Novinky

Mýty o čerpání z evropských fondů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti

Petr Holub, Tři roky je Česku na dosah 786 miliard, nemá ani korunu, Aktualne.cz, 13.10. 2009

Celý článek 

Komentář MF

Reakce na článek k problematice čerpání dotací SF 2007 – 2013

Prostředky z fondů EU jsou sice pro Českou republiku vyhrazeny, ale zahájení vlastního procesu čerpání finančních prostředků alokovaných ze strukturálních fondů na programové období 2007-2013 vyžaduje splnění celé řady podmínek národní legislativy i legislativy Evropské unie. Především bylo nutné vytvořit celou implementační strukturu jednotlivých operačních programů, která toto čerpání zajišťuje, včetně nastavení řádného a na sobě nezávislého fungování jednotlivých subjektů implementační struktury. Byla vytvořena a aplikována pravidla požadovaná nařízeními Evropských společenství tak, aby byla zajištěna hospodárnost, efektivnost a účelnost při čerpání vyhrazených finančních prostředků.

Je třeba zdůraznit, že počátek proplácení žádostí o platbu ze strany Evropské komise (EK) je podmíněn tím, že EK schválí zprávy o posouzení řídících a kontrolních systémů, které jí předkládá Auditní orgán (Ministerstvo financí). K září 2009 EK schválila České republice většinu těchto zpráv, zbývající 4 zprávy ještě posuzuje, přičemž jejich odsouhlasení se očekává v dohledné době.

Z uvedeného vyplývá, že operační programy, jejich dokumentace a pracovní postupy musely projít časově náročnou přípravou a složitým procesem schvalování jak na národní úrovni (Auditní orgán Ministerstva financí), tak i následně v rámci EK. Dosavadní výsledek schvalovacích procesů v Evropské komisi znamená, že Česká republika může v této chvíli, kromě již obdržených zálohových plateb, čerpat průběžně další finanční prostředky z operačních programů, které představují cca 82 % celkové alokace, tj. cca 22 mld. EUR! Ostatní členské státy EU (ať již staré, nebo nově přistoupivší) jsou na tom obdobně, Česká republika se nijak nevymyká běžné praxi v rámci celé Unie.

Hodnotit čerpání v ČR je zatím předčasné s ohledem na tzv. „pravidlo n+3“ vymezené EK. Toto pravidlo znamená, že vyčerpání první alokace roku 2007 jednotlivých operačních programů musí proběhnout do tří let. Pravidlo bude poprvé uplatněno ke konci roku 2010, kdy již očekáváme vysoký nárůst realizovaných projektů a žádostí o proplacení prostředků z fondů EU. Navíc toto pravidlo umožňuje započítat do čerpání obdržené zálohy z EK, které byly připsány na účet Ministerstva financí a dosahují výše 9% celkové alokace na všechny programy, tj. cca 2,5 mld. EUR z celkové alokace cca 26,7 mld. EUR. Z přijatých zálohových plateb bylo k 30. 9. 2009 proplaceno rozpočtovým kapitolám odpovědným za předfinancování prostředků EU celkem 16 mld. Kč (628,3 mil. EUR). Tato částka představuje výdaje již proplacené příjemcům v rámci jednotlivých operačních programů.

V této souvislosti je nutno upozornit na i skutečnost, že celková výše pomoci z EU přepočtená na národní měnu je ovlivněná vývojem směnného kurzu po celé programové období 2007-2013. Z tohoto důvodu se částka uváděná v článku Petra Holuba ve výši 786 mld. Kč jeví v dané chvíli jako nereálná, resp. nadhodnocená (při aktuální výši směnného kurzu 25,875 ke dni 15.10.2009 se jedná o cca 691 mld.Kč, což je momentálně o 95 mld. Kč méně).

Odeslání žádosti o platbu do EK je spojeno s procesem certifikace vynaložených výdajů, který provádí Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí). U většiny operačních programů byl nebo bude proces certifikace spojený se zasláním žádosti o platbu do EK zahájen v průběhu  podzimu tohoto roku. Zaslání většiny plateb na účet Ministerstva financí lze předpokládat do konce roku 2009.

Na závěr je důležité upozornit, že začátek průběžného proplácení prostředků ze strany EK znamená pouze možnost doplnění finančních prostředků na účtu Ministerstva financí, které však má, díky zálohám od EK, aktuálně dostatek zdrojů na refundaci prostředků, které již příslušné kapitoly státního rozpočtu proplatily příjemcům. Z uvedeného vyplývá, že příjemcům jsou prostředky fondů EU k dispozici prostřednictvím předfinancování ze státního rozpočtu a „nastartování“ čerpání průběžných plateb proto nemá na příjemce žádný dopad. Legislativní podmínky pro čerpání jsou splněny, rychlost čerpání finančních prostředků z fondů EU Českou republikou záleží nyní na dostatečném množství kvalitně připravených projektů.

Nejčtenější