Novinky

Rozhovor s Eduardem Janotou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Příjemné pozdní odpoledne, vítejte při sledování Interview ČT24, jak už jste slyšeli ve zprávách, Česká republika loni hospodařila mnohem líp, než si naplánovala, je ale otázkou, zdali je to dobrá zpráva, protože na jedné straně se ekonomice sice dařilo, na straně druhé ale je stát znovu zadlužen po roce o dalších sedmdesát miliard korun téměř. Poslechněme si teď úvodem Interview ČT24 komentář ministra financí Miroslava Kalouska.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/ /ukázka/
--------------------
Tyto lepší než očekávané výsledky jsou společným znakem všech zemí eurozóny. Ve všech zemích eurozóny došlo k lepšímu ekonomickýmu vývoji, než se předpokládalo, my jsme velmi malá, liberální a otevřená ekonomika, takže samozřejmě vnější poptávka a vnější prostředí na nás logicky působí, proto bych pokládal za politicky nekorektní, kdyby jak minulá, tak současná vláda se bila v prsa a řekla, že tyto lepší než předpokládané výsledky jsou její zásluhou a výsledkem její hospodářské politiky. Jestli tady podle mého názoru zaslouží ocenění absolutorium, pak jsou to čeští podnikatelé, čeští privátní investoři, jejich úsilí, exportní úspěch, a také platební morálka, protože sledujeme, že se výrazně zlepšuje platební morálka z hlediska platby daní, a to zejména daní z příjmů.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jak už bylo řečeno, hostem Interview ČT24 je dnes náměstek ministra financí Eduard Janota. Vítejte, pane náměstku. Dobrý den.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak rozpočet se evidentně vyvíjí dobře. Možná by leckterý šťoura hned úvodem namítl, proč je zapotřebí dělat reformy, které odstartovaly teď 1. ledna?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak reformy jsou potřebné k tomu, aby se náš na jedné straně daňový systém zjednodušil, zpřehlednil a aby se na straně výdajové udělaly určité korektury, aby se nahradily neefektivní výdaje v rozpočtu a podobně a tím zásadním cílem je snaha snížit deficity veřejných rozpočtů v příštích letech.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Je to pro vládu komplikace, když se rozpočet vyvíjí lépe, než předpokládala?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak je to, je to příjemné, pokud hospodaření skončí lépe. Na druhé straně to pochopitelně otevírá celou řadu otázek o tom, zdali by to nemohlo být ještě lepší a proč vlastně v momentě, kdy máme vysoký ekonomický růst, velmi příznivé makroekonomické ukazatele, proč vlastně vůbec se pohybujeme v červených číslech v rozpočtu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak mi zkuste na tuhle otázku odpovědět. Jak je možné, že ekonomika, která je na vrcholu, má deficitní rozpočet?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak rozpočet je poměrně složitá záležitost, která v sobě kontroluje nejen ekonomické a rozpočtové otázky, ale pochopitelně je to i politický dokument, takže na to, aby byl schválen rozpočet v těch či oněch parametrech, potřebujete i politický konsensus a ten zatím tady nebyl pro to, abychom rozpočtovali jaksi v nižších deficitech nebo natož rozpočet, rozpočet vyrovnaný.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Kdybychom to měli nějakým způsobem shrnout, tak celkový deficit veřejných financí je v současnosti pod dvěma procenty HDP, což je jistě dobrá zpráva, já nevím, pro finanční trhy, je to dobrá zpráva pro kurz koruny, když vám odcituji slova analytika Raiffeisenbank Aleše Michla, ten dnes řekl, že nechápe, proč není cílem vlády mít třeba vyrovnaný rozpočet v roce 2010. Řekněte. Je snaha spořit?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ten lepší výsledek loňského roku byl hlavně způsoben nebo ovlivněn vyššími příjmy rozpočtu, čili to bych chtěl zdůraznit. Pokud by ale tento výsledek byl dosažen úsporami rozpočtu, bylo by to zcela určitě příznivější, čili my jsme v tomto smyslu spokojeni, ale musíme vzít do úvahy, že Česká republika nebude mít trvale šestiprocentní ekonomický růst, že dojde zcela určitě k určitému snížení ekonomického růstu v příštích letech a čili to inkaso daní nebude se vyvíjet tak pozitivně jako, jako, jako v minulém roce, takže myslím si, že bylo by určitě pozitivní, kdyby se nám podařilo zefektivnit výdajovou stranu rozpočtu, protože určitý problém osobně vidím v tom, že resortu narozpočtované částky nevyčerpají, velmi tvrdě se o nich diskutuje, ať už na úrovni vlády, nebo parlamentu, ale potom při realizaci dochází k tomu a je to už, řekněme, výsledek posledních tří, čtyř let, že resorty značné částky převádějí do takzvaných rezervních fondů, to znamená, tyto prostředky efektivně nevyužily v tom daném roce a toto je záležitost, nad kterou bychom se měli zamyslet, myslím tím, jak vláda, tak sněmovny a, nebo sněmovna, Poslanecká sněmovna a v podstatě v tomto smyslu přijmout určité opatření, aby se ten vývoj rozpočtu zlepšil a hlavně zpřehlednil.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak v těch rezervních fondech je v současnosti asi sto miliard korun. To jsou peníze, které jsou uložené vlastně na zvláštních účtech, abychom si to dokázali představit. Řekněte, kdo bude regulovat utrácení těch peněz?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, těch téměř sto miliard, přesně devadesát šest a půl miliardy korun, to se skládá, tato částka se skládá ze dvou, ze dvou, ze dvou částí, velmi stručně řečeno. Jedna část, a ta rozhodující, řekněme, kolem šedesáti procent z této částky jsou takzvané prostředky, které byly narozpočtovány na to, aby z nich byly financovány v prvním kroku programy, projekty evropských fondů a poté, co by ty projekty byly dokončeny, co by prošla schvalovací procedura, co by byly certifikovány, tak by na základě žádosti do Bruselu byly poukázány na naše účty státního rozpočtu evropské, evropské, evropské peníze. V posledních letech, a zejména v minulém roce, v tomto smyslu docházelo k úsporám, čili nebylo tolik projektů, nebylo možné žádat o evropské fondy. Ten rok 2007 byl ještě atypický v tom smyslu, že tam značná část projektů měla být realizována v rámci nové finanční perspektivy, to znamená v rámci období 2007 až 2013, ale jak jistě víte, z našich dvaceti čtyř programů bylo dvacet tři schváleno teprve v poslední dekádě měsíce, měsíce prosince, čili logicky jsme nemohli tyto projekty realizovat, logicky nebyly čerpány prostředky z Bruselu. To je prostě jeden pohled. Druhý pohled je ten, že tyto prostředky jsou menším problémem pro budoucí další vývoj českých rozpočtů, protože tyto prostředky, nejen že při zapojení v dalších létech v metodice pokladního plnění neovlivní saldo rozpočtu, ale nezhorší saldo rozpočtu ani v metodice ESA 95, takže ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jinými slovy jsou to takové neutrální položky.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Jsou to takové, řekněme, neutrální prostředky, nicméně, nicméně dneska jsou na účtech rezervních fondů. Ta druhá část, ta menší část, to jsou prostředky, řekněme, typicky české prostředky, které vznikly z úspor domácích programů, z domácích výdajů a tyto mají jiný charakter, to znamená, v případě jejich zapojení v příštích letech oni negativně ovlivní saldo veřejných rozpočtů v pojetí metodiky ESA 95, takže toto je problém a myslím si, že bychom se měli ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Abychom tomu, abychom tomu rozuměli, aby tomu rozuměl i člověk, který není nějakým způsobem ekonomicky vzdělán. Jakým způsobem to tedy ovlivní?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ovlivní to tím, že budou realizované jako výdaje, které zhorší saldo rozpočtu v podobě ESA 95, to znamená, bylo by dobré v rámci možností, v rámci možného tyto prostředky maximálně, maximálně utlumit, maximálně zablokovat a v tomto smyslu připravujeme účetní materiál pro jednání vlády.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy sám jste podepsán už téměř po dvěma desítkami státních rozpočtů, jestli se nemýlím teď ...

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
To je číslo přehnané, několik jsem jich dělal.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Řekněte, do jaké míry ovlivňuje ta politika, ta obecná politika sestavování rozpočtu? Když tady říkáme, že by mohly být výsledky lepší, ale všechno to záleží na tom politickém konsensu.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak já jsem chtěl říct jenom to, že rozpočet musí sestavit vláda. Tam to bývá zpravidla jednodušší, ale složitější bývá protlačit rozpočet prostřednictvím Poslanecké sněmovny a vy víte, že ta hranice mezi, mezi koalicí a opozicí a v rámci koalice je, je velmi složitá a že rozpočet se schvaloval i pro rok 2008, chcete-li, velmi komplikovaně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Taková jsou zatím slova Eduarda Janoty, náměstka ministra financí. My jsme dnes oslovili také děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomického Jiřího Schwarze. Co říká výsledkům toho, jak hospodařil český stát?

osoba /ukázka/
--------------------
No, já se domnívám, že kdyby patrně ministr Kalousek ten rozpočet navrhoval sám, tak že by mohl být i vyrovnaný, ale my víme, že rozpočet je výsledek jednání politických stran, to znamená, tam se nejedná, to není ekonomická veličina. Výsledek není ekonomická analýza. Výsledek je čistě politický, to znamená, nakolik se jednotlivé politické strany dohodnou. Jak, jak je určena výše jednotlivých kapitol, jaké jsou výdaje jednotlivých kapitol, no, a z toho vyjde výsledný, výsledný státní rozpočet.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, chcete okamžitě reagovat.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Teď mi nikdo nebude věřit, že já jsem to stanovisko, které bylo prezentováno před pár vteřinami, jaksi neznal, ale plně se s ním ztotožňuji.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jaké jsou tedy možnosti úspor? My jsme tady říkali, že ministerstva si vždycky naporoučí víc peněz nebo chtějí každý rok více peněz, pak zároveň některé peníze skončí v rezervních fondech, je nějaký způsob, jak tohle vůbec krotit?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Jiný než ekonomický rozpočtový tlak na celkové, v etapě sestavování rozpočtu, v etapě realizace rozpočtu neexistuje. Prostě myslím si, že resorty za daných podmínek by měly hospodařit s menším objemem finančních prostředků a tímto by bylo, by bylo možné, možno snížit výdaje rozpočtu a snížit i deficity.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Co je vyloženě v gesci ministerstva financí, tak to je výběr daní. Řekněte, když stát vybere na daních skoro o třicet miliard korun víc, co to fakticky znamená pro sestavování dalších rozpočtů?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, když rozpočtujete, tak výdaje na rozpočet v zásadě v té výši, která, která bude, protože pokud se prostředky neutratí, tak jsme si před chvílí řekli, že se převedou do rezervních fondů, kdežto při rozpočtování příjmů, tady, tady se bavíme v každém případě o odhadech, odhadech makroekonomických veličin a její transformace potom do těch, do těch rozpočtových částech, konkrétně do jednotlivých daňových položek, takže to je, to je jedna věc. Druhá věc, co se týče, jak letošní rozpočet ovlivní rozpočty příští, to je poměrně složité, protože sám dobře víte, že zrovna od letošního roku je realizována určitá první fáze daňové reformy, kde mnohé se legislativně, věcně změnilo, takže osobně si myslím, že rozpočet na příští rok nebo na letošní rok, na rok 2008, byl sestaven prostě v rámci možností rozumě a spíše, řekněme, konzervativním přístupem, než že bychom "malovali" do příjmů nějaké přehnané položky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale když dám na misky vah ta dvě čísla, tedy to dnešní - šedesát šest celých čtyři desetiny miliardy korun jako deficit za loňský rok a, řekněme, ambici příští rok mít rozpočet s deficitem jednasedmdesáti miliard korun, tak si řeknou: "Je tohle vůbec reforma?"

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Opravdu, na první pohled se jeví, že ty čísla jsou velmi, velmi podobná. To je jedna věc. Na druhé straně jsme neřešili celkové snížení deficitu, ale i změnu struktury jednotlivých, jednotlivých výdajů. Je velmi podstatné, jakou část výdajů zaujímají takzvané mandatorní výdaje, výdaje, které se spotřebovávají v průběhu roku a jakou část zajímají, zaujímají jiné výdaje, například podpora investic, věda, výzkum a podobně. Čili toto je věc, na kterou bychom taky neměli zapomínat, pokud se bavíme o výdajové straně rozpočtu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak já tady znovu zopakuji ten argument, který už jsem použil v úvodu, jestli, teda co byste vy jako člověk, který je, řekněme, jedním z hlavních autorů státního rozpočtu, tak, samozřejmě na základě vládní nebo politické objednávky, tak co byste říkal tomu, kdyby přišla v dalších dnech nebo v dalších letech objednávka na vyrovnaný rozpočet v roce 2010?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Myslím si, že bavit se o vyrovnaném rozpočtu je naprosto přehnané, ale pokud bych osobně mohl věci ovlivnit v tom smyslu, tak bych si dovedl představit i tvrdší čísla v rozpočtu na letošní rok a na příští roky, než se zatím uvažuje právě v kontextu toho dění ekonomického vývoje, který, který dneska u nás je.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My jsme říkali, že ta dobrá čísla na povrchu, nechci to interpretovat špatným způsobem, ale že by mohla ukazovat na nějaké hlubší problémy, řekněme, uvnitř. Když si vezmu další takové číslo, i když vím, že to je rámec tak na příští rok, tak by měla Česká republika vydat dluhopisy ve výši téměř sto pětašedesáti miliard korun, tím pádem se zadlužíme opět o něco víc než loni. Česká národní banka ta zvyšuje úroky, úroky tím pádem rostou i ze státních dluhopisů. Poroste taky náročnost splácet tento dluh?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Pochopitelně, ta záležitost s výší státního dluhu, spotřebou emisí, ta je komplikovanější, protože my si na splácení dluhu půjčujeme nové peníze a tento, tento princip, tento postup realizujeme, dá se říct, deset let, takže kdy to skončí? Ta otázka má jedinou odpověď. V momentě, kdy sestavíme vyrovnaný rozpočet, tak v momentě, kdy se více nezadlužíme, tak v tomto momentě můžeme zastavit prostě nominální růst dluhu, jinak, pakliže budeme sestavovat rozpočty v deficitu, ať už deficit bude dvacet, nebo padesát, tak se budeme, budeme permanentně, permanentně zadlužovat. Našim kritériem je, je veličina podílu dluhu na hrubém domácím produktu a tam se někde pohybujeme na hranici třiceti dvou, třiceti tří procent, čili toto je daleko do maastrichtského kritéria šedesáti procent, nicméně, nicméně je to, je to dnešní trend.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak kdybych vás závěrem poprosil, možná trochu odlehčeně, s jakým deficitem myslíte, že budete připravovat rozpočet na rok 2009?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak to, pokud pomineme politické okolnosti, pokud, pokud budeme sestavovat rozpočet v rámci fungující ekonomiky, v rámci ekonomiky, která bude jaksi mít parametry přibližně stejné, jaké měla v roce 2007, tak bychom měli ten deficit zcela určitě stlačit někde ke čtyřiceti miliardám. Na nulu to určitě nedostaneme.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Eduard Janota, náměstek ministra financí. Já vám mockrát děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takové bylo dnešní Interview ČT24. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky, příjemný večer. Na shledanou.


Zdroj: ČT 24, 3.1.2008, 18:32, pořad: Interview ČT24

Doporučované

Nejčtenější