CZ EN

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 31.3.2005

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 31.3.2005
  v tis. Kč
AKTIVA
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 849 185
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou refinancování 157 996 158
3. Pohledávky za bankami 34 594 720
4. Pohledávky za klienty 87 507 900
5. Dluhové cenné papíry 27 717 392
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0
7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2 745 196
8. Ostatní aktiva 15 819 304
9. Náklady a příjmy přístích období 503 408
10. Aktiva celkem 327 733 263
 
PASIVA
1. Závazky vůči bankám 1 966 067
2. Závazky vůči klientům 300 848 143
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 9 661 825
5. Výnosy a výdaje příštích období 1 539 386
6. Rezervy 1 553 573
7. Základní kapitál 4 450 000
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 132 498
9. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 600 455
10. Zisk nebo ztráta za účetní období 617 854
11. Pasiva celkem 327 733 263
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 267 352
2. Náklady na úroky a podobné náklady -2 322 788
3. Výnosy z poplatků a provizí 914 519
4. Náklady na poplatky a provize -383 362
5. Správní náklady -597 679
6. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 774 854
7. Daň z příjmů -157 000
8. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 617 854
 
INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH
1. Celková výše pohledávek v hrubých částkách 123 112 053
2. Celková výše standardních pohledávek v hrubých částkách 119 579 075
3. Celková výše klasifikovaných pohledávek v hrubých částkách 3 532 978
4. Souhrnná výše opravných položek k pohledávkám 1 009 433
 
VYPLACENÁ STÁTNÍ PODPORA 15 419 362
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.