Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (Výměna informací z vlastního podnětu), obdržely v roce 2014 informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz o smlouvách mezi Agrofert Deutchland, Bischofswerda a Farmou Čapí hnízdo.

Zdvořile žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o odpovědi na dále uvedené otázky:
1) Zda jste zahájili na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nějaké řízení vůči českým daňovým subjektům? (nechceme znát konkrétní subjekty s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti)
2) Byla tato řízení již ukončena? Pokud ano, bylo výsledkem doměření daně? Pokud byla daň doměřena, o jakou daň se jednalo (např. DPH, DPPO atp.) a jak vysoký byl doměrek na každém jednotlivém druhu daně?
3) Byl na základě podnětu od německého Finančního úřadu v Chemnitz dán podnět orgánům činným v trestním řízení?
4) Pokud jste na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nezahájili žádné řízení, jaký byl právní důvod takového postupu?

Zdůrazňuji, že nežádám informace o konkrétních subjektech, ale žádám informace ryze obecné, které povinný subjekt může bez dalšího vydat a směřují jen k veřejné kontrole činnosti povinného subjektu." 

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 7.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 7.8.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 4142 kusů.

Vydáno

MP/29/2018 – Podání žádosti o prominutí místního poplatku za komunální odpad

Lze podat společnou žádost o prominutí místního poplatku za komunální odpad podle ustanovení § 16a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), za všechny osoby, které žijí v rodinném domě? Může společnou žádost o prominutí místního poplatku za komunální odpad podat matka s dítětem?

Aktualizováno

Finanční trh a online identifikace a AML/CFT – vyhodnocení konzultace

Dne 23. dubna 2018 publikoval odbor Finanční trhy II na webových stránkách Ministerstva financí podkladovou studii k online identifikace a AML/CFT na finančním trhu. Součástí studie byly i konzultační otázky určené zástupcům odborné veřejnosti. Do pátku 18. května 2018 zaslalo své odpovědi celkem 21 respondentů. Cílem materiálu je shrnout odpovědi, které MFČR obdrželo.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 3.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 3.8.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2793 a dle ZHH je 1498.

Vydáno

MP/26/2018 – Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti (revidováno stanoviskem MP/2/2019)

Zletilá a nezletilá osoba má ve spoluvlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Opatrovníkem nezletilé osoby je obec. Správce poplatku požaduje uhradit místní poplatek za komunální odpad v plné výši po zletilém spoluvlastníkovi. Ten namítá, že část poplatku za nezletilého spoluvlastníka má hradit obec, neboť je opatrovníkem nezletilé osoby. Je požadavek zletilého spoluvlastníka oprávněný?