CZ EN

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 30.6.2005

Vybrané údaje o hospodaření sektoru stavebních spořitelen k 30.6.2005
  v tis. Kč
AKTIVA
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 2 035 332
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou refinancování 169 297 745
3. Pohledávky za bankami 30 133 915
4. Pohledávky za klienty 94 147 964
5. Dluhové cenné papíry 29 594 560
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0
7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2 730 093
8. Ostatní aktiva 435 726
9. Náklady a příjmy přístích období 617 407
10. Aktiva celkem 328 987 743
 
PASIVA
1. Závazky vůči bankám 1 110 318
2. Závazky vůči klientům 309 358 296
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0
4. Ostatní pasiva 2 833 497
5. Výnosy a výdaje příštích období 1 294 801
6. Rezervy 1 577 664
7. Základní kapitál 4 450 000
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 234 908
9. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 140 932
10. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 146 281
11. Pasiva celkem 328 987 743
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 6 575 953
2. Náklady na úroky a podobné náklady -4 687 255
3. Výnosy z poplatků a provizí 1 949 519
4. Náklady na poplatky a provize -903 696
5. Správní náklady -1 218 565
6. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 1 434 827
7. Daň z příjmů -288 546
8. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 1 146 281
 
INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH
1. Celková výše pohledávek v hrubých částkách 125 341 915
2. Celková výše standardních pohledávek v hrubých částkách 121 588 785
3. Celková výše klasifikovaných pohledávek v hrubých částkách 3 753 130
4. Souhrnná výše opravných položek k pohledávkám 1 060 037
 
VYPLACENÁ STÁTNÍ PODPORA 15 419 362
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.