Novinky

Dluhopisy obyvatelstvu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Nepřesnosti

BCPP podrobila předloženou zadávací dokumentaci k výběrovému řízení podrobné právní a technické analýze. Z ní vyplývá řada nejasností, které by mohly výrazně narušit průběh, či zcela anulovat budoucí výsledky výběrového řízení. BCPP proto požádala Ministerstvo financí ČR o vysvětlení těchto nejasností, resp. nápravu. Jedná se především o následující skutečnosti:

Odpověď MF:

 • V bodu č. 2 tiskové zprávy si BCPP stěžuje na nedostatečnou délku lhůty, přitom však uvádí, že BCPP měla dostatečný prostor pro podrobnou právní i technickou analýzu. V den termínu původního podání nabídky BCPP namísto požadovaného podání nabídky vydává tiskovou zprávu. 


1) Zadavatel postupuje mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel v této souvislosti argumentuje použitím výjimky dle ust. § 18 odst. 1 písm. e) Zákona o veřejných zakázkách. Tato výjimka se ovšem nevztahuje na zadávání IT zakázek. Stěžejní část výběrového řízení se přitom týká činností spojených s vytvořením webového portálu pro drobné investory. Reálně tedy hrozí situace, že výběrové řízení je od počátku v rozporu se zákonem a v budoucnu by nemohla vzniknout platná smlouva na plnění zakázky.

Odpověď MF: 

 • Ministerstvo postupovalo v souladu s právním řádem České republiky. Renomovaná právní  firma upozornila, že existuje právní nedostatečnost zmocnění ministerstva pro internetový prodej státních dluhopisů. To chce ministerstvo napravit doplněním zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o daních z příjmů, které projednává poslanecká sněmovna. Zároveň bylo doporučeno získat předchozí explicitní souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) na otázku, zda vykonávání funkce komplexního administrátora státních dluhopisů spadá pod výjimku §18 odst.1 písm.e) zákona o zadávání veřejných zakázek. Dne 21. srpna t.r. odpověděl ÚOHS na písemnou žádost pana ministra o vyjádření pozitivně.
 • Ministerstvo poptává vykonávání funkce komplexního administrátora státních dluhopisů, které budou prodávány v České republice dosud nikdy nepoužitým způsobem prostřednictvím internetového prodeje. Ministerstvo se nezabývá co, jakým způsobem a v jakém podílu bude komplexní administrátor provozovat, neboť je to věcí výhradně vítěze výběrového řízení. Ve výběrovém řízení  ministerstvo posoudí a vybere takového uchazeče, o kterém bude předpokládat, že je všeobecně schopný projekt nejen zahájit, ale i dovést ho do úspěšného konce.
 • Poskytnutí komplexních služeb je dnes možné pouze prostřednictvím informačních technologií; finanční služby a informační technologie nelze oddělit přesně podle definice výjimky zákona, které ministerstvo používá. Osm poptávaných  činností je uvedeno v krycím listu nabídky, pouze dvě položky jsou však spojeny s informačními technologiemi ve smyslu systému obsluhy klienta.


2) Existují nejasnosti ohledně zadávací lhůty výběrového řízení. Výběrové řízení ukládá nedostatečnou lhůtu pro podání nabídky.

Dodavatelé obdrželi různé znění zadávací dokumentace mezi dny 8. 12. 2009 až 15. 12. 2009, přičemž lhůta pro doručení nabídek končila 18. 12. 2009. Dne 17. 12. 2009 ve večerních hodinách byla lhůta prodloužena do 4. 1. 2010. Ani taková lhůta podle BCPP neodpovídá významu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Ve standardních případech tato lhůta dosahuje minimálně 50 a více dnů od zveřejnění výběrového řízení.

Odpověď MF:

 • Ministrem financí byly osloveny pouze tři subjekty v jednacím řízení bez uveřejnění, na které se nevztahuje autorem požadovaných 50 a více dní. Termíny určil zadavatel, tj. ministr financí, a odpovídají profesionálním znalostem a zkušenostem uchazečů. 


3)  Zadavatel deklaroval netrasparentní způsob hodnocení nabídek.

V dopisu ze dne 17. 12. 2009, kterým Ministerstvo financí oznámilo prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zároveň popsán způsob jejich hodnocení. Podle něj by po odevzdání nabídek a jejich otevření měla následovat individuální jednání s uchazeči a z nich vyplývající úpravy a doplnění nabídek. Toto období by trvalo zhruba dva měsíce do očekávané účinnosti legislativních změn, které ministerstvo předpokládá. Teprve poté by byl oznámen vítěz výběrového řízení. Pokud by tento postup skutečně platil, byly by tím popřeny veškeré zásady zadávání veřejných zakázek. Podle BCPP se musí nepochybně jednat o omyl, neboť je zcela nepředstavitelné, že by ministerstvo financí jako zadavatel skutečně chtělo vědomě postupovat takto hrubě netransparentním způsobem.

