Novinky

Státní dozor nelže, dodržuje zákon

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Českolipský deník
  • Liberecký deník
  • Státní dozor
  • Loterie a sázkové hry
  • Videoterminály
  • Loterijní zákon
  • Soukromý sektor

„Herny: Státní dozor lže, hřímá starosta“
Českolipský a Liberecký deník | 18.1.2010 | autor: Aleš Vávra

Reakce MF

V článku „Herny: Státní dozor lže, hřímá starosta“, který vyšel v Českolipském a Libereckém deníku, se objevila řada vyjádření chrastavského starosty na účet Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, na která je nutné reagovat. Vyjádření pana starosty bohužel vychází z nepochopení loterního zákona a problematiku možného zasahování obcí do povolování tzv. videoloterních terminálů do značné míry dezinterpretuje.

Podle současného loterního zákona mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými mohou regulovat jen výherní hrací přístroje, tedy klasické automaty, avšak v současnosti nemohou vstupovat do povolování terminálů, které povoluje výhradně Ministerstvo financí. Zároveň ovšem platí, že ze zákona MF není oprávněno zamítnout žádost o povolení terminálu pouze na základě prosté existence vyhlášky regulující výherní hrací přístroje.

Vzhledem k tomu, že si MF uvědomuje závažnost situace a negativní dopady hazardních her na občany a obce, snaží se co nejvíce vyjít vstříc obcím volajícím po možnosti regulovat hazard na svém území včetně videoloterních terminálů. MF proto od 1. června 2009  požaduje, aby žadatelé o povolení k provozování terminálů na adresách „dotčených“ regulační vyhláškou obce, předložili MF čestné prohlášení o tom, že příslušná obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování. Pokud žadatel toto prohlášení nepředloží, MF se v souladu se zákonem dotazuje ve věci nenarušení veřejného pořádku u příslušné obce. Po splnění této povinnosti MF povolení nevydá. Tuto situaci definitivně vyřeší pouze změna loterního zákona, která se bude, doufejme, v blízké době projednávat v parlamentu.

V nedávné době MF obdrželo také vyjádření města Chrastavy týkající se povolení videoterminálů typu Multilotto. Také toto vyjádření, o němž se zmiňuje i chrastavský starosta, bude Ministerstvem financí samozřejmě respektováno. Domnívám se, že této složité problematice by více prospěla věcná diskuse než prázdné výkřiky do novin.

Ing. Karel Korynta
ředitel Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi na Ministerstvu financí

Doporučované

Nejčtenější