Novinky

Optimalizace a upgrade webového portálu MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 3. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/91568/2011/BA
NázevOptimalizace a upgrade webového portálu MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne06.10.2011
Evidenční číslo ISVZEČ 7000000004280
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do1. 11. 2011 
Otevírání obálek4. 11. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000004280-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000004280 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Internet Projekt, a.s., Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2, IČ 26432552

Cena10,166.600 Kč. bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.11.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákony upravující postup MF při poskytování informací - o svobodném přístupu k informacím podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Metodický pokyn Ministerstva vnitra k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictví webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější