Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle odst. 1 § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: "K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, nebo ke změně závazku ze smlouvy je veřejný zadavatel v případě koncesí povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy se žádá, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele."

V souvislosti s výše uvedeným žádám Ministerstvo financí o informaci, kolik žádostí o předchozí stanovisko dle výše citovaného ustanovení Ministerstvo financí obdrželo za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020.

Rovněž žádám o informaci, je-li tato informace Ministerstvu financí známa, kolik smluv bylo podepsáno a ke kolika změnám závazků ze smlouvy ve smyslu výše citovaného ustanovení došlo, přestože Ministerstvo financí vydalo negativní stanovisko v jednotlivých letech 2018, 2019 a 2020.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. června 2021

  • Bod 1: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
    Pro informaci:
  • Bod č. 9: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Zjednodušená evidence dotací

Vydáno

IS APAO II.

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Aktualizováno

Základní informace

Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o poskytnutí maximálně detailních informací, zda se na ministerstvu vyvíjí nebo projednává (připomínkuje se, je poskytnut jinými orgány pro informaci apod.) právní předpis, týkající se aplikace účetních standardů IFRS a jmenovitě IFRS 17 pro tuzemské pojišťovny.

Umožňuje-li to zákon, pokud tyto dokumenty existují v elektronické podobě, prosím také o zaslání kopii relevantních v tomto ohledu dokumentů (např. pracovní verze dotyčného právního předpisu jeho, důvodovou zprávu, harmonogramu jeho přijetí, jiné dokumentace, popisující legislativní záměr apod.). Pokud zmíněné dokumenty neexistují v elektronické podobě (existují pouze v listinné podobě), prosím o poskytnutí jejich seznamu.“

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května deficitem ve výši 255,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 261,9 mld. Kč.