Novinky

Česku hrozí další arbitráž

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Česká republika bude čelit další arbitráži. Do dvou až tří týdnů ji zažaluje německá developerská skupina ECE a to asi o 50 milionů eur. Společnost měla v plánu postavit obchodní centrum v Liberci. Kvůli průtahům ve stavebním řízení ale stavbu zastavila. Stát už pro arbitráž hledá právníky. A já už vítám ve studiu Radka Šnábla , ředitele mezinárodního odboru ministerstva financí, hezké ráno.


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Dobrý den.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

A také Josefa Tobka , jednatele společnosti ECE, hezké ráno.


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Dobrý den.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Ten spor je trošičku složitým, já bych měla si říci, že ho provází také konkurenční boj mezi vámi a nizozemskou společností Multi Development, která postavila nákupní centrum přímo proti místu, kde mělo stát to vaše obchodní centrum. Tato společnost se odvolala proti územnímu rozhodnutí, zbrzdila tak stavební řízení s vaší společností a vy jste se tedy nakonec rozhodli stavbu zastavit. Je to zhruba tak? Z čeho ale tedy hlavně viníte stát, co bude předmětem žaloby?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Já si myslím za prvé, že problém, problém, je podstatně složitější, že se nejedná pouze o nějaký spor mezi, mezi dvěma investory, ale že se jedná především o průtahy při vydávání územního rozhodnutí a následně i stavebních povolení a především nedodržování, nedodržování lhůt při vydávání těchto povolení a samozřejmě nezákonného postupu.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

To znamená, že stát nedodržoval podle vás tyto lhůty, které úřady a jak dlouho?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Podle našeho názoru celkem jednoznačně, k tomu máme i některá stanoviska nadřízených orgánů, která se i vyjádřila, že podřízené orgány konaly nezákonně.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Souhlasíte s tím?


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Já naprosto nesouhlasím, protože jedna věc je, jakým způsobem probíhalo územní řízení, druhá věc je, jaké bylo vlastní obchodní rozhodnutí investora, jakým způsobem investor sám předkládal dokumenty a jakým způsobem realizoval ten projekt. Já musím říct, že my jste zcela standardním způsobem 6 měsíců, nebo respektive my jsme vyjednávali v té šestiměsíční lhůtě potenciální smír, my jsme jednoznačně odmítly jako ministerstvo financí jakékoli narovnání a kompenzaci. Co je pro mě naprostá novina při jednání s investory, je skutečnost, že my jsme s ECE jednali první 2 měsíce šestiměsíční lhůty. My jsme na náš poslední návrh, kde jsme zaslali zápis z toho jednání spolu s východisky, proč ministerstvo financí, nebo s podrobným popisem proč ministerstvo financí odmítá kompenzovat, nedostali žádnou, dokonce ani zápornou odpověď, což pro nás je neobvyklé i mezi stranami sporu. Vycházíme z toho, že ECE skutečně rezignovala na snahu se rozumně dohodnout a celou dobu to vedla k tomu, aby, aby se ten spor vyhrotil, abysme se dostali před arbitráž. Já myslím, že my jsme připraveni, máme tu linii, kterou Česká republika chce hájit, vcelku kompletní a uvidíme tedy, v jaké podobě ta žaloba bude.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Rezignovali sjet na dohodu, chtěli jste to vyhrotit až k arbitráži?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Ne. Já se domnívám, že tyto ataky jsou úplně bezpředmětné, protože přesně opak je pravdou. My jsme byli zastupováni za prvé renomovanou advokátní kanceláří /nesrozumitelné/, která celý tento proces provází a z naší strany byla právě neustálá iniciativa o jednání. Jednání ze strany ministerstva byla uskutečněna pouze dvě a teprve v momentě, kdy ministerstvo jednoznačně prokázalo, že nemá zájem vůbec žádnou dohodu realizovat, takže není zájem ani o podrobnou analýzu problematiky, tak jsme vlastně jednání ukončili a rozhodli jsme se pro ukončení těch jednání. Čili to je náš pohled na věc.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Pojďme ale tedy k jádru toho sporu. Vy vlastně říkáte, že i ministerstvo pro místní rozvoj postupovalo nezákonně. V jakém smyslu?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Já bych možná uvedl jednu takovou zajímavou věc, spor se víceméně nezabýval už platností či neplatností nebo právní mocí nebo neprávní mocí územního rozhodnutí, ale týkal se především účastenství, nebo neúčastenství společnosti Multi. A při tomto, při řešení tohoto problému.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

V tom stavebním řízení.


