CZ EN

Ukončení smluvního vztahu

Výpověď (§ 12)

Kromě obecných způsobů ukončení smluvního vztahu, zákon o spotřebitelském úvěru nabízí některé nové, resp. modifikované způsoby ukončení spotřebitelského úvěru, jejichž účelem je především zjednodušit a zlevnit spotřebiteli vyvázaní se ze smluvního vztahu s věřitelem.

Výpovědí může spotřebitel ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou kdykoliv a s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní doba. Sjednaná výpovědní doba však nesmí být delší než jeden měsíc.

Naopak věřitel může ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou pouze, je-li to sjednáno ve smlouvě. Tato výpovědní doba však nesmí být kratší než 2 měsíce.

Odstoupení (§ 11)

Spotřebitel má právo do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez udání důvodu. Smyslem je umožnit spotřebitelům, kteří uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru např. ve spěchu, bez přečtení nevýhodné smlouvy nebo pod nátlakem věřitele se jednoduše vyvázat se ze smluvního vztahu. V takovém případě má věřitel nárok na vrácení jistiny a na úroky avšak pouze za období od uzavření smlouvy do vrácení jistiny spotřebitelem. Jedinou výjimkou jsou nevratné poplatky zaplacené orgánům veřejné správy a osobám pověřeným výkonem státní správy (např. poplatky u notáře), které věřitel může požadovat po spotřebiteli uhradit.

Pokud však ve smlouvě nebyly poskytnuty informace, které zákon vyžaduje (§ 6 odst. 1), tato lhůta skončí až 14 dní po jejich poskytnutí.

Okamžikem odstoupení zanikají také smlouvy o doplňkových službách, které spotřebitel uzavřel v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

Ukončení vázaného úvěru (§ 14)

Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru je smlouvou, která je závislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Taková smlouva o spotřebitelském úvěru je závislou, pokud je úvěr určen výhradně k financování konkrétního zboží nebo služby (je účelově vázán) a

  • věřitel je zároveň prodávajícím nebo poskytovatelem, nebo prodávající nebo poskytovatel je zprostředkovatelem smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo
  • konkrétní zboží nebo služba je výslovně uvedeno (jednotlivě určeno) ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Pokud tedy spotřebitel platně odstoupí od smlouvy (§ 48 občanského zákoníku) o koupi zboží nebo poskytnutí služby (např. z důvodu vady zboží - § 597 občanského zákoníku, atd.) zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.

V případě vázaného úvěru může nastat i zvláštní případ ručení věřitele. Pokud bylo spotřebiteli soudem přiznáno právo na peněžité plnění vůči prodejci zboží nebo poskytovateli služby a ten toto právo dobrovolně neuspokojí, může se spotřebitel z titulu ručení obrátit na věřitele – poskytovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Postačí také, pokud prodejce či poskytovatel dluh uzná, ale neuhradí ho.

Předčasné splacení (§ 15)

Spotřebitel má také právo spotřebitelský úvěr kdykoliv předčasně splatit. Věřitel v takovém případě může po spotřebiteli požadovat náhradu nákladů, které mu v souvislosti s předčasným splacením vznikly, jejich výše však musí být objektivně odůvodněná a nesmí překročit

  • 1 % z předčasně splacené částky jistiny, nebo
  • 0,5 %, pokud doba mezi předčasným splacením a předpokládaným splacením spotřebitelského úvěru podle smlouvy není delší než 1 rok.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.