Novinky

Stanovisko Ministerstva financí k reportáži serveru Seznam Zprávy

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Daně a cla
  • Finanční správa
  • Ministerstvo financí
  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Seznam.cz
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí upozorňuje na nepravdivost informací zveřejněných v reportáži serveru Seznam Zprávy. Jednoznačně odmítáme, že by existoval jakýkoliv interní předpis, podle kterého se na vedení ministerstva už nevztahuje mlčenlivost Finanční správy ve vztahu k jednotlivých kauzám. V reportáži se dokonce uvádí, že takovýto pokyn měl být vydán před „dvěma lety“. Nic takového není pravda.

Redaktoři mají patrně na mysli stanovisko Ministerstva financí z roku 2013. Tehdy, na základě interních diskusí na téma vztahu Ministerstva financí a nově vzniklého Generálního finančního ředitelství, vydalo MF stanovisko, v němž je tento vztah podrobně popsán. Součástí tohoto dokumentu je i pojednání o povinnosti mlčenlivosti, kde jsou jasně vymezeny situace, kdy je možné nadřízenému orgánu informace chráněné mlčenlivostí poskytovat. Za funkčního období současné vlády na Ministerstvu financí nedošlo k odklonu od tohoto stanoviska a nebyl vydán žádný interní pokyn v tomto směru.

Podrobné vyjádření náměstkyně pro daně a cla Aleny Schillerové k reportážím:

Finanční správa a rovněž Celní správa jsou organizačně zařazeny pod Ministerstvo financí, konkrétně pod sekci Daně a cla. Je proto přirozené, že Ministerstvo financí s těmito organizacemi spolupracuje. Pro představu - pokud Finanční správa přijde např. s projektem zjednodušení systému výběru daní a pro dosažení tohoto cíle potřebuje vymezit legislativní rámec, bude to právě Ministerstvo financí, které příslušný návrh zákona připraví a následně předloží. Jestliže někdo tvrdí, že tento postup je špatný, pak nerespektuje základní zásady strategického manažerského řízení. V rámci výkonu své funkce potřebuji slyšet a znát systémové problémy, se kterými se Finanční nebo Celní správa potýká, abychom je spolu s kolegy mohli řešit. Standardní, žádoucí a běžné z mého pohledu je, že o zásadních plánech a opatřeních diskutujeme, ať už osobně, emailem nebo třeba na poradách vedení těchto organizací, vždy ale v mezích zákonné pravomoci. Za tím si stojím. Nikdy jsem nevydala žádný pokyn, aby Finanční nebo Celní správa v konkrétních kauzách nějak postupovala. Od toho je tu zákon.

A zákon říká, že Ministerstvo financí je orgánem vyšší procesní instance, je nadřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství a Generálnímu ředitelství cel a má v tomto rozsahu postavení správce daně. Nicméně, pravomoc Ministerstva financí je omezena na postupy striktně vymezené zákonem. Z toho vyplývá, že Ministerstvo financí řeší například opravné a dozorčí prostředky, popřípadě odpovídá na stížnosti a dotazy vztahující se k činnosti Generálního finančního ředitelství nebo Generálního ředitelství cel. V tomto rozsahu má přístup ke konkrétním kauzám, které vyřizuje, a v tomto rozsahu může po podřízených orgánech žádat další informace chráněné povinností mlčenlivosti. Specifickou situaci, kdy se Ministerstvo financí může seznámit s informacemi z konkrétního případu, představuje dohlídková činnost. Jde o obecný nástroj, kterým nadřízené orgány ověřují, za jimi dozorované činnosti probíhají tak, jak je stanoveno. Zkoumá se zpravidla to, zda jsou dodržovány závazné předpisy. Postup dohlídky je striktně svázán kontrolním řádem a dalšími předpisy a jejím výstupem je zpráva, která upozorní na případné nedostatky. Obdobně ostatně funguje kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Zdůrazňuji, že Ministerstvo financí nemůže svévolně zasahovat do rozhodovací praxe Finanční a Celní správy v konkrétních kauzách a nečiní tak.

V této souvislosti bych se ráda vyjádřila k existenci údajného pokynu Ministerstva, které podle anonymního svědka Seznam Zpráv obsahuje jakési neomezené prolomení mlčenlivosti pro vedoucí pracovníky Ministerstva financí. V roce 2013 (tedy více než 2 roky před mým nástupem do funkce náměstkyně) vydalo Ministerstvo financí na základě interních diskusí na téma vztahu Ministerstva financí a nově vzniklého Generálního finančního ředitelství, které byly vedeny mezi tehdejším generálním ředitelem Ing. Janem Knížkem a tehdejším náměstkem pro řízení sekce Daně a cla RNDr. Ladislavem Minčičem, CSc., stanovisko, v němž je tento vztah podrobně popsán. Součástí tohoto dokumentu je i pojednání o povinnosti mlčenlivosti, kde jsou jasně vymezeny situace, kdy je možné nadřízenému orgánu informace chráněné mlčenlivostí poskytovat. Za mého působení na Ministerstvu financí nedošlo k odklonu od tohoto stanoviska, které vnímám jako objektivní odborný právní rozbor dané problematiky. Stejně tak za mého působení nebyl vydán žádný interní pokyn v tomto směru.

Informace zveřejněné v rámci těchto reportáží serveru Seznam Zprávy jsou manipulativní a zcela nepravdivé a důrazně se proti nim ohrazuji. Celou svou profesní kariéru jsem zasvětila práci pro náš stát, pro daňovou správu a Ministerstvo financí, a vždy jsem postupovala v souladu se zákonem a se svým svědomím.

Nejčtenější