Novinky

Financování potřeb krajů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Bohdan Hejduk
  • Krajské noviny
  • Financování krajů
  • Strukturální fondy
  • Eurofondy
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí soustavně sleduje zadluženost krajských úřadů a jimi zřízených příspěvkových organizací. Tyto informace jsou získávány z účetních a finančních výkazů příslušných účetních jednotek. Je však třeba připomenout, že stát může zasahovat do rozhodování krajského zastupitelstva o přijetí úvěru jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Význam využití návratných zdrojů ve financování potřeb krajů postupně vzrůstá. V prvních letech fungování krajů byla jejich zadluženost zanedbatelná - například koncem roku 2004 činila zadluženost krajů včetně jimi zřízených příspěvkových organizací 1,5 mld Kč. V dalších letech, s růstem vlastních příjmů krajů a s tím, jak kraje získávaly širší pravomoci a majetek, se zvýšila i jejich možnost využít k financování svých potřeb návratné zdroje. Ke konci roku 2008 činila zadluženost krajů již 14,6 mld. Kč. Rovněž v loňském roce se zadluženost krajů dále zvyšovala, za první tři čtvrtletí roku 2009 se oproti konci roku 2008 zvýšila o necelých 3,1 mld. Kč na téměř 17,7 mld. Kč.

Čerpané úvěry a půjčky jsou často získávány za velmi výhodných podmínek a jejich splatnost zpravidla přesahuje 10 let. Řada krajů využívá možnost čerpání úvěrů poskytovaných Evropskou investiční bankou, jimiž spolufinancují rozsáhlé investice do regionální infrastruktury. V současné době se navíc krajům nabízí jedinečná možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na potřebné regionální investice, které obecně vyžadují jistou míru předfinancování. Toto předfinancování, zvláště v době klesajících daňových příjmů, je možné řešit právě úvěry, které budou splaceny po dokončení projektů. Jednou z možností je i čerpání půjček od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky ze strukturálních fondů EU.

Autor: Bohdan Hejduk náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty


Zdroj: Krajské noviny | 22.1.2010 | rubrika: Titulní strana | strana: 1

Doporučované

Nejčtenější