Odpověď MF:

 • Způsob hodnocení nabídek je uveden v Zadání výběrového řízení. Toto výběrové řízení má 5 hodnotících kriterií s příslušnými váhami.
 • Postup hodnocení bude následující : dne 4. ledna 2010 do 12 hod. podají účastníci své nabídky. Dne 8. ledna 2010 bude provedeno otevření obálek v přítomnosti účastníků výběrového řízení. Způsob hodnocení nabídek bude proveden transparentně na základě vícekriteriální optimalizace stanovené protokolem komise, který bude po skončení poskytnut uchazečům k nahlédnutí.
 • Do konce měsíce ledna proběhne vyhodnocení nabídek a ministr financí určí vítěze výběrového řízení, avšak nebude veřejně vyhlášen. Veškeré dokumenty budou zapečetěny a uloženy v trezoru ministra financí do doby, kdy nabude účinnosti doplnění zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o daních z příjmů  v požadovaném znění. Neprodleně po dni účinnosti zákona bude veřejně vyhlášen vítěz tohoto výběrového řízení. Důvodem tohoto postupu je fakt, že pokud ministerstvo financí nebude mít zákonné povolení pro prodej státních dluhopisů pro fyzické osoby, pak ministr financí výběrové řízení zruší.


4) Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmý rozsah a povaha poptávaných činností.

Z názvu zadání plyne, že se jedná o internetový prodej státních spořicích dluhopisů, nicméně z dalšího textu je zřejmé, že jsou poptávány i další služby (viz další bod). Dokumentace také neobsahuje přiměřeně detailní specifikaci, neukládá konkrétní technické vlastnosti, které by měl systém splňovat, a přitom výslovně zakazuje variantní nabídky. Takové zadání by mělo za následek předložení zcela nesrovnatelných nabídek dodavatelů.

Odpověď MF:

 • Pokud uchazeči není zcela zřejmý rozsah a povaha poptávaných činností vyjádřených v osmi bodech požadavků na internetový prodej státních dluhopisů krycího listu nabídky, potom ministerstvo financí udělalo chybu s oslovením tohoto uchazeče. Ministerstvo také zásadně odmítá tvrzení, že poptává jiné činnosti než ty, které jsou přímo spojeny s internetovým prodejem  státních dluhopisů fyzickým osobám.


5) Zadavatel poptává i činnosti, jejichž realizace je podle zákona vyhrazena pouze Středisku cenných papírů (SCP).

Ve výběrovém řízení je poptávána služba vedení registru cenných papírů a činnosti s tím spojené. Takové řízení lze již od počátku považovat za bezpředmětné, jelikož podle platné legislativy nikdo jiný než SCP nemůže podobné služby poskytovat. V současnosti evidenci cenných papírů spravuje SCP a v budoucnu tuto činnost převezme Centrální depozitář cenných papírů; obě zmíněné instituce jsou přitom schopny poptávanou činnost plně zajistit, a to bez vynaložení dodatečných (tj. zbytečných) nákladů. Vytváření paralelního systému je zcela nehospodárné a míří zcela proti smyslu centralizace a harmonizace činností uplatňované na evropských kapitálových trzích. Nový systém by také zbytečně plýtval náklady dalších subjektů.

Odpověď MF:

 • Ministerstvo financí služby vedení registru cenných papírů a služby s tím spojené nepožaduje. Ministerstvo hodlá státní dluhopisy prodávat občanům svým jménem na svůj účet jako dluhopisy veřejně neobchodovatelné. Proto žádá poslaneckou sněmovnu o změnu zákona o rozpočtových pravidlech, která mu umožní tyto činnost vykonávat, a to pouze pro případ, kdy si tuto evidenci povede samo ministerstvo a bude spravovat výhradně státní dluhopisy pro fyzické osoby. 


BCPP v dopisu znovu upozornila, že opakovaně Ministerstvu financí ČR nabídla vedení evidence a vypořádání státních spořicích dluhopisů pro fyzické osoby od okamžiku předání evidence SCP do Centrálního depozitáře za symbolickou 1 Kč. Tuto cenu BCPP nabízí vzhledem k tomu, že pro tyto účely předpokládá využití stávajícího systému. Systém SCP byl právě pro účely emisí státních spořicích dluhopisů během posledního roku upraven a je tedy plně funkční i pro tento účel. Nejpozději od března roku 2010 může plně sloužit potřebám MF při emisích státních dluhopisů pro fyzické osoby. BCPP deklaruje svůj zájem i nadále se účastnit vypsaného výběrového řízení, považuje ovšem za důležité, aby výše uvedené nejasnosti byly náležitě vyjasněny.

Odpověď MF:

 • Nabídka BCPP nabízí za 1 Kč vykonávání pouze jedné z osmi poptávaných služeb. Ministerstvo ale požaduje výkon funkce komplexního administrátora, tj. výkon všech osmi poptávaných služeb jako celek od každého jednotlivého uchazeče. Varianty nabídek ministerstvo odmítá proto, že neznalost komplexních nákladů všech osmi poptávaných činností je ze zákona pro ministerstvo nepřípustná.

 

Doporučované

Nejčtenější