CZ EN

Sdělení MF k otázce konání dílčí části auditorské zkoušky v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s nouzovým stavem a omezeními přijatými v rámci boje proti šíření pandemie COVID-19 nebylo po určité období možné vyhovět požadavku na konání dílčí části auditorské zkoušky. Tato překážka vychází z následujících usneseních vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Návazně na to byl nouzový stav usneseními vlády (č. 396 a č. 485) prodloužen do 17. května 2020.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření, které bylo vyhlášeno pod č. 87/2020 Sb., s účinností ode dne 16. března 2020 do dne 24. března 2020 uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217 bylo s účinností ode dne 24. března 2020 zrušeno usnesením vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 279. Tímto usnesením však vláda současně vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánům veřejné moci a správním orgánům, a to na dobu do dne 1. dubna 2020.

Omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů pak bylo dále prováděno mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které vláda svým usnesením pouze brala na vědomí (a nebyla vyhlašována ve Sbírce zákonů), a to:

  1. usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje nařízení omezeného provozu orgánům veřejné moci a správním orgánům, a to na dobu do dne 11. dubna 2020, uvedené v příloze 3 tohoto usnesení (č.j. MZDR 12745/2020-5),
  2. usnesením vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 399 vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, a to po dobu ode dne 11. dubna 2020 do dne 19. dubna 2020, uvedené v příloze 1 tohoto usnesení (č.j. MZDR 15757/2020-4) a vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla provozu, a to ode dne 20. dubna 2020, uvedené v příloze 2 tohoto usnesení (č.j. MZDR 15757/2020-3).

Obecným procesním předpisem pro výkon působnosti správních orgánů, a tedy i Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“) a Rady pro veřejný dohled nad auditem, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Tato právní norma však explicitně neřeší otázku běhu lhůt v době vyhlášeného nouzového stavu a s tím souvisejících opatření omezujících činnost správních orgánů, které mohou znemožnit dodržení lhůt vyplývajících ze zákona, tedy ani lhůt upravených v § 8 odst. 6 zákona o auditorech.

Zákon o auditorech stanoví v § 8 odst. 6 lhůty, které jsou závazné jak pro Komoru, tak i pro jednotlivé uchazeče. Trvání nouzového stavu a přijatá krizová opatření je však možno považovat za závažné důvody, které nastaly bez zavinění jak jednotlivých uchazečů, tak v tomto konkrétním případě i samotné Komory, a které omezují možnost učinit požadované úkony ve stanovených lhůtách (obdobně jako např. při zrušení termínu konání dílčí zkoušky ze strany Komory v období, ve kterém není vyhlášený nouzový stav, a ani nejsou přijata jiná plošná opatření, v důsledku čehož uchazeči marně uplyne stanovená 5letá lhůta pro složení auditorské zkoušky resp. uznání jednotlivých dílčích částí auditorské zkoušky).

Výkon činností Komory v oblasti veřejné správy, včetně pokračování v konání dílčích částí auditorské zkoušky, je nutno ze strany Komory primárně zabezpečit tak, aby jejich konání respektovalo podmínky stanovené zákonem o auditorech s přihlédnutím k opatřením k ochraně zdraví a dodržování zvýšených hygienických požadavků, aby se v co největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19, a to zejména za podmínek uvedených v příslušných platných usneseních vlády České republiky, resp. přijatých krizových opatřeních.

Stanovení termínu pro konání každé dílčí části auditorské zkoušky je v působnosti Komory a mělo by probíhat bez zbytečného odkladu tak, aby byly dodrženy základní zásady činnosti správních orgánů a současně mohly být dodrženy lhůty stanovené v § 8 odst. 6 zákona o auditorech. Pokud i při tomto postupu nebudou moci být stanovené lhůty dodrženy, je nutno postupovat tak, aby výkon působnosti Komory nemohl být posuzován jako její nečinnost.

Pokud jde o aplikaci § 8 odst. 6 věty druhé a třetí zákona o auditorech a tedy posuzování běhu 5leté lhůty stanovené pro vykonání auditorské zkoušky resp. uznání jednotlivých dílčích částí auditorské zkoušky, zákon o auditorech explicitně neřeší otázku běhu lhůt v době vyhlášeného nouzového stavu, proto se uplatní obecná právní úprava vyplývající zejména z obecných zásad činnosti správních orgánů podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dle stanoviska Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu má nouzový stav, respektive krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě, povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení a mohou být tedy důvodem pro prominutí zmeškání úkonu dle § 41 správního řádu. Je nezbytné však, aby správní orgán v této situaci prováděl individuální hodnocení případů, přičemž správní orgán tedy i při těchto postupech přihlíží při posuzování běhu lhůt k vyhlášenému nouzovému stavu a krizovým opatřením. Tento postup by se měl přiměřeně použít v případech neoddělitelně spjatých s konáním dílčí části auditorské zkoušky, tedy kdy úkon vyžaduje osobní účast, přičemž osoba by dostavením ke správnímu orgánu vystavovala sebe i ostatní osoby zvýšenému riziku nákazy. V těchto případech lze nouzový stav hodnotit obecně jako závažný důvod bez potřeby podrobnějšího dokazování. Při uznávání plnění požadavků zákona o auditorech by mělo být k těmto okolnostem přihlíženo.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář