Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování.“

Vydáno

Nařízení o pilotním režimu DLT

Dne 2. června 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracím se na Vás se žádostí o sdělění nákladů, které budou spojeny s níže uvedeným Vaším nařízením. Podle toho, co jste uvedl, nepřinese tento přezkum žádné úspory, pouze náklady na práci úředníků vašeho ministerstva. Jedná se tedy podle mne o nezodpovědné plýtvání veřejnými prostředky, které vaše ministerstvo získalo z daní občanů. Je tedy ve veřejném zájmu náklady, které na základě vašeho nařízení nastanou, řádně, úplně a veřejně uvést a následně zdůvodnit.

Domnívám se, že při platech nejen úředníků vašeho ministerstva, ale zejména odborných pracovníků a právníků náklady přesáhnou několik stovek tisíce korun, které by bylo jinak možno použít třeba na pomoc běžencům, které nechává další ministr vlády raději odvážet neziskovou organizací do Německa. Navíc zatěžuje ministra Ukrajiny žádostí o prověřování běženců v zemi, kde probíhá válka.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

Zpřístupnění kompletního seznamu sboru poradců ministra financí společně s jejich kompetencemi a platy jednotlivých poradců.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Kolik žádostí o odškodnění podle § 9 zák. 94/2021 Ministerstvo financí (případně jiný příslušný orgán) obdrželo v souvislosti s opatřeními vydanými podle pandemického zákona v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (od prvního vydaného opatření do dne vyřízení této žádosti),
 2. kolika žádostem Ministerstvo financí vyhovělo a jakou částku na odškodnění vyplatilo,
 3. poskytnutí seznamu č.j. a sp. zn., pod kterými bylo o výše uvedených žádostech rozhodováno,
 4. poskytnutí anonymizovaných kopií výše uvedených rozhodnutí, a dále
 5. kolik žádostí o odškodnění podle § 7 zák. 82/1998 Ministerstvo financí (případně jiný příslušný orgán) obdrželo v souvislosti se zrušenými opatřeními Min. zdravotnictví v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (od prvního vydaného opatření do dne vyřízení této žádosti),
 6. kolika žádostem Ministerstvo financí vyhovělo a jakou částku na odškodnění vyplatilo,
 7. poskytnutí seznamu č.j. a sp. zn., pod kterými bylo o výše uvedených žádostech rozhodováno,
 8. poskytnutí anonymizovaných kopií výše uvedených rozhodnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)
 • Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS“.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května deficitem ve výši 189,3 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 190,4 mld. Kč.