CZ EN

Uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru

Informační povinnosti před uzavřením smlouvy

Před uzavřením smlouvy musí věřitel nebo zprostředkovatel splnit své informační povinnosti. Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je přitom povinen poskytovat předsmluvní informace ve stejném rozsahu jako věřitel. Pokud tuto povinnost zprostředkovatel splní, uplatní se právní domněnka („má se za to“), že ji splnil i věřitel. Je proto na věřitelích, aby si vhodným způsobem upravili smlouvy se zprostředkovateli a zajistili tak náležité poskytování předsmluvních informací spotřebitelům.

Informace v reklamě (§ 4)

Pokud je v reklamě na spotřebitelský úvěr uveden jakýkoliv údaj o nákladech, musí tato reklama obsahovat informace stanovené v příloze č. 1 zákona. Za údaj o nákladech je tak nutné považovat například údaj o výši úrokové sazby nebo o poplatcích, nikoliv však už prohlášení o tom, že se jedná o nejlepší úvěr na trhu.

Předsmluvní informace (§ 5)

V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru je věřitel povinen poskytnout spotřebiteli informace uvedené v příloze č. 2. Je na věřiteli, aby v konkrétní situaci posoudil, co lze považovat za „dostatečný předstih před uzavřením smlouvy.“ Tento pojem proto zákon úmyslně blíže nespecifikuje. U některých druhů úvěru si lze představit i situaci, kdy poskytnutí předsmluvních informací a samotné uzavření smlouvy proběhne v rámci jednoho jednání.

Předsmluvní informace se poskytují na trvalém nosiči dat. Na základě definice v zákoně a v souladu s evropskou legislativou je za trvalý nosič dat možné považovat např. papír, disketu, CD či DVD nosič, pevný disk osobního počítače (např. s uloženou emailovou zprávou).

Internetovou stránku však lze za trvalý nosič dat považovat pouze, pokud umožňuje:

  • spotřebiteli informaci ukládat,
  • spotřebiteli přistupovat k informacím po dobu přiměřenou účelu informace, tj. po dobu po kterou jsou informace pro spotřebitele relevantní - po dobu jednání o uzavření smlouvy (i pokud k uzavření smlouvy nedojde), po dobu trvání smluvního vztahu a také po dobu nezbytnou po skončení trvání smluvního vztahu
  • umožňuje uchování informace v nezměněné podobě, tj. musí být uchována takovým způsobem, který neumožňuje ji jednostranně měnit

Souhlas spotřebitele s poskytnutím dat prostřednictvím takové internetové stránky je však irelevantní.

Poskytnutím předsmluvních informací věřitelovy povinnosti nekončí. Všechny předsmluvní informace je věřitel povinen také spotřebiteli náležitě vysvětlit tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, jestli nabízený spotřebitelský úvěr odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

Posouzení úvěruschopnosti (§ 9)

Před poskytnutím spotřebitelského úvěru nebo významným navýšením jeho celkové výše je věřitel povinen posoudit schopnost spotřebitele tento úvěr splácet. Toto posouzení je věřitel povinen provést s odbornou péčí a na základě informací získaných od spotřebitele. Do úvěrových registrů je povinen nahlédnout pouze pokud je to nezbytné.

Kopie návrhu smlouvy (§ 6 odst. 2)

Věřitel je povinen spotřebiteli na požádání poskytnout kopii návrhu smlouvy (nelze zaměňovat s návrhem na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku). Tuto povinnost však věřitel nemá, pokud v tom okamžiku není věřitel ochoten spotřebiteli úvěr poskytnout. Tuto povinnost je věřitel povinen splnit bezplatně.

Náležitosti smlouvy

Forma smlouvy

Zákon předpisuje písemnou formu smlouvy o spotřebitelském úvěru, která tudíž musí být v souladu s tím, co o písemném právním úkonu stanoví občanský zákoník a platná judikatura.

Smlouva musí být navíc spotřebiteli poskytnuta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Obsahové náležitosti smlouvy

Samotná smlouva musí obsahovat informace stanovené v příloze č. 3 zákona:

Důsledky nedodržení formy nebo náležitostí smlouvy

Nedodržení písemné formy nebo neuvedení informací ve smlouvě nemá za následek neplatnost smlouvy. Pokud však smlouva neobsahuje předepsané informace a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, aplikuje se § 8, podle kterého se spotřebitelský úvěr pokládá za úročený ve výši diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou, a to od počátku, přičemž ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se stávají neplatnými.

Neuvedením informací se také prodlužuje 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy (§ 11), a to o období od uzavření smlouvy až do jejich poskytnutí. Lhůta pro odstoupení tedy skončí až 14 dní po jejich náležitém poskytnutí.

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář