Novinky

V materiálu nejsou stanovené žádné priority, jak by měla firma při odstraňování škod postupovat... Proč toto není například jednou podmínkou zakázky či jejím kritériem?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: V materiálu nejsou stanovené žádné priority, jak by měla firma při odstraňování škod postupovat, tedy např. že nejdříve je třeba odstranit to a to, protože tam hrozí třeba zamoření půdy či pitné vody... Proč toto není například jednou podmínkou zakázky či jejím kritériem?

Odpověď: MF stanovilo podrobné podmínky na plnění veřejné zakázky, které jsou uvedeny ve smlouvě na plnění veřejné zakázky. MF přitom vycházelo ze skutečnosti, že odstraňování SEZ na jednotlivých lokalitách vždy probíhá na základě, v souladu a za podmínek uvedených v pravomocném rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, kterým je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta určuje kromě závazných limitů znečištění a povinných opatření k nápravě rovněž závazné termíny realizace jednotlivých činností. Je zřejmé, že ČIŽP případná rizika či ohrožení životního prostředí ve svých rozhodnutích a při své kontrolní činnosti nutně zohlední.

Vybraný dodavatel bude povinen provádět svou činnost v souladu s těmito správními rozhodnutími. V jejich mezích pak MF ponechává na uvážení vybraného dodavatele a jeho know-how, jakým konkrétním způsobem a v jakém pořadí bude jednotlivé činnosti provádět, přičemž mu však ukládá postupovat mimo jiné v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu se závazky ČR vyplývajícími z uzavřených ekologických smluv a rovněž s odbornou péčí. Vybraný dodavatel bude zároveň vůči MF i vůči jednotlivým nabyvatelům privatizovaného majetku či vůči jeho novým vlastníkům i třetím osobám plně odpovědný za porušení svých povinností.

Přijmutí "návrhu postupu sanace" jako hodnotícího kritéria by směřovalo proti charakteru celého projektu. Zároveň by takové kritérium nebylo možno hodnotit objektivním způsobem nýbrž pouze subjektivním vnímáním, což by mohlo negativně ovlivnit vyhodnocení celého zadávacího řízení.

Doporučované

Nejčtenější