Novinky

Projev ministra Miroslava Kalouska, ministra financí ČR, v Evropském parlamentu 21.ledna

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Brusel 21. ledna 2009

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové,

je pro mě velkým potěšením, že před Vás mohu dnes předstoupit, abych Vás seznámil s prioritami a záměry českého předsednictví v hospodářských a finančních otázkách.

Na úvod mi dovolte zdůraznit, že dobrá spolupráce s Evropským parlamentem bude pro úspěch českého předsednictví klíčová ve všech oblastech, obzvláště pak v otázkách, které podléhají proceduře spolurozhodování. V rámci kompetence Rady ECOFIN a Vašeho výboru se jedná o agendu finančních služeb, v níž je rozpracována řada důležitých legislativních návrhů. V následujících měsících nás tak čeká mnoho společné práce. Pevně doufám, že se nám podaří naplnit očekávání spojená s touto legislativou a že co největší počet návrhů úspěšně dokončíme ku prospěchu evropských podniků i občanů.

Mám v živé paměti listopadové setkání s delegací tohoto výboru v Praze, které mi přineslo řadu zajímavých podnětů pro mou práci v nové roli předsedy Rady ECOFIN. Velmi se proto těším na naši dnešní výměnu názorů, která, jak věřím, bude neméně obohacující. Další příležitostí k široké diskusi bude setkání Troiky se zástupci Vašeho výboru, které připravujeme na 9. února 2009.

Nyní bych tedy přešel k agendě českého předsednictví v hospodářských a finančních otázkách. Rád bych připomněl, že tato agenda byla připravena v úzké spolupráci s francouzským předsednictvím, na jehož výsledky budeme navazovat, a se švédským předsednictvím, pro jehož práci, jak doufám, vytvoříme dobrý základ. Ekonomika, jak víte, je jednou ze tří prioritních oblastí českého předsednictví jako celku, nejen v Radě ECOFIN. Není divu. Česká republika přebírá předsednictví v nelehké době, kdy po letech prosperity finanční krize přivodila hospodářský útlum v celé Evropě a řadu zemí uvrhla do vážné recese. Ve spolupráci s ostatními zeměmi bude proto české předsednictví věnovat nejvyšší pozornost opatřením, která pomohou zmírnit dopady krize na evropské podniky a občany. Zároveň bude naší snahou, a to považuji za ještě důležitější, zajistit, aby Evropa vyšla z této krize silnější a konkurenceschopnější, jinými slovy, aby kroky, které podnikáme, braly v potaz i dlouhodobou perspektivu a položily základ pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst po odeznění krize. V rámci ekonomických témat přikládá české předsednictví vysokou prioritu reformě mezinárodní finanční architektury. V dubnu se uskuteční další summit G20 a příprava EU na něj bude naším prvořadým úkolem.

Dovolte mi, abych nyní podrobněji pohovořil o plánech českého předsednictví ve třech hlavních oblastech v kompetenci Rady ECOFIN, jimiž jsou

  • hospodářská politika
  • finanční stabilita a finanční služby
  • zdanění

Hospodářská politika


Jak víte, předevčírem vydala Evropská komise novou prognózu, v níž opět revidovala odhady růstu v tomto a následujícím roce směrem dolu. Předpověď Komise je Vám známa a tak se omezím na konstatování, že se jedná o velmi neradostná čísla, byť jsme všichni se zhoršením výhledu počítali. Největší znepokojení u mě osobně budí špatné fungování úvěrových trhů a očekávané zvýšení nezaměstnanosti.

Rada ECOFIN má v této situaci pochopitelně obrovskou zodpovědnost. Je dobře, že již prosincová Evropská rada odpověděla na současný vývoj přijetím Plánu oživení evropské ekonomiky. České předsednictví se tak může zaměřit na naplňování tohoto plánu.

K implementaci Plánu obnovy považuji za skutečně podstatné – a vedli jsme na toto téma širokou a velmi živou debatu včera na Radě – abychom průběžně vyhodnocovali, zda jsou přijímaná opatření efektivní. Musíme se tedy dívat na to, zda opatření skutečně vedou či mohou vést ke zmírnění nárůstu nezaměstnanosti, k podpoře poptávky a k oživení hospodářského růstu. To pokládám v tuto chvíli za daleko důležitější, než objem finančních prostředků, které dáme jako vlády ekonomice k dispozici.

S tím úzce souvisí otázka fungování úvěrových trhů. Objevují se signály, že podniky začínají mít místy značné problémy se zajištěním dostupného financování. Musíme zajistit, že tyto kanály začnou opět řádně fungovat, že bude obnoveno normální financování reálné ekonomiky bankami. V opačném případě bude efekt opatření, kterými podporujeme finanční sektor, pro firmy a občany nulový a samotné fiskální výdaje naše ekonomiky nespasí.

Osobně považuji za podstatné, aby přijímaná fiskální opatření byla skutečně včasná, krátkodobá a dočasná a aby po odeznění krize následoval rychlý návrat k rozpočtové disciplíně a platným střednědobým cílům. Současná ekonomická krize byla vyvolána krizí důvěry na finančních trzích. Domnívám se, že bychom nejistotu ekonomických subjektů neměli ještě prohlubovat nezodpovědnou fiskální politikou. Ostatně některé varovné signály již nepřicházejí z trhů vládních dluhopisů, kde došlo nedávno k několika neúspěšným emisím. Toto je v současné krizi nový fenomén a my nyní musíme vývoj na těchto trzích bedlivě sledovat.

K tématu rozpočtové disciplíny: V posledních měsících napsalo hodně o jejím osudu v EU, místy byly slyšet hlasy o opuštění Paktu stability a růstu. Zde bych chtěl říct, že české předsednictví považuje Pakt stability a růstu za základní kámen našich rozpočtových politik, který nesmí být zpochybněn. Po reformě z roku 2005 poskytuje Pakt rámec jak pro dobré, tak pro špatné hospodářské časy. Nelze přirozeně čekat, že se nám v tomto či příštím roce podaří dosáhnout stejně dobrých rozpočtových výsledků, jako v době hospodářského růstu. Při hodnocení stabilizačních a konvergenčních programů se budeme držet pravidel Paktu včetně flexibility, kterou disponuje. Doporučení k programům budou sledovat stejný cíl jako dříve, tj. návrat k udržitelným rozpočtovým hodnotám. Tam, kde budou naplněny podmínky Smlouvy a Paktu, zahájí Rada Proceduru při nadměrném schodku. Pochopitelně musíme být realističtí a vnímat časový horizont ekonomické recese, ale pravidla budou uplatněna tak, jak stojí.

Ekonomickou krizí bude ovlivněno i letošní hodnocení pokroku v Lisabonské strategii. Domnívám se, že dlouhodobé priority pro směřování strukturálních reforem byly správně zvoleny a zůstávají v platnosti. Při přípravě doporučení jednotlivým státům budeme ve spolupráci s Komisí usilovat o zohlednění aktuálních výzev a optimální integraci Plánu obnovy. Je nicméně holý fakt, že s finanční krizí se např. problémy stárnutí či tlaky globalizace nijak nezmenšily a my musíme pokračovat v identifikaci takových opatření, která posílí odolnost našich ekonomik v dlouhém období. • České předsednictví bude tedy klást důraz na pokračující provádění strukturálních reforem. Je třeba posilovat rozvoj konkurenceschopných odvětví, podporovat vhodnou kvalifikaci pracovních sil a provádět další aktivní politiky trhu práce, které umožní návrat nezaměstnaných na pracovní trh, jakmile krize pomine.

Naším velkým úkolem bude, ve spolupráci s dalšími formacemi Rady, příprava jarního zasedání Evropské rady. Mám zájem na tom, aby letošní Dokument o klíčových otázkách (KIP) Rady ECOFIN pro Jarní Evropskou radu byl zaměřen skutečně aktuálně. Bude se proto věnovat především obnově růstu a zaměstnanosti a naléhavým otázkám finanční stability, včetně mezinárodních aspektů. Dále, kromě zprávy k Lisabonské strategii, připraví Rada ECOFIN příspěvek ke snižování administrativní zátěže podniků, k revizi jednotného trhu a k mezinárodnímu financování boje proti změně klimatu.