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Došlo k odvolání a přišlo to na ministerstvo pro místní rozvoj a na ministerstvu pro místní rozvoj celou, celá věc byla posuzována velmi nestandardním způsobem. Jenom pro představu diváků tak mohu uvést jeden, jednu skutečnost, že rozhodnutí ministra o tak banální věci, zdali je někdo je nebo není někdo účastníkem řízení, tak trvalo panu ministrovi jeden a čtvrt roku, přičemž to muselo dvakrát proběhnout celé kolečko na ministerstvu, což je velmi nestandardní. A dokonce máme i prohlášení ministerstva, které, které nám říkalo už při prvním rozhodnutí rozkladové komise, která je složena z odborníků, kteří se zabývají víceméně stavebním právem, kteří zaujali jednoznačné stanovisko, že naše společnost je v právu a že územní rozhodnutí je v platnosti a měla by být vydávána následná rozhodnutí, to znamená stavební povolení, tak přesto pan ministr, byť prostě činil kroky opačné.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Začátkem tohoto roku psaly noviny Mladá fronta DNES o neveřejné zprávě ministerstva financí, ve které se uvádělo, že právě úřady i odcházející ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, tehdy odcházející, této kauze porušili zákon, znamená to, že ministerstvo financí od té doby změnilo názor, že se nepotvrdily tyto informace z vaše neveřejné zprávy?


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Ne, já skutečně musím říct, že nevím, o jaké neveřejné zprávě mluvíte, já musím říct.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Novináři ji měli údajně k dispozici.


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Já, já nezpochybňuji, že novináři měli k dispozici.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Čili neexistuje podle vás taková?


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Nějaký dokument, ale nejsem si vědom, že by existovala jakákoli neveřejná zpráva. Naopak, tady zaznělo ministerstvo rozhodlo nějak. V čele ministerstva, ministerstvo, každé ministerstvo je monokratický orgán, v čele stojí ministr a každý investor český, zahraniční, konající jakýkoli úkon směrem k ministerstvu pouze rozhodnutí ministra je účinné. To, že nějaký úředník říká to, či ono, je předběžný názor. Tady se bavím o tom, nebo skutečné popsání příběhu je, že poradní orgán něco doporučoval, ministr rozhodl jinak. Je zcela běžnou praxí, že ministr si vyslechne poradní orgán, ale potom rozhoduje ministr, nikoli poradní orgán. Ministerstvo nemá v čele představenstvo, tam je jeden člověk, který má právo se rozhodnout. Ale já bych spíš poukázal na jednu drobnost, kdy tak jako i v jiných případech se prostě různě směšuje ta problematika dohromady tak, aby se vytvořil dojem, že Česká republika a ministerští úředníci soustavně porušují zákony a vytváří nějakou chiméru, která poškozuje práva investorů. Není tomu tak, já, já, když už se investor rozhodl jít cestou arbitráže, to je diskuse, která patří před arbitrii, konec konců pan Tobek v té naší strategii, si myslím, že bude jednoznačně svědkem druhé strany. Já myslím, že to bude šesti až osmihodinový výslech mimo jiné jeho, jeho kontaktů s úředníky státu, s lobbyisty, tak jak je to běžné v každé arbitráži, takže to je diskuse, kterou bych tady asi nevedl, protože to ještě bude zajímavá věc.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Samozřejmě, samozřejmě. Vy požadujete tedy 1 miliardu a 300 milionů zhruba je to tak, čili to jsou, to jsou vyčísleny vaše škody?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Ano.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Budete to nějak ještě upřesňovat tuto sumu nebo?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

