Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 16/2019

  • Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na naše podání a Vaše dopisy č.j. MF-30601/2018/1705-4 z 18.12.2019 a č.j. MF-30601/2018/1705-8 z 9.4.2019 bychom se rádi zeptali, zda je předmětná kontrola zařazena do plánu kontrolní činnosti odboru 17 – Kontrola pro rok 2020, případně, zda v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti v průběhu druhého pololetí tohoto roku vznikla disponibilní kapacita pro výkon této kontroly ještě v roce 2019. Předpokládáme totiž, že za dva měsíce obdrží Ministerstvo zemědělství od Vinařského fondu obdobnou žádost o poskytnutí podpory státu jako v předchozích letech a Ministerstvo zemědělství ji bezprostředně poté obdobně jako v předchozích letech bez bližšího zkoumání jejího souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. vyhoví.

Současně si Vás dovolujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o poskytnutí informací, které Ministerstvo financí obdrželo od Ministerstva zemědělství za účelem případného vyloučení možnosti provedení následné veřejnosprávní kontroly z úrovně Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám o poskytnutí informace k proceduře zapsání Generálního ředitelství cel,IČO 71214011,do seznamu Znaleckých ústavů,oddíl II.

Sdělte mi jakým způsobem byla ověřena a prokázána vědeckovýzkumná činnost subjektu,který byl jmenován Znaleckým ústav a zařazen do oddílu II a to na základě návrhu MF ČR(viz přiložená odpověď MS ČR)

Poskytněte mi elektronické nebo jiné kopie dokumentu/ů,které máte k dispozici a na jejichž základě jste předmětný subjekt navrhli do seznamu znaleckých ústavů jak vyplývá z informace poskytnuté MS ČR,a které prokazují jím prováděnou vědeckovýzkumnou činnost pro daný obor.Současně sdělte kdy a jak Vám byly doručeny.

Jedná se o obor znalecké činnosti :Potravinářství - konkrétně pak část Tabák

Odkazuji na Oddíl III, paragraf 30,odstavec 3,zákona 36/1967 Sb,kde se uvádí zákonná podmínka pro zápis do seznamu znaleckých ústavů ,konkrétně pak do druhého oddílu tohoto seznam.“

Aktualizováno

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.