CZ EN

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 31.12.2005

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 31.12.2005
  v tis. Kč
AKTIVA
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 384 098
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 168 041 436
3. Pohledávky za bankami 37 645 960
4. Pohledávky za klienty 107 794 878
5. Dluhové cenné papíry 31 176 587
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0
7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2 796 423
8. Ostatní aktiva 10 234 633
9. Náklady a příjmy přístích období 353 497
10. Aktiva celkem 359 427 512
 
PASIVA
1. Závazky vůči bankám 62 284
2. Závazky vůči klientům 338 986 654
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 4 490 967
5. Výnosy a výdaje příštích období 580 882
6. Rezervy 1 515 725
7. Základní kapitál 4 560 000
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 224 819
9. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 140 868
10. Zisk nebo ztráta za účetní období 2 086 631
11. Pasiva celkem 359 427 512
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 13 375 213
2. Náklady na úroky a podobné náklady -9 603 727
3. Výnosy z poplatků a provizí 4 268 821
4. Náklady na poplatky a provize -2 387 120
5. Správní náklady -2 564 732
6. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 2 491 320
7. Daň z příjmů -404 690
8. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 2 086 631
 
INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH
1. Celková výše pohledávek v hrubých částkách 146 575 188
2. Celková výše standardních pohledávek v hrubých částkách 142 560 466
3. Celková výše klasifikovaných pohledávek v hrubých částkách 4 014 722
4. Souhrnná výše opravných položek k pohledávkám 1 138 074
 
VYPLACENÁ STÁTNÍ PODPORA 16 086 413

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.