CZ EN

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 30.9.2005

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 30.9.2005
  v tis. Kč
AKTIVA
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 526 046
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 165 274 916
3. Pohledávky za bankami 31 934 776
4. Pohledávky za klienty 101 108 536
5. Dluhové cenné papíry 31 457 201
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0
7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2 720 161
8. Ostatní aktiva 724 891
9. Náklady a příjmy přístích období 725 674
10. Aktiva celkem 335 472 204
 
PASIVA
1. Závazky vůči bankám 2 840 188
2. Závazky vůči klientům 313 741 425
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 2 974 404
5. Výnosy a výdaje příštích období 1 078 628
6. Rezervy 1 771 773
7. Základní kapitál 4 450 000
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 232 734
9. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 140 932
10. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 664 105
11. Pasiva celkem 335 472 204
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 9 942 836
2. Náklady na úroky a podobné náklady -7 037 290
3. Výnosy z poplatků a provizí 2 932 150
4. Náklady na poplatky a provize -1 425 190
5. Správní náklady -1 800 214
6. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 2 042 238
7. Daň z příjmů -378 133
8. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 1 664 105
 
INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH
1. Celková výše pohledávek v hrubých částkách 134 171 053
2. Celková výše standardních pohledávek v hrubých částkách 130 140 763
3. Celková výše klasifikovaných pohledávek v hrubých částkách 4 030 290
4. Souhrnná výše opravných položek k pohledávkám 1 127 740
 
VYPLACENÁ STÁTNÍ PODPORA 16 086 413
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.