Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. července 2018

  • Bod č. 7: Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení
    Pro informaci:
  • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017
  • Bod č. 12: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o sdělení následujících informací:
1) Současně bych Vás chtěl požádat o souhlas se zpracováním požadovaných informací a publikováním v rámci vlastní bakalářské práce.
2) Dále bych potřeboval znát absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území statutárního města Ústí nad Labem. Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.
3) Chtěl bych se také dozvědět absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem (tj. Městský obvod Ústí nad Labem – město, Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov). Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě Ministerstvo financí ČR za posledních šest měsíců nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí seznamu kontrol provedených za uplynulé tři měsíce auditnímorgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) upříjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 U každé kontroly prosím identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu ATEK s.r.o. - Pořízení inovativních technologií příjemce IČO 26004968
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ?
Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?
Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle informací zveřejněních na stránce Ministerstva financí ČR:
Dne 30. listopadu 2006 byla uzavřena Smlouva o narovnání (dále jenom „Smlouva onarovnání“) jejíž účastníky byli společnosti ze skupiny Nomura: Nomura Holdings, lnc., Nomura International plc, Nomura Principal Investment plc, (Nomura Europe plc.), Saluka Investments B.V. na jedné straně a Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky na druhé straně. Znaleckým určením hodnoty skupiny Investiční a Poštovní Banky (dále jenom „IPB“)ze dne 6.6.2008 (dále jenom „Znalecké určení“) byla stanovena hodnota celé skupiny IPB, která byla základem výpočtu odškodnění Nomury dle Smlouvy o narovnání (skutečná hodnota odškodnění v sumě 3,6 mld. CZK byla vypočítaná dle kompenzačního vzorce).
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR o poskytnutí informace:
1) jestli bylo ze strany České republiky poskytnuté jakékoliv plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2006 a v jaké výši (přesná suma);
2) kdy a komu bylo ze strany České republiky poskytnuté plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 ;
3) jestliže na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 nebylo ze strany České republiky reálně poskytnuté plnění (odškodnění), z jakého důvodu k plnění (odškodnění) nedošlo."

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 2.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 2.7.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 38985 kusů.