CZ EN

Pravidla jednání

Pravidla jednání při distribuci spotřebitelského úvěru lze rozdělit na obecná pravidla jednání a na specifická pravidla obsahující obvykle informační povinnosti (v reklamě, předsmluvní informace, minimální náležitosti smlouvy, informace během trvání smluvního vztahu) a produktovou regulaci (regulaci smluvních podmínek).

Obecná pravidla jednání

Základním obecným pravidlem jednání je povinnost provozovat činnost s odbornou péčí, která je doplněna povinností jednat se spotřebitelem čestně, transparentně a zohledňovat jeho práva a zájmy. Spotřebiteli musí být vždy jasné, zda jedná s poskytovatelem, samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru, včetně osob, které tyto subjekty zastupují.

Dalším neméně důležitým obecným pravidlem je poskytování zákonem požadovaných informací bezplatně, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Je zakázáno používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace, přičemž obsah komunikace vůči spotřebiteli musí být podán (tedy i smlouva musí být napsána) jasně, výstižně a zřetelně, sdělení musí být dostačující a přesné a nesmí zastírat, zlehčovat nebo zamlčovat důležité skutečnosti, informace nebo upozornění.

Je zakázáno vyžadovat po spotřebiteli úplatu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, s výjimkou úhrady daní, správních poplatků a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru.

Samostatní zprostředkovatelé mají zakázáno přijímat odměnu za uzavření konkrétní smlouvy o spotřebitelském úvěru souběžně od spotřebitele i poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Informační povinnosti

Můžeme dělit podle fáze úvěrového vztahu na:

  1. všeobecné informace o nabízených úvěrech, které musí být trvale poskytovateli nebo zprostředkovateli zpřístupněné spotřebitelům, a jejichž hlavním účelem je umožnit spotřebiteli, aby mohl sám porovnávat nabídky dříve, než přistoupí k oslovení konkrétního poskytovatele nebo zprostředkovatele,
  2. regulaci obsahu reklamních sdělení (co musí reklama také obsahovat, pokud v ní jsou uváděny číselné údaje o nákladech spotřebitelského úvěru); účelem je, aby reklama obsahovala objektivní a ověřitelné údaje charakterizující daný úvěrový produkt,
  3. předsmluvní informace odrážející konkrétní nabídku poskytovatele spotřebiteli na základě přezkoumání jeho situace a požadavků; účelem je umožnit spotřebiteli porovnat mezi sebou konkrétní nabídky jednotlivých poskytovatelů, čemuž mj. slouží i celoevropsky standardizovaná podoba formulářů, na nichž jsou informace poskytovány (předsmluvní informace od různých poskytovatelů mají vždy stejnou podobu, stejná informace se nachází na stejném místě, což usnadňuje její srovnání); předsmluvní informace by se měly shodovat s podmínkami obsaženými ve smlouvě, pokud tomu tak není, měl by poskytovatel nebo zprostředkovatel předložit nové předsmluvní informace,
  4. regulaci informací obsažených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru i o jeho zprostředkování (co musí smlouva obsahovat a důsledky chybně uvedených některých údajů o nákladech spotřebitelského úvěru) s tím, že návrh smlouvy (konkrétní text smlouvy) musí být spotřebiteli poskytnut předem před jejím podpisem (zákon sice stanoví minimální obsahové náležitosti smlouvy, avšak na rozdíl od předsmluvních podmínek nestanoví podobu smlouvy, která na rozdíl od formulářových předsmluvních informací není sjednocena), a
  5. informační povinnosti poskytované během trvání smluvního vztahu (zejména týkající se čerpání a úhrady spotřebitelského úvěru a změn zápůjční úrokové sazby).
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.