Novinky

MF v kauze Krajská zdravotní neselhalo

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Krajská zdravotní, a.s.
  • Reakce
  • ČT 24
  • Veřejný sektor

"Problémy týkající se Krajské zdravotní se neřeší"
ČT 24 | Datum: 30.11.2011 | 22:00 | Pořad: Události komentáře, vyjádření redaktora Aktualne.cz Petra Holuba

Reakce MF

Vzhledem k tomu, že informace uváděné panem Holubem jsou ve vazbě na resort Ministerstva financí nepřesné a zavádějící, považuje MF za nezbytné se k celé záležitosti vyjádřit a uvést věci na pravou míru. Navíc takto interpretované informace mohou vést k poškozování obrazu České republiky v orgánech Evropské unie včetně vyvolání možných problémů při čerpání některých prostředků z evropských fondů.

Především není pravdou, že se problémy týkající se nákupu zdravotnické techniky Krajskou zdravotní a.s. neřeší, a rovněž tvrzení o nečinnosti, resp. liknavosti státní správy je naprosto neopodstatněné a svědčící o zásadním nepochopení principu kontrolních mechanizmů nastavených Evropskou komisí. Nastavený řídící a kontrolní systém byl schválen Evropskou komisí jako systém, který je v souladu s požadavky příslušné legislativy EU. Pokud jde o vynaložené prostředky, existuje několik stupňů kontroly, které je mají prověřovat – jedná se o kontroly prováděné z úrovně Řídícího orgánu, Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu. 

Hlavní odpovědnost za správné čerpání nese ten, kdo prostředky uvolňuje – tedy Řídící orgán (v tomto případě Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad), který odpovídá za celkovou realizaci programu/projektu. Zjednodušeně řečeno, i v případě veřejných peněz se k nim musí chovat jako k vlastním a postupovat s péčí řádného hospodáře. V dalším stupni má kompetence ke kontrole ještě před certifikací výdajů vůči Evropské komisi Platební a certifikační orgán Ministerstva financí a teprve po všech těchto kontrolách přichází role Auditního orgánu Ministerstva financí - auditovat pro Evropskou komisi vzorek takových výdajů, které již byly certifikovány. To znamená, že Evropská komise chce po Auditním orgánu Ministerstva financí deklarovat, že již vynaložené výdaje, které ČR požaduje proplatit z evropských fondů, jsou v pořádku. Jedná se tedy o ujištění ze strany členského státu o funkčnosti řídícího a kontrolního systému v rámci daného operačního programu. Toto ujištění je zasíláno Evropské komisi jedenkrát ročně prostřednictvím Výroční kontrolní zprávy Auditního orgánu.

V tomto konkrétním případě Krajské zdravotní a.s. ČR vůbec po Evropské komisi finanční prostředky nepožadovala, neboť Platební a certifikační orgán Ministerstva financí již 29. září 2009 rozhodl, že tyto projekty nebude do vyřešení případu certifikovat. Auditní orgán Ministerstva financí proto při důsledném dodržování legislativy EU neměl co auditovat. Přesto po dohodě s paní MUDr. Dernerovou i s některými poslanci Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozhodl na začátku roku 2010 tehdejší ministr financí Ing. Eduard Janota o vykonání dvou mimořádných auditů zastřešovaných Auditním orgánem Ministerstva financí nad rámec požadavků legislativy EU (první z těchto auditů zaměřený na činnost Řídícího orgánu byl zahájen 11. března 2010, druhý realizovaný společností Deloitte byl zahájen těsně po nástupu ministra Ing. Miroslava Kalouska 3. srpna 2010 se zaměřením na Krajskou zdravotní a.s.). Jak již Ministerstvo financí několikrát zmiňovalo, jejich výsledkem bylo mj. podání trestního oznámení. Výsledky auditů se rovněž zabývá Platební a certifikační orgán Ministerstva financí v rámci činností jemu svěřených legislativou EU. Případ nyní šetří Policie ČR, která zajistila dokumentaci a provádí ověření nákupních cen u všech pořizovaných přístrojů – finální výstup bude k dispozici na začátku roku 2012.

Zde je velmi důležité opakovaně zdůraznit, že z prostředků EU nebyly dosud v tomto případě proplaceny žádné výdaje. Současně je třeba připomenout, že zatímco Ministerstvo financí pozastavilo certifikaci již v říjnu 2009, Evropská komise se celým případem začala oficiálně zabývat až prostřednictvím jejího dopisu v červnu tohoto roku.

Ministerstvo financí se rovněž důrazně ohrazuje proti tvrzení pana Holuba, že se „česká státní správa snaží pravděpodobně zakrýt celý ten průšvih“. Kromě pravidelných informací pro Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je o vývoji situace a přijímaných opatřeních informována cestou Ministerstva financí a dalších příslušných českých orgánů implementační struktury průběžně i Evropská komise. Na základě toho jsou pak vyvozována a realizována opatření k nápravě. V současné době např. zajišťuje Auditní orgán Ministerstva financí po projednání s Evropskou komisí mimořádné audity 35 vybraných projektů ROP Severozápad.

Co se týká veřejné zakázky Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů bylo na základě správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti Krajské zdravotní, a.s., v souvislosti s touto zakázkou dne 13. října 2011 vydáno rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým byl zamítnut rozklad zadavatele a kterým bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ÚOHS z dubna tohoto roku, kdy byla Krajské zdravotní, a.s, uložena pokuta ve výši 700 000 Kč za neprodloužení lhůty pro podání nabídek při změně zadávacích podmínek a ÚOHS konstatoval, že zadavatel nepostupoval transparentním a přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného sdružení. V současné době tedy již existuje pravomocné rozhodnutí orgánu dohledu obsahující výrok, že zadavatel svým postupem porušil zákon o veřejných zakázkách, přičemž tímto porušením podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Skutečnost, že byl konstatován správní delikt spočívající v porušení zákona o veřejných zakázkách, je sama o sobě důvodem pro vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, neboť příjemce v tomto případě při použití prostředků dotace porušil zákon. Dotace poskytnutá z rozpočtu Regionální rady by tak měla být příjemcem, Krajskou zdravotní, a.s., v plné výši vrácena. Jediným subjektem, který je však oprávněn rozhodnout o povinnosti vrácení dotace je Úřad Regionální rady jakožto poskytovatel dotace. K tomuto kroku byl ze strany Ministerstva financí opakovaně vyzván.

Co se týká rozdílů v ceně nakoupených přístrojů oproti cenám obvyklým na trhu, vychází Ministerstvo financí ze zjištění auditu Deloitte a výdaje ve výši prokázaného rozdílu v nákupních cenách oproti cenám v místě a čase obvyklým (31,3 mil. Kč) nepovažuje za způsobilé. Nehospodárnost při nákupu dalších zdravotnických přístrojů však nebyla v tuto chvíli prokázána, bude finálně posouzena po dokončení cenové analýzy všech přístrojů pořízených v rámci VZ Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů, která byla zadána ze strany Policie ČR.

V této souvislosti si ministerstvo financí dále dovoluje upozornit, že Analýza zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a.s. (zpracovaná společností KPMG) prezentovaná v médiích jako „audit“ jím ve skutečnosti není. Nejedná se o audit ve smyslu zákona o auditorech, ani o znalecký posudek, a jako takové nejsou závěry této zprávy pro rozhodování ministerstva financí relevantní. Jediným auditem, z jehož závěrů v současné době ministerstvo financí vychází, je audit Deloitte.

 

Související informace:


 

Doporučované

Nejčtenější