Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministerstvu financí byla dne 24. ledna 2020 doručena má žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadovala jsem zaslat smlouvu navazující na Dodatek č. 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. 6. 1994, o odkoupení pohledávky České republiky v Rusku, uzavřené mezi Českou republikou (Ministerstvem financí) a společností Falkon Capital a. s. Má žádost byla dne 10. února 2020 vyřízena dopisem č. j. MF-2390/2020/48-5 a rozhodnutím č. j. MF-2390/2020/48-6, kterým byla částečně odmítnuta s odkazem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo financí poskytlo požadovanou Smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu ze dne 9. října 2001 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností FALKON CAPITAL a.s. s výjimkou článků smlouvy 1.2, 3.1, 5.2 a 6.3. Proti rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-2390/2020/48-6 jsem podala dne 25. Února 2020 rozklad. Následně bylo předmětné rozhodnutí zrušeno rozhodnutím ministryně financí ze dne 16. března 2020, č. j. MF-2390/2020/48-15, a věc byla vrácena Ministerstvu financí k novému projednání.

Poté ministerstvo financí poskytlo plné znění Smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu, ovšem bez příslušenství, kterým je příloha k této smlouvě, která tvoří dle textu Smlouvy její nedílnou součást. V textu Smlouvy je uveden Kontrakt č. 1017/1755 ze dne 28. 7. 1999 a Dodatek č. 3 z 13. 10. 2000 k tomuto Kontraktu, přičemž Kontrakt a Dodatek č. 3 tvoří Přílohu č. 1 požadované Smlouvy. Pokud tedy Smlouva obsahuje přílohu, což vyplynulo z plného znění požadované smlouvy, ta měla být poskytnuta společně s touto smlouvou. Zaslala jsem proto ministerstvu financí neformální e-mail, ve kterém jsem požadovala přílohu zaslat. Ministerstvo však zaujalo k požadavku negativní stanovisko. Proto jsem zaslala oficiální stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb. Tato stížnost byla ministryní financí zamítnuta s tím, že požadavku již bylo plně vyhověno.

Z tohoto důvodu podávám novou žádost o informaci a požaduji elektronicky emailem či datovou schránkou zaslat Přílohu č. 1 a případně všechny dodatky, včetně příloh, pokud existují, ke Smlouvě o postoupení pohledávky za úplatu ze dne 9. října 2001 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností FALKON CAPITAL a.s.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 17.7.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 17.7.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. pololetí 2020

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 uveřejněné dne 20. prosince 2019 a v její aktualizaci publikované v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu za 1. čtvrtletí uveřejněné 17. dubna 2020, ke které přistoupilo na základě událostí v souvislosti s pandemickým šířením koronaviru SARS-CoV-2. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2019 do druhého čtvrtletí roku 2020.