Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vláda schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí

Vláda dnes schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí z dílny Ministerstva financí. Cílem zákona je záměr vlády reagovat na agresi Ruské federace na Ukrajině a intenzívněji tak provádět mezinárodní sankce v České republice. Novela zákona je úzce provázána s tzv. Magnitského zákonem (sankčním zákonem), jehož gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vydáno

Cenový věstník 13/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2022, kterým se stanoví pevné  ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.“

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9/2022

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 25: Jmenování zástupce ČR v mezinárodních finančních institucích
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o záměru veřejné zakázky Rozšíření IS EDS/SMVS o novou funkcionalitu rozpisu přípravy rozpočtu

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto se obracím na Ministerstvo financí České republiky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací. (…)

Konkrétně vás žádám o poskytnutí:

 1. Všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 v první instanci, a na základě kterých rozhodlo o spáchání přestupku podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám pouze o taková správní rozhodnutí, která se týkají internetových her ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 v druhé instanci, a na základě kterých rozhodlo o rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí o spáchání přestupku podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám pouze o taková správní rozhodnutí, která se týkají internetových her ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Sdělení, která z takových správních rozhodnutí uvedených pod 2. bodem byla či v současné době jsou předmětem přezkumu v rámci soudního řízení správního, a poskytnutí příslušných spisových značek.

Žádám o poskytnutí informací v elektronické formě na tuto e-mailovou adresu.

Aktualizováno

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CKB AFCOS zpracoval jednotný formulář – žádost o přístup, který je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU a Národního plánu obnovy, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují využívat dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU).