Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 30.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 30.7.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 38647 kusů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. července 2018

  • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017
  • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o informace, jaký hrubý plat a jaké odměny pobírali náměstci ministra, státní tajemník a ředitelé sekcí/odborů od 1. prosince 2017 do 31. června 2018. Prosím o rozepsání ve formátu: Jméno (případně anonymizovaně jako náměstek 1, vedoucí pracovník 1 atd.) – funkce – plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců a (případně) kdy skončil."

Aktualizováno

IMF - Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond – IMF - (International Monetary Fund) byl založen v červenci 1944. Sídlem IMF je Washington D.C. V současné době je členem IMF 189 zemí. Cílem IMF je podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu, podporovat devizovou stabilitu, učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí, ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1. zda mezi:
a. Ministerstvem financí České republiky (resp. Fondem národního majetku České republiky a
b. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 26348349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 980, a/nebo
c. společností Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, 356 00, IČO 49790072, a/nebo
d. státními podniky, popř. kterýmkoliv ze státních podniků (i) Palivový kombinát, se sídlem ve Vřesové, (ii) Hnědouhelné doly Březová, se sídlem v Březové, (iii)
Rekultivace, se sídlem v Sokolově, Nádražní 5 a (iv) Dolové služby, se sídlem v Sokolově

byla v období od 01.01.1991 do dne vyhotovení této žádosti podepsána a uzavřena smlouva týkající se ekologických závazků vzniklých při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakákoliv jiná smlouva, dohoda či ujednání, jehož
předmětem je/bylo odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou dle zvláštních právních předpisů (společně dále jen „ekologické smlouvy“)

2. poskytnutí kopií Ekologických smluv včetně pozdějších dodatků a změn, případně včetně dokumentů prokazujících řádné ukončení Ekologických smluv (zejména např. předávací protokoly apod.), to vše včetně veškerých příloh a dalších součástí Ekologických smluv,

3. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle Ekologických smluv včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a
částky, která byla k tomuto datu čerpána

4. poskytnutí informací, zda Ministerstvo financí České republiky (resp. Fond národního majetku České republiky) poskytlo
a. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 26348349, a/nebo
b. společnosti Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČO 49790072, jakékoliv finanční prostředky ze státního rozpočtu za účelem odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou (dále jen „Státní příspěvky“)

5. poskytnutí kopií rozhodnutí p poskytnutí Státních příspěvků včetně pozdějších dodatků a změn a včetně veškerých příloh

6. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle Státních příspěvků včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a
částky, která byla k tomuto datu čerpána."