Jak jsem již předeslal, ani v současné obtížné situaci nechceme pustit ze zřetele dlouhodobé aspekty veřejných financí. Povedeme diskusi o dopadech stárnutí populace a možných implikacích pro naše rozpočtové cíle. Pozornost budeme věnovat i kvalitě veřejných financí – zejména trendům ve struktuře veřejných výdajů.

Specifickým příspěvkem českého předsednictví bude diskuse o ekonomických přínosech a nákladech rozšíření v roce 2004, kterou jsme naplánovali u příležitosti 5-letého výročí tohoto rozšíření. Dne 2. března se v Praze uskuteční konference k tomuto tématu. Účastníci konference budou hodnotit dopady rozšíření ve třech oblastech – makrofinanční stability, trhu práce a konkurenceschopnosti. Jejich závěry poslouží jako vstup pro diskusi ministrů na několika neformálních setkáních, včetně formace Rady ECOFIN.

 

Finanční služby

Jak jsem již uvedl, české předsednictví bude věnovat velkou pozornost situaci na finančních trzích a zlepšení rámce pro jejich fungování v Evropě i v mezinárodním měřítku.

Nejprve se chci zmínit o pokračující práci v rámci skupiny G20. EU je v této skupině zastoupena předsednictvím Rady a naše předsednictví je odhodláno učinit vše, co bude nezbytné, abychom zajistili kvalitní a koordinovanou přípravu společné pozice EU pro jednání na všech úrovních a zejména pak pro summit G20, který se uskuteční 2. dubna v Londýně. Zde průběžně spolupracujeme s Komisí a s kolegy v Radě tak, aby pozice EU hájily v maximální míře zájmy skutečně všech 27 členských států.

Na minulém summitu G20 ve Washingtonu byl stanoven ambiciózní akční plán s množstvím opatření k posílení transparentnosti a zodpovědnosti, zdokonalení řádné regulace, podpoře integrity na finančních trzích a posílení mezinárodní spolupráce. Tento plán zahrnuje celou řadu otázek, jejichž řešení již v rámci EU probíhá, mimo jiné v rámci cestovních map přijatých Radou ECOFIN v roce 2007.

Věřím proto, že Unie má dobrou výchozí pozici, aby rozhodujícím způsobem ovlivnila budoucí podobu globálního finančního systému a české předsednictví se vynasnaží, aby si EU udržela na jednáních G20 vedoucí úlohu a přispěla k naplňování přijatého akčního plánu.

Těžištěm naší předsednické práce bude ovšem posilování finanční stability v EU, která je nezbytným předpokladem řádného fungování našich ekonomik. Proto se budeme nadále věnovat implementaci a aktualizaci cestovních map přijatých v reakci na finanční turbulence. Rovněž budeme průběžně monitorovat vývoj na finančních trzích a v případě potřeby koordinovat další opatření na evropské úrovni.

Hlavní výzvou nicméně zůstává vyvodit z nedávné zkušenosti jasné ponaučení a zabránit tak vzniku obdobné finanční krize v budoucnosti. Jedním z velmi důležitých poznatků plynoucích z krize loňského podzimu je, že klíčová je koordinace mezi členskými státy. Musíme se vyvarovat situací, kdy soused může poškodit souseda. Jsem přesvědčen, že přes drobné počáteční zádrhele se nám tohoto podařilo dosáhnout.

Zásadním prvkem finanční stability je efektivní dohled nad finančním trhem. K vypracování návrhů na posílení evropského režimu dohledu zřídila Komise nedávno expertní skupinu, které předsedá pan Jacques de Larosière. Výsledky práce této skupiny, které očekáváme na konci února, využije předsednictví v diskusi o reformě dohledu nad finančním trhem v EU, kterou plánujeme pro neformální dubnový ECOFIN v Praze.

