Novinky

Všeobecné informace - Akce během předsednictví

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví ČR v Radě EU - 1. ledna 2009 - 30. června 2009

Všeobecné informace

V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie jako v pořadí druhá z členských zemí, které vstoupily do EU 1. května 2004. Předsednictví je pro Českou republiku výzvou mimořádného rozsahu a významu a způsob, jakým se tohoto úkolu zhostí, ovlivní její image na dlouhou dobu po skončení předsednictví ČR v Radě.

Ve spolupráci resortů Úřadu vlády a Stálého zastoupení ČR při Evropské unii byla zahájena příprava priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Hlavním mottem českého předsednictví v Radě EU je „Evropa bez bariér“.

V návaznosti na něj si Česká republika pro své předsednictví v Radě EU stanovila pět prioritních oblastí, které popisuje dokument

Klíčovou oblast představuje „Evropa konkurenceschopná a otevřená“.

Dalšími prioritními oblastmi jsou následující:

 • Energetika udržitelná a bezpečná
 • Rozpočet pro budoucnost Evropy
 • Evropa jako globální partner
 • Evropa bezpečná a svobodná

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Toto předsednictví se střídá po šesti měsících, což znamená, že v každém kalendářním roce se o něj dělí dvě země.

Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu program vytyčující cíle, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout v jednotlivých oblastech politik EU. Tyto cíle zpravidla vycházejí z aktuální situace a otázek, které EU v daném období řeší, a zároveň odrážejí specifické priority předsednické země.

V zájmu zachování programové kontinuity předsednictví byl ustanoven institut 18měsíčního programu, který společně sestavují tři po sobě následující předsednické země. Česká republika tvoří tuto formaci s Francií, která bude předsedat Radě EU v druhé polovině roku 2008 a Švédskem, které převezme předsednictví po České republice v červenci 2009.

Do června 2008 zpracují tyto tři země 18 měsíční program francouzského, českého a švédského předsednictví a následně budou spolupracovat na jeho naplňování.

Přehled o akcích na téma EU a předsednictví ČR v Radě Evropské unie

Webová stránka českého předsednictví EU Logo - Předsednictví ČR v Radě EU 2009

 • Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU http://www.eu2009.cz/ bude hlavním komunikačním nástrojem předsednictví v průběhu první poloviny roku 2009. Web je připraven pro českou i zahraniční veřejnost. Na tomto internetovém portálu se shromažďují všechny důležité informace pro širokou i odbornou veřejnost, zástupci médií zde naleznou informace o akcích konaných během českého předsednictví a dále jsou zde publikovány informace o České republice jako předsedající zemi i Evropské unii, jejích politikách a pozicích ČR k nim. To vše ve třech jazycích – v češtině, angličtině a ve francouzštině.
 • Portál bude denně aktualizován až do konce předsednictví 30. června 2009. Kompletně on-line ale bude minimálně do konce roku 2011.

I. Úřad vlády ČR - Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU

Internetový portál Euroskop.cz - oficiální zdroj informací o Evropské unii a našem členství v ní. Portál spravuje Oddělení pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

 • Kalendář akcí portálu Euroskop - kalendář nabízí přehled akcí pořádaných na téma Evropská unie v České republice. V Kalendáři akcí lze hledat podle jednotlivých dnů, měsíců nebo regionů. Kalendář vedle připravovaných akcí rovněž nabízí informace o již proběhlých aktivitách.

II. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Stálé zastoupení ČR v Bruselu

 • Kalendář akcí Stálého zastoupení ČR v Bruselu - nabízí přehled o českých akcích v EU a Belgii, včetně jednání českých představitelů v EU. Kalendář je aktualizován průběžně.

III. Eurocentra - informační místa, na které se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie

Jednotlivá Eurocentra poskytují informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízejí velkou škálu informačních materiálů a celou řadu dalších doplňkových služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU. Cílem Eurocenter je podporovat informovanost české veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu o tématech Evropské unie.

 • Kontakty na Eurocentra v jednotlivých regionech naleznete na webových stránkách portálu Euroskop.cz/eurocentra.

IV. BusinessInfo - Oficiální portál pro podnikání a export

Předsednictví ČR v Radě EU

 • fakta k Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se specifickým zaměřením na oblasti podstatné pro podnikatelskou veřejnost. Kromě informací týkajících se významu, organizace a základních principů předsednictví přinášíme i přehled navrhovaných priorit a cílů českého předsednictví či stanoviska podnikatelských organizací. České předsednictví probíhá v prvním pololetí roku 2009, tj. v období od 1. ledna do 30. června 2009.
 • Role rezortů při výkonu předsednictví

Organizační zajištění předsednictví ze strany MF ČR:

 • Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) bude v průběhu předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009 zodpovědné za výkon předsednické funkce v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (Rada ECOFIN), včetně jednotlivých výborů a pracovních skupin jí podřízených. Úkolem předsednické země je vést jednání a nacházet kompromisy s ostatními členskými státy, prezentovat stanoviska Rady dalším institucím EU a celkově ji reprezentovat vůči třetím zemím a mezinárodním institucím. Klíčová je přitom úloha ministra – předsedy Rady, který je v této funkci nezastupitelný. Od ledna do června 2009 bude ministr financí předsedat pěti zasedáním Rady ECOFIN (čtyři v Bruselu a jedno v Lucemburku), v dubnu pak bude v Praze hostit neformální setkání ministrů hospodářství a financí (tzv. neformální ECOFIN). Na začátku předsednictví ministr představí program jednání Rady ECOFIN v Evropském parlamentu. Dále bude reprezentovat EU na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a zúčastní se např. výročního zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

 

Doporučované

Nejčtenější