CZ EN

Změna termínu předání výkazu seznam spravujícími jednotkami - Účetní výkaznictví státu (PLATNÉ PRO ROK 2013)

S ohledem na skutečnost, že návrh konsolidační vyhlášky státu je v současné době projednáván v pracovních komisích Legislativní rady vlády České republiky, nedošlo k předpokládanému termínu nabytí účinnosti konsolidační vyhlášky státu k 15. říjnu 2013. V návaznosti na tuto skutečnost dochází i k posunutí termínu pro první předání výkazu seznam spravujícími jednotkami, sestaveného k 30. září 2013. Dle současného znění přechodného ustanovení návrhu novely technické vyhlášky o účetních záznamech, spravující jednotky provedou první předání výkazu seznam v termínu do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky (současně s nabytím účinnosti konsolidační vyhlášky státu).

Předání tohoto seznamu se uskuteční ve formátu .xls, a to zasláním na e-mailovou adresu: konsolidace@mfcr.cz.

Způsob předání dalšího seznamu, sestaveného ve stavu k 31. 12. 2013, bude včas upřesněn.

 


UPOZORNĚNÍ - Výše uvedená informace "Změna termínu předání výkazu seznam spravujícími jednotkami - Účetní výkaznictví státu" ze dne 17.10.2013 již není platná.

Aktuální informace jsou dostupné v informaci "KONSOLIDAČNÍ MANUÁL" - Doporučení pro seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu - účetní výkaznictví státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář