Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 11/2020

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto podávám žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Tato žádost o poskytnutí informací se týká projektu AISG realizovaného na základě smlouvy s názvem „Smlouva o dodávce a implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her a o poskytování služeb“ uzavřené dne 3. 12. 2018 mezi Česká republika – Ministerstvo financí, IČO: 00006947, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00, jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), a společností CCA Group a.s., IČO: 25695312, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, jako dodavatelem (dále jen „Dodavatel“ a „Smlouva“), ve znění dodatku č. 7 uzavřeného k této Smlouvě dne 31. 8. 2020 (dále jen „Dodatek č. 7“).

V této souvislosti prosím o poskytnutí následujících informací:

 1. Den, kdy byla Objednatelem uhrazena cena za realizaci Etapa 1B ve prospěch Dodavatele dle čl. 4. 2 Dodatku č. 7.
 2. Den, kdy byla Objednatelem uhrazena cena za předané a převzaté změnové požadavky ve prospěch Dodavatele dle čl. 4. 3 Dodatku č. 7.
 3. Zda byla uhrazena cena za všechny změnové požadavky dle čl. 4. 4 Dodatku č. 7. Pokud ano, den, kdy došlo k poslední úhradě ceny za změnový požadavek dle čl. 4. 4 Dodatku č. 7. Pokud ne, v jakém období je očekáváno, resp. plánováno, dokončení posledního změnového požadavku dle čl. 4. 4 Dodatku č. 7.

Pro úplnost dodávám, že v souladu s čl. 6. 10 Smlouvy se ceny za příslušné části plnění považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.“

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 31/2020

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 2. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Aktualizováno

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2020

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu deficitem ve výši 341,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 334,3 mld. Kč.

Vydáno

Vyhláška č. 488/2020 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů - nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021

Vydáno

ECOFIN: Ministři financí se dohodli na posílení daňové spolupráce

Ministři financí zemí EU dnes jednali prostřednictvím videokonference, která s ohledem na pandemii COVID-19 nahradila plánované prezenční zasedání Rady ECOFIN v Bruselu. Jedny z hlavních bodů byly otázky daňové spolupráce a mezinárodního zdanění. Českou delegaci vedla ministryně Alena Schillerová.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Na základě jakého podkladu MŽP stanovilo MF odhad výše 70-80 mil EUR - průměrný roční příspěvek České republiky do rozpočtu EU pro roky 2021-2027.
  Podklad dodaný MŽP- existuje nějaký? Pokud ano prosím o jeho zaslání což jsem již v první žádosti žádal.
 2. Děkuji rovněž za vysvětlení řádného názvu nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA). Žádám rovněž o informaci, zda-li je skutečností, že pokud státy budou lépe recyklovat tj. zpracovávat ne pouze třídit (jak je stále mylně uváděno MŽP) na výrobky 65% a více celkového plastového odpadu nebudou muset odvádět žádné odvody za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývané POKUTA)? Rozumím tomu, že název POKUTA je záměrně nahrazován zavádějícím nesrozumitelným a složitým názvem pro občany ČR - nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU, což z mého pohledu POKUTOU stále zůstává!
 3. Dále žádám o informaci, jak vysoké byly příspěvky ČR do rozpočtu EU hrazené na základě stávajících zdrojů (zdroj založený na výši hrubého národního důchodu jak uvádíte) roků 2017,2018,2019 a odhad na rok 2020. Rozumím tomu správně, že od roku 2021 tento příspěvek již nebude hrazen a je nahrazen novým tj. vlastním zdrojem pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA)?
 4. Existují nějaké nástroje či tlak MF na MŽP, který by prokazoval tlak MF na maximalizaci (snížení) nově zaváděného vlastního zdroje pro financování rozpočtu EU? Vaše sdělení na mne dělá dojem, že MF potažmo MŽP je úplně jedno, kolik jednorázových plastových obalů bude skládkováno či spáleno a kolik bude zrecyklováno, neboť se dříve platilo stejně a bude se platit dál jak uvádíte? Stejné vysvětlení uvádí také ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák ve svých sděleních a dále píše, že nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA) nezaplatí občan, ale že nový vlastní zdroj pro financování ozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA) bude placen z rozpočtu, jako by nevěděl, že rozpočet plní daňoví poplatníci ČR!“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • „Jaké byly celkové výnosy dražeb povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „zákon o ETS“) v letech 2010-2019, případně i za uplynulou část roku 2020, pokud jsou tyto údaje známé?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu?
 • S jakým výhledem výnosu dražeb emisních povolenek počítá návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2021, který je v současnosti předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1067/0?
 • S jakou výší výnosu dražeb emisních povolenek počítá návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2021 pro přidělení do rozpočtových kapitol Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu?“