CZ EN

MP/01/2021 – Daňový řád – Prokázání nároku na osvobození či úlevu od poplatku

Dotaz:

Může obec požadovat prokázání vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku pouze předložením konkrétního dokladu, který obec určí?

Odpověď:

Skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu je povinen prokázat poplatník, který je nositelem důkazního břemene. Správce poplatku nemůže neoprávněně zasahovat do jeho procesních práv např. tím, že podmíní vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku předložením určitého konkrétního dokladu. Je nezbytné vycházet z ust. § 92 a násl. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z nichž mj. vyplývá, že daňový subjekt je povinen prokazovat všechny skutečnosti, které uvádí ve svých podáních. Jako důkazních prostředků je tak možno využít všech podkladů, na jejichž základě lze zjistit skutečný stav věci a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář