CZ EN

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy v letech 2013-2014

ÚČETNÍ KLÍČOVÉ ANALYTICKÉ UKAZATELE - mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková nákladovost

Účetní klíčové analytické ukazatele jsou rozvíjejícím se prvkem v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek státní správy. Účetní ukazatele výkonnosti se zaměřují na stav a vývoj provozního hospodářského výsledku účetních jednotek státní správy s důrazem na oblast provozních nákladů.

V rámci informativní a monitorovací funkce umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek u jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a ve vztahu ke stanovené míře centrální tendence (střední hodnotě). Ve vztahu k centrální tendenci mohou ukazatele plnit také normativní funkci, a tím aktivně participovat na procesu tvorby státního rozpočtu v oblasti státní správy. Konkrétně je sledován ukazatel interní a externí mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková provozní nákladovost a majetková energetická nákladovost.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2015

Klíčový analytický ukazatel - Mzdová náročnost

Interní mzdová náročnost (KAU 1A)

Interní mzdová náročnost vyjadřuje hodnotový podíl ročního objemu upravených mzdových nákladů připadající na jednoho kmenového pracovníka příslušné organizační jednotky s tím, že:

  • upravenými mzdovými náklady se rozumí celkové mzdové náklady vedené na položkách N.I.1 až N.I.3 (příloha č. 5 část N k výkazu zisku a ztráty) tedy platy zaměstnanců v pracovním poměru, včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy, platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru a platy státních zaměstnanců ve správních úřadech, dle služebního zákona. Pracovníky organizační jednotky se rozumí pracovníci uvedení v rámci kvantifikace výkazu ZAM 1-04.

Měrnou jednotkou ukazatele je mil. Kč na jednoho pracovníka.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení mzdových nákladů, čerpaných zejména v rámci pracovních poměrů pracovníků vládních a nevládních kapitol státního rozpočtu, případně této struktury pracovníků v rámci dalšího členění na organizační složky státu a jejich účetní jednotky.

Výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Vývoj klíčového analytického ukazatele "Interní mzdová náročnost" (KAU 1A) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v mil.Kč / pracovník)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 1A 2013 pořadí KAU 1A 2014 pořadí
1 301 Kancelář prezidenta republiky KPR 0,589 38 0,579 38
2 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 0,489 31 0,506 33
3 303 Senát Parlamentu SP 0,451 27 0,468 29
4 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 0,506 35 0,484 30
5 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,377 18 0,384 16
6 307 Ministerstvo obrany MO 0,300 4 0,326 5
7 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,460 28 0,485 31
8 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 0,384 19 0,402 18
9 312 Ministerstvo financí MF 0,339 6 0,348 6
10 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 0,276 1 0,288 2
11 314 Ministerstvo vnitra MV 0,357 12 0,368 13
12 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 0,359 14 0,366 12
13 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 0,462 29 0,458 28
14 321 Grantová agentura GA 0,491 32 0,445 23
15 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 0,433 23 0,447 24
16 327 Ministerstvo dopravy MD 0,417 21 0,427 20
17 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,342 8 0,364 10
18 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,343 9 0,361 9
19 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 0,417 20 0,433 22
20 334 Ministerstvo kultury MK 0,445 25 0,448 26
21 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 0,369 15 0,372 14
22 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,290 3 0,305 3
23 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 0,346 10 0,359 8
24 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 0,350 11 0,358 7
25 345 Český statistický úřad ČSÚ 0,376 17 0,384 17
26 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,281 2 0,286 1
27 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,424 22 0,432 21
28 349 Energetický regulační úřad ERÚ 0,446 26 0,453 27
29 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 0,359 13 0,378 15
30 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 0,312 5 0,317 4
31 358 Ústavní soud ÚS 0,436 24 0,448 25
32 361 Akademie věd AV 0,496 33 0,511 34
33 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 0,371 16 0,403 19
34 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,340 7 0,365 11
35 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,498 34 0,517 35
36 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 0,528 36 0,550 37
37 377 Technologická agentura ČR TA 0,534 37 0,534 36
38 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,471 30 0,486 32

1    - kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38  - kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

Externí mzdová náročnost (KAU 1B)

Ukazatel vyjadřuje procentní podíl objemu mzdových nákladů vynakládaných účetní jednotkou výhradně na práce konané mimo pracovní poměr (dohody), tedy obecně pro osoby mimo kmenovou příslušnost k posuzované účetní jednotce.

Vypočítá se jako podíl nákladové položky ostatních osobních výdajů, tedy prací konaných mimo pracovní poměr (položka N.I.6 / příloha č. 5 část N k výkazu zisku a ztráty) a celkových mzdových nákladů evidovaných na syntetickém účtu 521 (mzdové náklady). Měrnou jednotkou ukazatele je procento.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení mzdových nákladů čerpaných výhradně na práce konané mimo pracovní poměr a tudíž vynakládaných mimo vlastní účetní jednotku.

Výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v procentních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010 - 2014).

Vývoj klíčového analytického ukazatele "Externí mzdová náročnost" (KAU 1B) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v %)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 1A 2013 pořadí KAU 1A 2014 pořadí
1 301 Kancelář prezidenta republiky KPR 4,42 30 4,47 30
2 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 1,20 18 1,95 22
3 303 Senát Parlamentu SP 0,71 13 0,71 12
4 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 11,24 35 14,46 35
5 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,78 15 0,72 13
6 307 Ministerstvo obrany MO 0,48 7 0,48 7
7 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,65 12 0,94 16
8 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 4,54 32 4,03 29
9 312 Ministerstvo financí MF 0,31 4 0,29 4
10 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 0,83 16 0,91 14
11 314 Ministerstvo vnitra MV 0,51 8 0,51 9
12 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 1,91 23 1,69 21
13 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 4,45 31 5,39 32
14 321 Grantová agentura GA 41,29 38 53,47 38
15 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 1,37 20 1,39 20
16 327 Ministerstvo dopravy MD 1,61 22 1,24 19
17 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,63 11 0,53 10
18 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,77 14 0,94 15
19 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 14,64 36 26,81 36
20 334 Ministerstvo kultury MK 5,49 34 7,45 34
21 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 3,75 29 3,08 26
22 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,53 9 0,55 11
23 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 3,21 28 3,28 27
24 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 1,03 17 1,01 17
25 345 Český statistický úřad ČSÚ 1,39 21 6,73 33
26 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,07 2 0,09 2
27 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,04 1 0,04 1
28 349 Energetický regulační úřad ERÚ 2,28 25 2,36 23
29 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 1,97 24 2,49 24
30 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 2,38 26 2,67 25
31 358 Ústavní soud ÚS 0,62 10 0,49 8
32 361 Akademie věd AV 2,97 27 3,40 28
33 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 5,16 33 4,96 31
34 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,31 5 0,34 5
35 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 1,20 19 1,22 18
36 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 0,28 3 0,35 6
37 377 Technologická agentura ČR TA 39,29 37 41,07 37
38 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,32 6 0,25 3

1 - kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38 - kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

Klíčový analytický ukazatel - Provozní nákladovost

Provozní nákladovost (KAU 2)

Ukazatel hodnoty ročního objemu specifické části provozních nákladů účetní jednotky připadající na jednoho pracovníka. Představuje takový objem nemandatorních provozních nákladů, jakou na sebe váže v určitém období každý jeden pracovník daného druhu hodnocené organizační složky státu.

Vypočítá se jako podíl specifické části provozních nákladů tzv. ovlivnitelných nákladů z činnosti (dále jen „ ONČ“ 2) – (viz Příloha č. 1 - Ovlivnitelné náklady z činnosti (Finanční parametry výkonnosti) (.PDF, 300 kB)) a celkového přepočteného počtu pracovníků kapitoly státního rozpočtu / organizační složky státu.

Měrnou jednotkou ukazatele je mil. Kč na jednoho pracovníka.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení ročního a meziročního vývoje konkrétních syntetických nákladových účtů provozních nákladů (souvisejících s běžným chodem organizace) v rámci resortů, nevládních kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a jejich účetních jednotek s tím, že výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Vývoj klíčového analytického ukazatele "Provozní nákladovost"(KAU 2) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v mil. Kč / pracovník)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 2 2013 pořadí KAU 2 2014 pořadí
1 301 Kancelář prezidenta republiky KPR 0,147 10 0,219 21
2 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 0,795 33 0,930 34
3 303 Senát Parlamentu SP 0,788 32 0,742 32
4 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 0,653 30 0,228 22
5 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,806 34 0,828 33
6 307 Ministerstvo obrany MO 0,291 22 0,231 23
7 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,149 11 0,237 24
8 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 0,114 6 0,135 6
9 312 Ministerstvo financí MF 0,132 8 0,135 7
10 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 0,241 19 0,217 20
11 314 Ministerstvo vnitra MV 0,114 7 0,118 5
12 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 0,340 24 0,489 29
13 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 0,978 35 1,164 37
14 321 Grantová agentura GA 1,901 38 1,019 35
15 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 0,439 27 0,441 27
16 327 Ministerstvo dopravy MD 1,380 37 1,298 38
17 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,656 31 0,501 30
18 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,528 29 0,465 28
19 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 0,209 16 0,217 19
20 334 Ministerstvo kultury MK 0,234 18 0,216 18
21 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 0,169 14 0,177 13
22 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,110 5 0,109 4
23 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 0,496 28 0,532 31
24 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 0,154 12 0,151 10
25 345 Český statistický úřad ČSÚ 0,105 4 0,139 9
26 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,092 2 0,098 2
27 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,065 1 0,063 1
28 349 Energetický regulační úřad ERÚ 0,202 15 0,195 15
29 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 0,233 17 0,197 16
30 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 0,101 3 0,108 3
31 358 Ústavní soud ÚS 0,168 13 0,163 11
32 361 Akademie věd AV 0,430 26 0,181 14
33 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 0,332 23 0,348 25
34 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,273 20 0,171 12
35 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,422 25 0,413 26
36 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 0,133 9 0,137 8
37 377 Technologická agentura ČR TA 1,008 36 1,149 36
38 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,273 21 0,208 17

1.......... kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38……….kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

Klíčový analytický ukazatel - Majetková nákladovost

Majetková provozní nákladovost (KAU 3.1 M)

Ukazatel vyjadřuje procentní podíl specifické části provozních nákladů účetní jednotky - SÚ 511 Opravy a údržby vůči vybraným položkám fixních aktiv, které s opravami a údržbou souvisí. Je ukazatelem vývoje konkrétní části provozních nákladů vztahujících se k danému hmotnému a nehmotnému majetku a jeho reálným přírůstkům a úbytkům.

Vypočítá se jako podíl specifické části provozních nákladů (SÚ 511 Opravy a údržby) a objemu vybraných hmotných a nehmotných fixních aktiv (SÚ 021 stavby, SÚ 022 soubory movitých věcí, SÚ 013 Software) vyjádřených v brutto hodnotách.

Měrnou jednotkou ukazatele je procento.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení ročního a meziročního vývoje konkrétního syntetického nákladového účtu provozních nákladů v rámci resortů, nevládních kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a jejich účetních jednotek s tím, že výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

Vývoj Klíčového analytického ukazatele "Majetková provozní nákladovost" (KAU 3.1 M) v organizačních složkách státu (OSS) jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v %)
OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 3.1. M 2013 pořadí KAU 3.1.M 2014 pořadí
1 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 1,81 35 2,23 35
2 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 0,83 21 0,57 13
3 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,63 15 0,66 15
4 307 Ministerstvo obrany MO 0,78 19 0,96 21
5 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 0,30 5 0,26 4
6 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 0,33 7 1,10 25
7 312 Ministerstvo financí MF 1,01 26 1,14 26
8 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 1,21 29 1,38 30
9 314 Ministerstvo vnitra MV 0,94 25 0,98 23
10 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 1,05 27 1,55 33
11 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 1,24 30 1,53 32
12 321 Grantová agentura GA 0,22 3 0,26 5
13 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 1,78 34 0,93 20
14 327 Ministerstvo dopravy MD 1,29 31 1,42 31
15 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 0,75 18 0,75 18
16 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,90 24 0,97 22
17 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 0,79 20 0,99 24
18 334 Ministerstvo kultury MK 0,56 12 0,41 10
19 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 1,17 28 1,33 29
20 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 0,72 16 0,81 19
21 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 0,14 2 0,28 7
22 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 0,88 23 1,24 28
23 345 Český statistický úřad ČSÚ 0,42 11 0,35 9
24 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 0,57 13 0,70 17
25 348 Český báňský úřad ČBÚ 0,83 22 0,69 16
26 349 Energetický regulační úřad ERÚ 0,74 17 0,60 14
27 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 3,61 36 3,15 36
28 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 0,40 10 1,20 27
29 358 Ústavní soud ÚS 1,74 33 0,52 12
30 361 Akademie věd AV 0,26 4 0,00 1
31 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 0,32 6 0,16 2
32 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,38 9 0,27 6
33 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,36 8 0,20 3
34 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 1,62 32 2,11 34
35 377 Technologická agentura ČR TA 0,01 1 0,33 8
36 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,60 14 0,49 11

 1.......... kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
38……….kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

* Hodnoty ukazatele u kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky a kapitoly 303 Senát Parlamentu nejsou uvedeny z důvodu započtení majetku kapitoly mimo účetní jednotky organizační složky státu (majetek celé kapitoly 301 je od roku 2011 veden výhradně na účtech jejích příspěvkových organizací).

** Nulová hodnota ukazatele 3.1.M pro Akademii věd v roce 2014 má příčinu v absenci nákladů na účtu 511 opravy a udržování.

