Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto žádám o poskytnutí veškeré písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak Ministerstva financí České republiky, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení ministerstva financí ČR o pozemcích: 

  • Praha – pozemek p.č. 4071/1, k.ú. Vinohrady 
  • Praha – pozemky p.č. 694/1, p.č. 694/2, 700/120, k.ú. Michle 
  • Praha – pozemek p.č. 1502/166, k.ú. Řepy 
  • Brno – p.č. 3754/22, 3754/24, 3756, 3754/12, k.ú. Královo pole 

v souvislosti s jejich prodejem z majetku státu (ministerstva obrany ČR) do soukromého vlastnictví. 

Zejména: 

  1. Korespondenci, kterou Ministerstvo obrany informovalo Ministerstvo financí o zamýšleném prodeji pozemku, korespondenci, je-li v držení MF, v které nabízí Ministerstvo obrany příslušný pozemek obcím, jiným státním organizacím či složkám ochrany přírody k využití, bezúplatnému převodu apod. 
  2. Rozhodnutí Ministerstva financí, jímž dle zákona 219/2000 Sb. schvaluje Ministerstvu obrany prodej dotčeného pozemku do soukromých rukou. 
  3. Ostatní korespondenci, je-li v držení MF, s třetí stranou ohledně dotčeného pozemku, která se týká prodeje dotčeného pozemku. 
  4. V případě, že k problematice nebyly dokumenty vyhotoveny, zejména ty, jejichž kopie žádám v bodě 1 a 2 této žádosti, žádám o písemné stanovisko, že neexistují. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Seznam projektů holdingu Agrofert, které nebyly od počátku zahájení auditu střetu zájmů/ohlášení auditu ze strany EK na přelomu let 2018 a 2019 předloženy EK k certifikaci ve formátu název - evidenční číslo - celková výše dotace - příspěvek EU - příspěvek ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

dovoluji si požádat o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "InfZ"), kolik peněžních prostředků bylo přijato v jednotlivých měsících let 2020, 2021 a 2022 (pokud je to možné, tak včetně prosince 2022 ke dni sestavení odpovědi) na účet rezervního fondu Ministerstva financí číslo 123-3328001/0710, na který je možno zasílat dary na snížení státního dluhu ČR. Případně prosím o odkázání na již zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 InfZ, pokud takováto zveřejněná informace existuje.

Vydáno

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (tzv. pověřence pro whistleblowing) z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Vydáno

Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) informuje o změně nastavení informačního systému pro provozování hazardních her při přijímání automatizovaných výstupů. Ke změně dochází v případě, že provozovatel využije postupu podle § 5 reportingové vyhlášky a rozhodne se iniciovat opravu věcných chyb v automatizovaných výstupech.

Vydáno

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky zatím nestanovit datum přijetí eura. Rozhodnutí je založeno na zjištěních obsažených v dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“.