CZ EN

Centrální loterní systém a interaktivní videoloterní terminál

Podmínky pro povolování centrálního loterního systému a koncových interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l)

CENTRÁLNÍ LOTERNÍ SYSTÉM

Centrální loterní systém (dále jen „CLS“) dle ustanovení § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) je definován jako funkčně nedělitelný elektronický systém sestávající z centrální řídící jednotky (dále jen „CJ“), místní kontrolní jednotky (dále jen „MJ“) a početně neomezených koncových zařízení – interaktivních videoloterních terminálů (dále jen „IVT“), a to v režimu obousměrné komunikace mezi CJ a IVT, probíhající v reálném čase (dále jen „on-line“) prostřednictvím logicky oddělené telekomunikační sítě provozované licencovaným operátorem a zajišťující on-line autorizaci každé provedené transakce na IVT.

INTERAKTIVNÍ VIDEOLOTERNÍ TERMINÁLY

Interaktivní videoloterní terminál je koncové zařízení, které je obsluhováno přímo sázejícím a slouží jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému.

P. č. Přílohy k žádosti o povolení Originál Ověřená kopie Kopie pro CLS  pro IVT 
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast. x      Ano Ne 
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. a) zákona o loteriích (50 mil. Kč). x nebo x    Ano Ano
3. Smlouvu o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví*   (x)**  Ano Ano
4. Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného sázkového zařízení.   x  Ano Ano 
5. Inspekční zpráva k centrálnímu loternímu systému s certifikovanými hrami.  x nebo x  Ano Ne 
6 a) Prohlášení o nabytí sázkového zařízení x    Ano Ne
6 b) V případě pronájmu sázkového zařízení Smlouva o pronájmu     x  Ano Ne
7. Herní plán. 1x    Ano Ne
8 a) Smlouva o zajištění odborného servisu sázkového zařízení.    Ano Ne
8 b) Prohlášení o tom, že si odborný servis bude žadatel zajišťovat sám  x      Ano Ne
9. Prohlášení žadatele o tom, že IVT nebudou provozovány v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno dle § 50 odst. 5 zákona o loteriích. x    Ano Ano
10. Jména osob odpovídajících za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Pověřené osoby svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením. x nebo x    Ano Ano
11. Prohlášení žadatele, v jakém typu provozovny (kasino, herna, místo splňující podmínky zvláštního provozu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích) bude/budou IVT provozován/y. x      Ano Ano

 

U bodu 6 a 8., které jsou rozděleny na dva podbody, je vždy zapotřebí doložit pouze jeden doklad ve formě jedné ze dvou uvedených možností, tedy a) nebo b).

* Je nutné postupovat v souladu s metodickým pokynem k dokládání právního titulu k umístění loterií a jiných podobných her na provozovně ze dne 17. 1. 2014. V případě, že je zapotřebí doložit prohlášení vlastníka prostoru, musí být toto prohlášení předloženo v originále.
**Originál prohlášení vlastníka prostoru dle výše uvedeného metodického pokynu ze dne 17. 1. 2014, vztahující se ke konkrétní provozovně je nutné doložit pouze při prvním podání žádosti o povolení k provozování a umístění IVT (dále jen „žádost“) na konkrétní adrese. V následujících žádostech týkajících se stejné adresy postačí kopie tohoto prohlášení, spolu s číslem jednacím (č. j.) žádosti, kde je založen originál prohlášení.

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Č. Další přílohy k žádosti o povolení CLS do tzv. zvláštního provozního režimu Originál Ověřená kopie  Kopie pro CLS  pro IVT 
1. Prohlášení žadatele o tom, že v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, nebude schválením žádosti provozováno více než 6 povolených přístrojů a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 zákona o loteriích. x      Ano  Ano
2. Prohlášení žadatele o tom, že IVT umístěné v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, jsou technicky vybaveny tak, aby neumožnily hru bez předchozí kontroly plnoletosti účastníka hry. x      Ano  Ano

 

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Evidence povinných dokumentů dokládaných dle loterního zákona vedená MF, odborem 34:

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zřídilo evidenci povinných dokumentů dokládaných dle loterního zákona, do které je možné vkládat:

1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast

2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. a) zákona o loteriích (řídí se Metodickým pokynem k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 2. 4. 2014)

3. Inspekční zprávy

Cílem zřízení evidence je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do evidence, a v případě podání další žádosti pak již není potřeba uvedené písemnosti dokládat.

V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do evidence, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář