Novinky

Nová pravidla pro penzijní připojištění

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nová pravidla pro penzijní připojištění, to byl jeden z bodů dnešního jednání vlády Mirka Topolánka. Novela zákona o penzijním připojištění, která je součástí druhé etapy důchodové reformy, vychází z návrhů ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí. Navrhuje například, aby se penzijní fondy více podobaly fondům podílovým. Vklady v nich by pak neměly mít garanci státu. O návrhu teď více s náměstkyní ministra financí Klárou Hájkovou. Dobrý den.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jaké důvody vedou ministerstvo financí k tomu, že navrhuje změnit pravidla pro penzijní připojištění?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak já bych především uvedla, že se nepočítá s novelou stávajícího zákona o penzijním připojištění, ale vlastně s úplně novým zákonem o penzijním spoření, který prakticky má provést úkol, který byl ministerstvu zadán usnesením vlády, a to byl úkol oddělit majetek účastníků penzijních fondů a samotných, samotných účastníků penzijního připojištění a samotných fondů. Takže, vlastně s tím novým zákonem by mělo dojít vlastně k zefektivnění fungování celého třetího, tedy dobrovolného pilíře penzijního spoření.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pokud zákon z dílny ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí bude schválen, budou v České republice existovat dva systémy, tedy systém stávající, kdy stát garantuje pojištění a v něm budou moci lidé zůstat, ale už nebude otevřen novým klientům, a také systém nový?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, starý i nový systém budou běžet paralelně se současným zákazem vstupu nových účastníků do starého systému. Tady ovšem musím podotknout, že starý systém není úplně garantovaný tak, jako jsou například garantovány vklady u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Stávající penzijní fondy pouze nesmí zakázat za účetní období jednoho roku ztrátu, což ve svém důsledku vlastně znamená, že stávající penzijní fondy jsou nuceny investovat do velice konzervativních produktů a nedochází tak k vyššímu zhodnocení aktiv v tom dlouhodobém horizontu. Nový systém bude nastaven tak, že bude de facto oddělen majetek účastníků penzijního spoření a samotných penzijních společností a tito účastníci budou plně nést investiční riziko. Na druhou stranu ovšem zákon uloží, aby každá penzijní společnost povinně otevřela konzervativní fond, který svými parametry budou podobný stávajícím penzijním fondům.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nemůže toto narazit na legislativu o možnosti volného podnikání, když stát zároveň v tom zákoně nařídí, aby existoval jeden typ fondu pro konzervativní střadatele, pro konzervativní podílníky a svým způsobem určuje, jak jsou ty podmínky nastaveny v tom podnikatelském záměru?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak my se nedomníváme, že by to mělo působit nějaké komplice. Ten, ten jeden vlastně předepsaný fond, respektive předepsaná investiční strategie bude de facto obdoba toho, co už máme dneska v penzijním připojištění. A pochopitelně, že stát nepředepíše úplně jaksi obsah všech těch účastnických fondů. Vedle vlastně konzervativního fondu jakožto povinného fondu, který bude muset penzijní společnost vytvořit, si bude potom libovolně moci penzijní společnost tvořit jakékoliv další účastnické fondy podle libosti.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale dá se to tedy chápat tak, že pokud půjde o ten konzervativní typ, tak stát například do těch podmínek zasadí, že ten fond musí primárně nakupovat státní pokladniční poukázky, případně státní dluhopisy?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, ano. Stát vlastně zákonem předepíše tu investiční strategii.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A budou tam, řekněme, i ta procenta, v jakém obsahu, v jakém podílu musejí být tato depozita nakoupena?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, předpokládáme, že by ten konzervativní fond byl nastaven podobně jako, jako například na Slovensku, to znamená, bude tam, bude tam detailní popis, jaké tedy, jaká aktiva může, může ten fond ve svém portfoliu mít.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To jsou tedy nové podmínky. Když se vrátíme zpátky k současnému systému penzijního připojištění, jak bude fungovat ono? Budou zachovány ty stávající podmínky, nebo dojde k určité změně? Protože ty změny jsou také v důsledku toho, že česká populace stárne a do systému přispívá stále méně lidí.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak my předpokládáme, že ty stávající podmínky budou zachovány vlastně současného zákona. Přiznám se, že v současné chvíli diskutujeme nějaké technické změny, nicméně o těch bych ještě nerada hovořila.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Alespoň rámcově naznačte, čeho se tyto změny případně budou týkat.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tyto změny by se prakticky mohly dotknout eventuálních přechodů účastníků mezi jednotlivými penzijními fondy. Nicméně technické parametry ještě teď jsou vlastně v rovině diskusí mezi námi, Českou národní bankou a Asociací penzijních fondů, takže bych řekla, že to je ještě předčasné teďko dál komentovat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak zatím se mluví o věcném návrhu a opravdu ty detaily budou až v tom paragrafovaném znění. Každopádně budou moci lidé, kteří už mají uzavřené penzijní připojištění za stávajících podmínek, uzavírat nové smlouvy za podmínek nových, tedy budou mít moci dvě smlouvy?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Nebudou. Ten princip de facto druhé etapy penzijní reformy spočívá v tom, že maximální počet účastníků by měl přejít do režimu nového penzijního spoření. To znamená, pokud se účastník rozhodne vstoupit do systému penzijního spoření, tak jeho původní smlouva s penzijním fondem zanikne a bude automaticky převedena ze systému penzijního připojištění do systému penzijního spoření.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nebylo by praktičtější tedy toto nějakým zákonným prostředkem nařídit, aby skutečně zde vedle nefungovaly dva systémy? Může to být i pro regulátora nějakým způsobem nepřehledné.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Samozřejmě. Nicméně v tomto případě bychom zase nemohli vlastně úkor jednoho z těch subjektů, ať už účastníků nebo penzijních fondů oddělit majetek těch stávajících penzijních fondů. Takže, z toho titulu se již v těch tezích a vládou vlastně odsouhlasilo to, že ty systémy budou po určitou dobu fungovat paralelně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Podle vás by žádná novela toto oddělení nějakým způsobem nespravila?

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já se přiznám, že toto se na ministerstvu financí řešilo poměrně dlouhou dobu a skutečně jsme se nedostali k názoru nebo k variantě, která by vyhovovala všem, takže bych řekla, že tato analýza probíhala opravdu velmi dlouho a nenašla se jiná cesta než provést tedy tu nápravu úplně novým zákonem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jak chce stát motivovat občany České republiky, aby se stali podílníky těch nových fondů, zajišťujících penzijní připojištění, když jim tedy nedáte úplně záruky, že ty peníze dostanou zpět? Protože oni mohou nějakým způsobem investovat do, řekněme, víceprocentně ohodnocených fondů, ale zároveň nesou také větší riziko, že ty peníze nepodaří získat, viz současná finanční krize a velký dopad na podílové fondy.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Samozřejmě je to, je to, je to zajímavá otázka. Já musím říci, že v novém systému penzijního spoření zůstane ta motivace občanů pomocí přímého státního příspěvku a nějakých daňových odpočtů. Stát de facto si klade za cíl, aby vytvořil řádný, obezřetný rámec regulace a dohledu, který by měl dodat účastníkům jistotu, že jejich peníze na stáří budou k dispozici ve fázi, kdy budou, kdy budou, kdy dosáhnou nějakého šedesátého roku života. A tím de facto, že dojde k oddělení majetku účastníků a samotných penzijních společností, tak v případě nějakých problémů penzijní společnosti zůstává majetek účastníků nedotčen, to znamená, může být například převeden do správy jiné společnosti. Konečně musím připomenout, že u penzijního spoření se jedná o soukromou formu spoření, kdy, kdy se jedná o investice podobné například kolektivnímu investování či přímému investování na kapitálovém trhu a stát by zde neměl tedy garantovat výnos, pouze motivovat občany ke spoření, protože i když hodnota investic může kolísat, dlouhodobé výnosy by měly být vyšší.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Konstatuje náměstkyně ministra financí Klára Hájová. Děkujeme za rozhovor a na slyšenou.

Klára HÁJKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: ČRo - Rádio Česko, 20.10.2008, 13:08, pořad: Rozhovor na aktuální téma

Doporučované

Nejčtenější