CZ EN

Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí

Díky masivnímu rozvoji využívání informačních technologií ve finančních službách dochází k rozvoji a změnám produktů, aplikací, procesů a obchodních modelů, které transformovaly tradiční distribuční kanály poskytování finančních služeb do většího využití online metod sjednávání a marketingu. Tuto digitální transformaci finančního trhu Evropská komise reflektovala ve svém Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí (Digital Finance Package), který zveřejnila 24. září 2020. Cílem tohoto balíčku je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost evropské ekonomiky a stimulovat rozvoj finančních inovací při zachování dosaženého standardu ochrany spotřebitele a zajištění stability finančního trhu.

Součástí balíčku jsou tří legislativní a dva nelegislativní materiály - Návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA), Návrh nařízení o pilotním režimu tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaných záznamů, Návrh nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA), Návrh směrnice reagující na předložené návrhy a dvě strategie. Ve Strategie pro moderní a bezpečné maloobchodní platby představuje Evropská komise předpokládaný budoucí vývoj regulace v oblasti platebního styku. Strategie pro digitální finance popisuje trendy v oblasti finančních inovací a vytyčuje hlavní priority a cíle, kterým bude do roku 2024 věnována pozornost v souvislosti digitální transformace finančního trhu. Komise se dále zaměří na odstraňování fragmentace vnitřního digitálního trhu, na adaptaci evropského regulatorního rámce k usnadnění rozvoje digitálních inovací, podporu finančních inovací založených na datech (prostřednictvím tvorby Společného evropského prostoru pro finanční data) a související rizika.

Balíček právních předpisů v oblasti digitálních financí je k dispozici v anglickém jazyce na stránkách Evropské komise.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář