkční celek.  

P. č. Přílohy k žádosti o povolení EMR Originál Ověřená kopie Kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast. x    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b zákona o loteriích (50 mil. Kč) x nebo x  
3. Smlouvu nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví.     x
4. Prohlášení žadatele, v jakém typu provozovny (kasino, herna, místo splňující podmínky zvláštního provozu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích) bude/budou EMR provozována/y. x    
5. Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného sázkového zařízení.     x
6. Inspekční zpráva k hernímu systému. x nebo  x  
7. Prohlášení o nabytí sázkového zařízení, v případě pronájmu sázkového zařízení Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu.     x
8. Herní plán. 1x    
9. Smlouva nebo výpis ze smlouvy o zajištění odborného servisu sázkového zařízení.     x
10. Prohlášení žadatele o tom, že EMR nebudou provozovány v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 zákona o loteriích. x    
11. Jména osob odpovídajících za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Pověřené osoby svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením. x    

 

Č. Další přílohy k žádosti o povolení EMR do tzv. zvláštního provozního režimu originál Ověřená kopie kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, nebude schválením žádosti provozováno více než 6 povolených přístrojů a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 zákona o loteriích (tzv. herních pozic). x    
2. Prohlášení žadatele o tom, že EMR umístěné v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, jsou technicky vybaveny tak, aby neumožnily hru bez předchozí kontroly plnoletosti účastníka hry. x    

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zřídilo registr, do nějž je možné vkládat:

  1. Prohlášení žadatel o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
  2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b loterního zákona.

Cílem zřízení registru je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do registru, a v případě podání další žádosti pak již není potřeba uvedené písemnosti dokládat. Účastník je povinen písemnosti vedené v registru aktualizovat podle aktuálního stavu.

V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do registru, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Správní poplatky

Žádost o povolení 5 000,- Kč
Žádost o zrušení povolení 3 000,- Kč
Žádost o změnu povolení 3 000,- Kč

Podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3 - E-hry

E-hry lze ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, charakterizovat jako sázkové hry, u nichž dochází na základě generátoru náhodných čísel k losování výsledku hry, přičemž se jedná o elektronickou simulaci kursových sázek.

K žádosti o povolení takové sázkové hry je nutné doložit:

Č. Přílohy k žádosti o povolení Originál Ověřená kopie Kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast x (registr)    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b zákona x (registr) nebo x (registr)  
3. Inspekční zpráva k povolovanému systému – e-hry x (registr) nebo x (registr)  
4. Smlouvu nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu     x
5. k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví      
6. Prohlášení o nabytí sázkového zařízení, v případě pronájmu sázkového zařízení Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu x (prohlášení)   x (smlouva)
7. Herní plán x    
8. Smlouva nebo výpis ze smlouvy o zajištění odborného servisu sázkového zařízení     x
9. Prohlášení žadatele o tom, že e-hry nebudou provozovány v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 loterního zákona x    
10. Jména osob odpovídajících za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Pověřené osoby svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením x    

 

Podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3 - Internetová kurzová sázka

Sázková hra na principu kursové sázky provozovaná prostřednictvím sítě internet. Kursové sázky jsou definovány jako sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky.

K žádosti je nutné přiložit tyto doklady:

Č. Přílohy k žádosti o povolení Originál Ověřená kopie Kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast x (registr)    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b zákona x (registr) nebo x (registr)  
3. Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného technického a programového vybavení pro přijímání kursových sázek     x
4. Inspekční zpráva k příslušnému technickému a programovému vybavení pro přijímání kursových sázek x (registr) nebo x (registr)  
5. Prohlášení o nabytí příslušného technického a programového vybavení pro přijímání kursových sázek, v případě pronájmu příslušného technického a programového vybavení pro přijímání kursových sázek Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu x (prohlášení)   x (smlouva)
6. Herní plán x    
7. Smlouva nebo výpis ze smlouvy o zajištění odborného servisu příslušného technického a programového vybavení pro přijímání kursových sázek     x

 

Podmínky pro povolování ostatních typů her dle § 50 odst. 3 - Nespecifikovaná ostatní § 50 odst. 3

Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky provozování takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona. Vzhledem ke značné rozmanitosti nepojmenovaných loterií a jiných podobných her jsou níže uvedené přílohy pouze orientační/vstupní a jejich výčet může pak být ad hoc doplněn v rámci správního řízení s ohledem na jejich specifické znaky. Z tohoto důvodu rovněž doporučujeme žadatelům obrátit se před podáním žádosti o dosud nepovolenou loterii nebo jinou podobnou hru na odbor 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí za účelem neformální konzultace.

K žádosti je nutné přiložit tyto doklady:

Č. Přílohy k žádosti o povolení Originál Ověřená kopie Kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast x (registr)    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b zákona o loteriích x (registr) nebo x (registr)  
3. Herní plán x    
4. Inspekční zpráva x nebo x  

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.