Novinky

Co nového v účetní reformě

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Článek
  • Lidé MF
  • Peter Chrenko
  • Veřejný sektor
  • Obec & finance
  • Účetní reforma

V současnosti ve veřejném sektoru probíhá účetní reforma, která sice nepředstavuje široce medializované téma, přesto od základu mění zaběhlé postupy a principy účetnictví obcí i jejich příspěvkových organizací. Obecně lze říci, že veřejný sektor v České republice bude konečně účtovat na základě principů účetnictví, jak jej používá sektor soukromý.

Hlavním cílem není nic jiného, než aby měla zastupitelstva a rady obcí dostatečně kvalitní informace pro rozhodování a aby je měla k dispozici včas.

Z pohledu legislativních činností Ministerstva financí je první fáze účetní reformy zahájena a veškeré další legislativní změny (nové vyhlášky nebo nové České účetní standardy) budou vesměs účinné až od 1. ledna 2011. Ministerstvo se nyní soustředí zejména na metodickou pomoc prostřednictvím svých webových stránek (www.mfcr.cz), kde byla zřízena speciální rubrika. Zároveň v rámci personálních možností pomáhá s proškolením odborných lektorů pro zajištění odborných školení účetních pracovníků napříč celou Českou republikou. Ministerstvo také úzce spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR, publikuje články v odborném i ostatním tisku.

První zkušenosti Jaké jsou zatím zkušenosti se zaváděním účetní reformy? Nelze zde hovořit přímo o nedostatcích, ale z terénu k nám zaznívají signály, že ještě mnoho účetních jednotek (obcí nebo příspěvkových organizací) neví, že od 1. ledna 2010 došlo k významné změně právních předpisů v oblasti účetnictví.

Současně je též malá informovanost o tom, že ministerstvo komunikuje s veřejností prostřednictvím internetu, kde pravidelně zveřejňuje informace o aktuálním vývoji i účetní metodické pomůcky,např.vzorová schémata účtování. Problematiku účetní reformy je zároveň nutné vnímat ve dvou rovinách, a to v rovině metodické, což znamená hlavně samotné účtování, a v rovině technické, která souvisí se shromažďováním účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací, ve zkratce CSÚIS. Zde dochází často k matení a nepřesnostem.

Organizační a technické opatření Pokud bych se měl zaměřit na to, co bych účetním jednotkám doporučil, jako starosta obce nebo statutární orgán příspěvkové organizace bych se zaměřil na následující: Z pohledu organizačního na revizi a úpravu vnitřních předpisů účetní jednotky, které upravují oběh dokladů. Účetní pracovník se sice může snažit sebevíce, ale pokud neobdrží relevantní podklad pro provedení účetního zápisu, nemá o čem účtovat. Je proto důležité zajistit předávání průkazných účetních záznamů (nejen faktur, ale třeba i smluv, žalob, atd.) až do účtárny. Jenom tak může být vytvořen účetní doklad, proveden zápis do účetních knih a sestavena úplná účetní závěrka. Z pohledu technického zajištění na jmenování zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby pro předávání informací do CSÚIS a na případnou kontrolu, zda byl způsob předávání do systému včas zprovozněn. V tomto kontextu je vhodné průběžně sledovat informace na webových stránkách Ministerstva financí,kde lze nalézt podrobné informace o termínech a doporučených postupech.

Průběžné sledování a kontrola postupu prací uvnitř účetní jednotky s ohledem na jednotlivé fáze účetní reformy je prvotním předpokladem úspěšného zvládnutí všech nových povinností.

Především účetní závěrka Žádná reforma, tudíž ani tato účetní, se neobejde bez zvýšené pracovní aktivity v přechodném období. Z tohoto důvodu může být problematické motivovat konkrétní pracovníky při zavádění změn. Na druhou stranu veškeré změny by měly být činěny s ohledem na princip efektivnosti a neměly by být prováděny samoúčelně. Jinými slovy, bude na posouzení každé účetní jednotky (někdy i účetního pracovníka), jak významná je změna v přístupu ke konkrétnímu účetnímu případu a v jakém časovém horizontu bude naplněna. Není pravdou, že všechny změny musí být provedeny a všechny systémy musí být nastaveny k 1. lednu 2010. V prvé řadě budou muset účetní jednotky sestavit účetní závěrku za rok 2009 a teprve poté bude možné doladit konkrétní postupy při vedení účetnictví v roce 2010.

Na závěr bych ještě rád připomněl, že veškeré dotazy lze zasílat na speciálně zřízenou e-mailovou adresu: ucetnireforma@mfcr.cz.


Zdroj: Obec & finance | 18.2.2010 strana: 8 | autor: Peter Chrenko, náměstek ministra financí

Doporučované

Nejčtenější