My jsme samozřejmě si nechali zpracovat, zpracovat znalecký posudek na vyčíslení těchto škod. Především se jedná o za prvé přímé, přímé škody, které nám vznikly, což jsou ty náklady, které přímo lze vyčíst z účetnictví společnosti Čechien 7, která je vlastně tím žalobcem, my jsme pouze zástupcem této společnosti, a dále je to potom samozřejmě náhrada škody, eventuelně poškození, poškození jména. Nicméně proto došlo k určitým, k určité prodlevě od 11. 5., kdy vlastně máme možnost uplatnit, uplatnit celou věc u arbitráže a čekali jsme právě na tento znalecký posudek, který bude celou tuto věc dokládat.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

A vy si tedy věříte, vy čekáte, že v arbitráži zvítězíte?


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

My jsme si pro tuto skutečnost nechali zpracovat právní stanovisko od dvou renomovaných, renomovaných advokátní kanceláří. Vybrali jsme tu, kterou jsem již jmenoval, a tato společnost by nás, tato společnost nás bude zastupovat a vzhledem k těmto dvou, k dvěma stanoviskům a vzhledem k tomu, tak jak probíhala celá ta skutečnost a já jsem samozřejmě byl jejím účastníkem, tak si troufnu říct, že si myslím, že to poškození je tady celkem jednoznačné. Možná bych ještě mohl uvést jednu věc. Pro, pro ukázání toho, že ten projekt byl velmi reálný, je, že při první, při prvním harmonogramu prací, tak byla pronajata z tohoto nákupního centra cirka 75 procent, což nebylo vydáno ani územní rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí jsme museli změnit harmonogram právě kvůli těm průtahům a kvůli odvoláním. Nicméně to se stává u takových projektů, čili, jsme, jsme s něčím takovým i mohli počítat, tak jsme znovu jednali s našimi nájemníky. Vzhledem k tomu, že máme velmi dobré kontakty, máme po světě 130 projektů cirka, takže jsme prodloužili nájemní smlouvy a získali jsme nadále, nebo zůstalo nám věrných nadále cirka 60 procent nájemníků, a těchto 60 procent je již dostatečným množstvím k tomu, aby se takovýto projekt běžně realizoval. Čili ten projekt měl reálný základ, reálný podtext a pouze díky průtahům, kdy už jsme nebyli schopni našim nájemníkům garantovat vůbec, kdy budeme schopni realizovat, a do dnešního data, přestože ten proces dále pokračuje, tak do dnešního data není vydané stavební povolení, tak si myslím, že to ukazuje jednoznačně na to, co se kolem té věci děje.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Ministerstvo financí už vypsalo výběrové řízení na právníky, kteří tedy budou stát zastupovat v tomto sporu, je to tak, údajně za 170 milionů korun, je to obvyklá cena, vyplatí se to?


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Tak já se dokonce domnívám, že už to druhé výběrové řízení, protože to první jsme zrušili pro změnu kvalifikačních předpokladů. Ta cena je samozřejmě orientační, protože ta arbitráž je plně v rukou arbitrů, její průběh, její forma, délka. V tomto případě bych já očekával spor, který bude trvat 4, 5 let, pakliže by došel až do úplné finále. Já si myslím, že 170 milionů korun je spíše dolní odhad toho, kam se můžeme dostat, ale je to spíš o tom, že máme jasnou představu o tom, jaké specializace a jaké jurisdikční předpoklady chceme do našich zástupců. My ten tým máme hotov v zásadě 6 měsíců, teď pouze, teď pouze hledáme některé specifické služby.


Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------

Dobrá. Za 4 až 5 let se tedy dozvíme výsledek? Čekáte, že to bude skutečně trvat takhle dlouho? Dobře. Děkuji, pánové. Mými hosty byl Radek Šnábl , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí, a Josef Tobek , jednatel společnosti ECE. Díky, pánové, na shledanou.


Radek ŠNÁBL , ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva financí
--------------------

Děkujeme.


Josef TOBEK , jednatel, ECE Projektmanagement Praha s. r. o.
--------------------

Děkujeme, na shledanou.


Zdroj: ČT 1 - Studio 6, 29.7.2009, autor: M. Daňhelová

Doporučované

Nejčtenější