Majetková energetická nákladovost (KAU 3.2 M)

Ukazatel vyjadřuje procentní podíl specifické části provozních nákladů účetní jednotky - SÚ 502 Spotřeba energie vůči vybraným položkám fixních aktiv, které se spotřebou energií souvisí. Je ukazatelem vývoje konkrétní části provozních nákladů vztahujících se k danému hmotnému majetku a jeho reálným přírůstkům a úbytkům.

Vypočítá se jako podíl specifické části provozních nákladů (SÚ 502 Spotřeba energii) a objemu vybraných hmotných fixních aktiv (SÚ 021 stavby, SÚ 042 nedokončený dlouhodobý majetek) vyjádřených v brutto hodnotách.

Měrnou jednotkou ukazatele je procento.

Ukazatel slouží ke vzájemnému srovnání a posouzení ročního a meziročního vývoje konkrétního syntetického nákladového účtu provozních nákladů v rámci resortů, nevládních kapitol státního rozpočtu, organizačních složek státu a jejich účetních jednotek s tím, že výstupem ukazatele je vyhodnocení stavu v rámci běžného období nebo v rámci delšího časového intervalu (k dispozici jsou data od roku 2010), a to v absolutních hodnotách ukazatele zároveň s měřítkem daným nastavením míry centrální tendence (mediánem za období 2010-2014).

OSS / Rozpočtová kapitola Hodnocené období
Pořadí Číslo Název Zkratka KAU 3.2. M 2013 pořadí KAU 3.2.M 2014 pořadí
Vývoj klíčového analytického ukazatele "Majetková energetická nákladovost" (KAU 3.2 M) v organizačních složkách státu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2013 - 2014 (v %)
1 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu PSP 0,60 4 0,55 5
2 304 Úřad vlády České republiky ÚVČR 1,99 23 1,71 26
3 306 Ministerstvo zahraničních věcí MZV 0,72 7 0,69 9
4 307 Ministerstvo obrany MO 0,76 8 0,68 8
5 308 Národní bezpečnostní úřad NBÚ 1,02 12 1,01 13
6 309 Kancelář veřejného ochránce práv KVOP 1,49 16 1,32 18
7 312 Ministerstvo financí MF 2,08 26 1,68 25
8 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 2,41 30 2,10 30
9 314 Ministerstvo vnitra MV 2,37 29 2,00 29
10 315 Ministerstvo životního prostředí MŽP 2,20 28 1,46 19
11 317 Ministerstvo pro místní rozvoj MMR 1,68 21 1,25 17
12 321 Grantová agentura GA 0,00 1 0,00 1
13 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 1,15 14 0,95 12
14 327 Ministerstvo dopravy MD 0,64 6 0,49 4
15 328 Český telekomunikační úřad ČTÚ 1,05 13 1,07 14
16 329 Ministerstvo zemědělství MZe 0,93 10 0,73 10
17 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 2,67 32 1,86 27
18 334 Ministerstvo kultury MK 0,62 5 0,60 6
19 335 Ministerstvo zdravotnictví MZ 3,11 34 2,70 34
20 336 Ministerstvo spravedlnosti MS 2,15 27 1,99 28
21 343 Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ 1,27 15 1,12 15
22 344 Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV 1,56 18 1,21 16
23 345 Český statistický úřad ČSÚ 1,76 22 1,47 20
24 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ČÚZK 2,65 31 2,20 31
25 348 Český báňský úřad ČBÚ 2,03 24 1,58 22
26 349 Energetický regulační úřad ERÚ 4,59 36 3,81 36
27 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS 1,52 17 1,49 21
28 355 Ústav pro studium totalitních režimů ÚSTR 2,07 25 1,62 24
29 358 Ústavní soud ÚS 4,50 35 3,42 35
30 361 Akademie věd AV 1,65 20 1,59 23
31 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV 2,96 33 2,48 32
32 374 Správa státních hmotných rezerv SSHR 0,23 3 0,22 3
33 375 Státní úřad pro jadernu bezpečnost SÚJB 0,96 11 0,65 7
34 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS 1,63 19 2,66 33
35 377 Technologická agentura ČR TA 0,00 1 0,00 1
36 381 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ 0,86 9 0,78 11

1.......... kapitola s nejlepším dosaženým výsledkem
36……….kapitola s nejhorším dosaženým výsledkem

* Hodnoty ukazatele u kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky a kapitoly 303 Senát Parlamentu nejsou uvedeny z důvodu započtení majetku kapitoly mimo účetní jednotky organizační složky státu (majetek celé kapitoly 301 je od roku 2011 veden výhradně na účtech jejích příspěvkových organizací).
** Nulové hodnoty u ukazatele 3.2.M pro Grantovou agenturu a Technologickou agenturu ČR jsou uvedeny, protože kapitoly nemají ve svém majetku vlastní budovy.

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář