CZ EN

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti úplná znění zákonů o podnikání na kapitálovém trhu a o kolektivním investování

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti úplná znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění poslední novely zákonů

Dne 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o kolektivním investování a další související zákony. Česká republika splnila novelou úkol promítnout, nebo dokončit promítnutí, do právního řádu následující komunitární předpisy:

  1. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, o a změně směrnice 2004/31/ES.
  2. Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
  3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru. Ustanovení, kterými se mění směrnice 2002/83/ES a 2005/68/ES, potom zapracovává nový zákon o pojišťovnictví <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=571>.
  4. Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic. Transpozice je z podstatné části provedena vyhláškou České národní banky č. 235/2009 Sb., o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond.
  5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven. V případě tohoto evropského předpisu se jedná o transpozici čl. 46 a 46a směrnice 78/660/EHS ve znění směrnice 2006/46/ES, jinak směrnici 2006/46/ES do vnitrostátního práva zapracovává zákon č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé jej provádějící právní předpisy.

Mezi subjekty, kterým novela zakládá nové či širší veřejnoprávní povinnosti, patří v prvé řadě

  1. emitent, jehož investiční cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie uvedený v § 118 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  2. osoba hodlající nabýt, dosáhnout nebo překročit stanovený podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu obchodníka s cennými papíry, banky nebo družstevní záložny, nebo takové osoby ovládnout a
  3. investiční společnost, která obhospodařuje standardní fondy.

Ministerstvo financí v této souvislosti předkládá veřejnosti aktuální úplná znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.