Budeme usilovat o to, aby návrhy na případné změny dohledového uspořádání nad přeshraničně působícími finančními skupinami byly podpořeny řádnými analýzami možných rizik navrženého systému z pohledu mateřských i hostitelských států. Jsem si vědom skutečnosti, že se váš výbor touto klíčovou otázkou intenzivně a již dlouhodobě zabývá a velice oceňuji všechny Vaše dosavadní příspěvky na toto téma.

S posílením stability evropských finančních institucí souvisí i několik legislativních návrhů, jejichž finální dojednání připadlo za úkol českému předsednictví. Splnění tohoto úkolu přikládáme velkou prioritu, zejména pokud jde o návrhy revidující obezřetnostní rámec v bankovnictví a pojišťovnictví, tedy směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) a Solvency II.

Tímto se dostávám do oblasti, kde především bude pro nás klíčová intenzivní spolupráce s Evropským parlamentem a konkrétně s Vaším výborem. Je před námi mnoho práce, kterou je třeba vykonat společně v poměrně krátkém čase.

U návrhů, které jsem již zmínil a k nimž přistupuje ještě nedávno navržené nařízení o agenturách úvěrových ratingů, bylo již dosaženo značného pokroku v Radě i v Evropském parlamentu. Přijetí návrhů bude vyžadovat konstruktivní přístup a ochotu ke kompromisu na obou stranách. Pevně věřím, že se naše společná jednání ponesou v tomto duchu.

Další oblastí naší společné legislativní práce budou platební služby. Zde se české předsednictví bude věnovat novele nařízení o přeshraničních platbách v eurech a směrnice o elektronických penězích, kterou považujeme za důležitý nástroj pro další rozvoj tohoto odvětví v EU s jasnými přínosy pro občany. I u těchto dvou návrhů doufám, že nalezneme kompromis s Evropským parlamentem nejpozději do dubna 2009.

 

Daně


Naší hlavní prioritou v daňové oblasti je boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. S tím souvisí kroky ke zlepšení fungování daňových administrativ členských států a jejich vzájemné spolupráce. Věřím, že jde o cíle sdílené všemi členskými státy a že se nám tedy v této oblasti podaří dosáhnout pokroku.

V nepřímých daních se české předsednictví zaměří především na legislativní návrh směrnice o DPH předložený Komisí v prosinci 2008, který upravuje osvobození dovozu zboží od daně a společnou a nerozdílnou odpovědnost subjektů v případě neodvedení daně při dodání zboží do jiného členského státu. Rovněž se budeme zabývat návrhem směrnice týkající se vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daňových pohledávek.

Pokud jde o přímé daně, navážeme na započatou práci na revizi směrnice o zdaňování úroků z úspor, která by měla odstranit mezery ve stávající právní úpravě. Také budeme podporovat Evropskou komisi při vyjednání smluv o výměně informací týkajících se příjmů z úspor se třetími zeměmi.

Druhým cílem českého předsednictví v oblasti zdanění je v souvislosti s naší prioritou odstraňování překážek na vnitřním trhu další modernizace a zjednodušení daňových pravidel. V tomto ohledu budeme usilovat zejména o schválení novely směrnic upravujících zdanění tabákových výrobků spotřebními daněmi. Také budeme pokračovat v práci na návrzích upravujících problematiku DPH u finančních a pojišťovacích služeb.

Co se dále DPH týče, předsednictví vynaloží veškeré úsilí ke splnění úkolu zadaného prosincovou Evropskou radou, vyřešit do března 2009 otázku možnosti uplatňovat snížené sazby v některých odvětvích. Tuto otázku budeme řešit v kontextu Plánu evropské hospodářské obnovy. Substantivní diskusi v Radě ECOFIN plánujeme na únorové zasedání. Předsednictví bude usilovat o nalezení řešení, nicméně nelze zastírat, že jde o složitý úkol.

Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost a těším se na Vaše dotazy.

 

Nejčtenější