Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č.106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., si Vás dovoluji požádat o seznam korespondence mezi Ministerstvem financí a subjektem Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik v likvidaci, kt (IČO 00064076), kterou MF aktuálně eviduje a která proběhla během kalendářního roku 2012. Dodávám, že předmětem této korespondence by měly být především otázky souhlasu ministerstva s bezúplatným převodem pozemků vlastněných tehdy tímto subjektem na hlavní město Prahu anebo otázka úplatného prodeje těchto pozemků.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2022

 • Bod č. 9: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 4. 2022
 • Bod č. 14: Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto za obec Semechnice žádám o poskytnutí informace z veřejné soutěže PP č. 86643/2001, pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zem. stavba bez čp/če, k. ú. o obec Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou. Žádám o sdělení nabídkových cen všech účastníků soutěže dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Materiálu Čj. předkladatele MF-6520/2022/5802-9 projednaného v rámci bodu 207/22 na zasedání Vlády České republiky dne 2. března 2022.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

 1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé roky.
 4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky na následují stránce.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci: 1) Zpráva o auditu systému OPPIK 2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovolím si reagovat na Vaši Žádost o poskytnutí cenové informace ze dne 14.3.2022.

Níže zasílám odkaz na veřejně dostupné informace, z kterých vyplývá že záměrem ministerstva je kontrola marží čerpacích stanic.
https://cesky.radio.cz/ministerstvo-financi-zacne-od-utery-kontrolovat-marze-cerpacich-stanic-8744742

Na základě Vaší Žádosti a veřejně dostupných informací Vás prosím o následující
informace.

 1. Povinností naší společnosti je zasílat Finančnímu úřadu, spadajícímu pod ministerstvo financí, pravidelné měsíční Přehledy nákupů a prodejů PHM. Tento soubor obsahuje Vámi požadované informace předané FU i za měsíc únor. Proč si tyto informace ministerstvo nevyžádá od Finančního úřadu a musíme je znovu vyplňovat?
 2. Jak je možné, že součástí Vaší žádosti nejsou také informace o nákupních cenách naší společnosti včetně časových údajů o jednotlivých závozech?
 3. Bez informací o nákupních cenách nelze určit reálnou marži naší společností a nelze tedy posuzovat jakoukoliv oprávněnost této marže. Jakým způsobem a co to tedy chcete posuzovat?
 4. Jak je možné, že prodejní cena naší společnosti by měla být, dle veřejně dostupných informací, porovnávána s cenami na burze, když za tyto ceny reálně naše společnost nenakupuje? Jak je možné, že je to veřejně prezentováno jako marže čerpacích stanic a kdo za tyto veřejně prezentované informace nese zodpovědnost?
 5. Jak je v kalkulacích o případné marži zohledněna sleva, kterou poskytujeme smluvním zákazníkům? Pokud není, proč?
 6. Proč není pro zjišťování reálných marží využit stávající formulář zasílaný každý měsíc finančnímu úřadu, který zohledňuje jak datum kdy bylo zboží nakoupeno, jeho cenu a také slevy smluvním odběratelům? Tato data jsou tedy pro stanovení reálné marže mnohem přesnější a Vaše ministerstvo je má k dispozici.
 7. Jak chcete prosím porovnávat prodejní cenu v jeden den s hodnotou burzy a usuzovat z toho na reálnou marži, když neznáte frekvence závozu? Zvláště v této turbulentní době, kdy se ceny z týdne na týden mohli měnit i v řádu desítek korun.
 8. Co je cílem této žádosti ve vztahu k naší společnosti? Z výše uvedeného je patrné, že cílem není objektivní stanovení a posouzení marže naší společnosti i přesto, že je to veřejně deklarováno jako cíl.
 9. V případě, že bude tímto postupem a prezentací chybných výsledků poškozeno dobré jméno společnosti, nebo oboru, ve kterém podniká s dopadem na naší společnost, kdo za to nese zodpovědnost?“