Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci

Evropská komise představila aktualizovaný Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence a Sdělení o posílení evropského přístupu k umělé inteligenci, které byly zveřejněny spolu s přijatým návrhem Nařízení o umělé inteligenci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci tématu své bakalářské práce (Předběžné projednání nároku na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb.) bych Vás chtěla, s ohledem na zákon č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poprosit o následující informace za období 2018, 2019 a 2020:

  • Kolik bylo v měsících let 2019, 2020 a 2021 podáno žádostí v rámci předběžného projednání na Vašem ministerstvu?
  • Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti o náhradu škody/újmy v rámci předběžného projednání v měsících let 2018, 2019 a 2020?
  • Kolik procent žadatelů bylo v daných letech (2018, 2019 a 2020) ze strany Vašeho ministerstva (tj. státu) odškodněno?
  • Kolik bylo vedeno v letech 2019, 2020 a 2021 soudních sporů co do náhrady škody/újmy dle zákona č. 82/1991 Sb.? A kolik procent žalobců bylo v soudním sporu úspěšných?

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2021.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - duben 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Konvergenční program České republiky (duben 2021), Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2021), Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2021, Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy, Finanční zpravodaj číslo 18-20/2021, Cenový věstník 6/2021, Zájem občanů o státní dluhopisy roste i přes pandemii onemocnění Covid-19, Veřejná konzultace - překlad Sněmovního tisku 993 do anglického jazyka a další témata.
  • EU a zahraničí: Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027, Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments), Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci, Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2021 a jiné.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2021

Pro informaci:

  • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020
  • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Povýšení virtualizační platformy vSphere primárního a záložního informačního centra Celní správy ČR
  • Bod č. 5: Smlouva na technickou podporu IS ReD - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020