Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Pro potřeby výzkumu v rámci bakalářské práce psané na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity bych chtěl touto cestou požádat o data týkající se kurzových sázek, konkrétně by se jednal o společnosti, které ze zákona mohou kurzové sázky provozovat. Na portálu mfcr.cz jsem nalezl seznamy těchto společnosti, ale například společnost betstars zde nefigurovala, ale možnost kurzových sázek nabízí."

Vydáno

Usnesení vlády č. 520/2018

Usnesení vlády o zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 6.3.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 6.3.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 2160 kusů.

Aktualizováno

Oprávnění k činnosti

Informace Ministerstva financí k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka / zakázky:

 1. Technická podpora produktů Oracle
  • ÚOHS-S0369/2017/VZ-32816/2017/533/BKu;
 2. Vývoj IS CEDR MF, modul EHP a Norské fondy
  • ÚOHS-S0329/2017/VZ-30310/2017/531/Mho;
 3. Vývoj informačního systému EDS/SMVS
  • ÚOHS-S0340/2017/VZ-30691/2017/541/JCh;
 4. Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013 a Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1 čtvrtletí 2014
  • Č. j.: ÚOHS-S0318,S0325/2017/VZ-28607/2017/532/MOn;
 5. Další rozvoj ISAO III.
  • ÚOHS-S0275/2017/VZ-27845/2017/512/VZe;
 6. Vývoj informačního systému VIOLA 2012, 2013, 2014
  • ÚOHS-S0186/2017/VZ-19607/2017/553/MBu.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

 1. Informaci o výši a datu uhrazení pokuty;
 2. Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie;
 3. Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace apod.);
 4. Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný;
 5. Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno;
 6. V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii."