Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH") a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jednotlivě za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za rok 2017 a přehled vyměřeného odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015 a 2016; zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu ZHH, resp. zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu." 

Vydáno

Stávající paušály jsou výhodné pro všechny

 • Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí
  Reakce na: „Pro podnikatele chystají poslanci jednodušší daně, hnutí ANO je proti“
 • Zdroj: Hospodářské noviny | datum: 11. 7. 2018 | autor: Jan Prokeš

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám tímto o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, v podobě znění vyúčtování (resp. přehledů a veškerých dalších dokumentů), které zadal vyhotovit pan předseda vlády jednotlivým ministerstvům, resp. ministrům, a tedy i povinnému subjektu stran cestovních nákladů ministra, jak o tom informovala některá média (například idnes.cz v článku ze 17. května 2018)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dovoluji si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádat o informaci, zda Ministerstvo financí ČR (dále jen „Ministerstvo“) již uzavřelo nebo jedná o uzavření:

 1. mimosoudní dohody, jejímž obsahem je náhrada škody, nebo
 2. dohody o narovnání s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou ohledně sporných nároků vzniklých v souvislosti se zákonnou povinností odstranit reklamní zařízení v blízkosti dálnic, silnic I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, v návaznosti na přechodná ustanovení z. č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zejména (nikoli výlučně) by mělo jít o dohody o narovnání nebo mimosoudní dohody týkající se subjektů:

 1. George G. Nussbaum, nar. 4.3.1963, Praha 5, Na Václavce 18/1221, PSČ 15000,
 2. New Republik Publicity, spol. s r.o., IČ: 44266383, se sídlem Praha 10, Strašnická 3164/1a, PSČ 10200, nebo
 3. A.C.E. Media Ventures, Inc. (organizační složka), IČ: 48546097, se sídlem Praha 10, Žirovnická 3146/2, PSČ 10617, vymazána z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ke dni 31. března 2017, nebo
 4. A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem 15 East North Street, Dover, Delaware 19903, Spojené státy americké, nebo
 5. American-Central European Ventures Ltd., se sídlem Old Greenwich, USA, 25 Ledge Rd..

V případě, že Ministerstvo uzavřelo takovou mimosoudní dohodu nebo dohodu o narovnání, žádám též Ministerstvo jako povinný subjekt o zaslání kopie takového dokumentu na adresu Mgr. Michal Mazel, advokát, Vinohradská 938/37, Praha 2, nebo prostřednictvím datové schránky ID nziwspk." 

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 13.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 13.7.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 3689 a dle ZHH je 1501.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES" 

Vydáno

Při operaci TROFI odhalili celníci a inspektoři nelegální obchod s tygry

Zcela mimořádného úspěchu na poli potírání environmentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu záchytů exemplářů CITES totiž zaměřila celní správa pozornost i na tento druh trestné činnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"14.7.2017 byl dokončen audit projektu Zajištění vývoje, rozvoje, provozu a správy systému "IS ESF 2014+" včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz příjemce IČO 00551023

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ? Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 16.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 16.7.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 38922 kusů.