Novinky

Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022

Ing. Mgr. Tomáš Weiss
Ing. Mgr. Tomáš Weiss Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Pokladní plnění
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Schodek státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 59,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 55,3 mld. Kč.

Za meziročním zlepšením salda o 66,1 mld. Kč stála specifika již ukončeného rozpočtového provizoria doprovázená nižším předfinancováním, menší restrikce související s průběhem epidemie a tomu odpovídající kompenzace ve srovnání s počátkem loňského roku, ale také vyšší daňové výnosy o téměř 14 %. S ohledem na výše uvedené i na aktuální a budoucí důsledky invaze ruských vojsk na Ukrajině lze však ve zbývající části roku očekávat v hospodaření státního rozpočtu spíše pesimističtější vývoj.

„O 66 miliard korun lepší výsledek než loni touto dobou je třeba vnímat optikou rozpočtového provizoria a zhruba z jedné čtvrtiny lepším inkasem daní a pojistného, které odpovídá očekávanému plnění rozpočtu. Rozpočtové provizorium skončilo k 21. březnu, jak jsme slíbili, a jasně se ukázalo, že veškeré opoziční strašení před kolapsem hospodaření státu bylo liché,“ uvedl k výsledku hospodaření ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Samozřejmě vnímáme potřebu nových výdajů, ať už v souvislosti s uprchlickou krizí nebo dodatečné výdaje na obranu a bezpečnost. Realizujeme také konkrétní kroky pomoci domácnostem ohroženým rostoucími cenami hlavně energií. Tato pomoc ale musí zůstat adresná a směřovat těm skutečně potřebným. Podle dnešních dat statistického úřadu jsme převzali veřejné finance s deficitem 5,9 % HDP, což je bezmála dvojnásobek fiskálního pravidla EU, ke kterému chceme znovu směřovat. A to určitě nepůjde, budeme-li přijímat líbivá krátkodobá řešení za desítky miliard korun. Takový luxus si nyní kvůli populistické politice minulé vlády jednoduše nemůžeme dovolit," doplnil Zbyněk Stanjura.

Podrobná data naleznete v přiložených tabulkách (.XLSX, 57 kB).

Graf - Saldo státního rozpočtu za březen
Saldo státního rozpočtu za leden až březen (mld. Kč)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Saldo celkem 4,7 16,3 -9,2 -44,7 -125,2 -59,1
Saldo bez vlivu EU/FM -4,6 -5,3 -6,2 -41,5 -123,6 -55,3

Graf - Měsíční (nekumulované) saldo státního rozpočtu
Měsíční (nekumulované) saldo státního rozpočtu (mld. Kč)
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 -31,5 -54,6 -39,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 3,9 -49,2 -13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy státního rozpočtu vzrostly na konci března o 4,9 % (+16,5 mld. Kč). K tomu nejvíce přispěly výnosy daňových příjmů včetně pojistného (+9,4 %, +27,1 mld. Kč) s kladným příspěvkem všech hlavních položek vyjma daně z příjmů fyzických osob placené plátci. Naopak poklesly o 8,1 mld. Kč příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů. Meziroční srovnání také zkresloval loňský výnos z aukce kmitočtů (5,6 mld. Kč).

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (-9,5 %, -2,1 mld. Kč) se v meziročním srovnání promítl vliv daňových změn účinných v průběhu roku 2021. Efekt nižšího zdanění, zejména snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka, se projevil v hotovostním plnění až v únoru 2021. Inkaso od února 2022 dále snížilo opětovné zvýšení slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti. Výplata kompenzačního bonusu určená na pomoc drobným podnikatelům snižuje výnos této daně i v roce 2022, její dopad na úrovni státního rozpočtu v objemu 2,5 mld. Kč byl ale meziročně nižší o 2,3 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (+6,1 %, +1,6 mld. Kč), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+49,5 %, +1,9 mld. Kč) je v březnu obvykle razantně posíleno splatností první čtvrtletní zálohy a vyrovnáním daně pro část poplatníků. V meziročním srovnání se projevila opatření ke zmírnění hospodářských dopadů restrikcí. Jedná se především o faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2021.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení nejsou v tomto roce přímo dotčeny legislativní úpravou. Rostoucí zaměstnanost doprovázená zvýšením mezd v soukromém sektoru se promítají do meziročně vyššího inkasa o 4,4 % (+6,2 mld. Kč).

Inkaso daně z přidané hodnoty (+22,9 %, +13,5 mld. Kč) bylo pozitivně ovlivněno oživením ekonomiky, růstem cen a také vyšším počtem pracovních dní. Naopak negativně působilo prominutí daně z přidané hodnoty na vybrané komodity (energie, vakcíny, testy, respirátory).

Ve spotřebních daních (+14,5 %, +4,3 mld. Kč) se začínají promítat známky ekonomického růstu i postupné zrušení opatření zavedených k omezení šíření nákazy nemoci COVID-19. Meziročně rostl výběr u všech komodit, nejvíce pak inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (+24,7 %, +2,2 mld. Kč), dále spotřební daně z minerálních olejů (+9,7 %, +1,6 mld. Kč) a z piva (+15,3 %, +0,1 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu za leden až březen 

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 31. březnu 2022 - Skutečnost
skutečnost (mld. Kč)
DPH SD DPPO DPFO Pojistné EU/FM Ostatní
2021 58,74 29,94 27,01 28,82 141,09 33,7 20,41
2022 72,19 34,28 28,65 29,3 147,65 25,63 18,55

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 31. březnu 2022 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
DPH SD DPPO DPFO Pojistné EU/FM Ostatní
2021 20,4 18,2 32,2 32,8 25,1 25,5 30,3
2022 22,1 21,1 23,4 27 23,6 13,3 25

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy.

Výdaje státního rozpočtu:

Pro pokles celkových výdajů o 49,5 mld. Kč (-10,7 %) byl z hlediska objemu určující vývoj běžných výdajů (-41,9 mld. Kč, -9,5 %). Ten ovlivnily nižší výplaty protiepidemické pomoci a nerovnoměrné čerpání záloh zasílaných územním samosprávám na financování regionálního školství a sociálních služeb.

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+4,7 %, +8,3 mld. Kč) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+5,6 %, +7,5 mld. Kč), do jejichž výše se promítla letošní první valorizace o 5,2 %. Z ostatních dávek se zvýšil příspěvek na péči (+0,8 mld. Kč), přídavek na dítě (+0,3 mld. Kč), výsluhový příspěvek (+0,2 mld. Kč) a příspěvek na bydlení (+0,2 mld. Kč). Naopak klesla výplata rodičovského příspěvku (-0,7 mld. Kč) a podpory v nezaměstnanosti (-0,3 mld. Kč).

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce o 200 Kč na 1 967 Kč proti stavu k 1. lednu 2021 vedlo k meziročnímu růstu o 3,3 mld. Kč (+10,3 %).

Z běžných výdajů nejvíce poklesly transfery podnikatelským subjektům (-65,3 %, -25,2 mld. Kč). V loňském roce úroveň transferů navyšovaly kompenzace vyplácené firmám v souvislosti s nemocí COVID-19 (programy Antivirus A, A plus a B, COVID Gastro-Uzavřené provozovny, COVID-Nájemné a další) s dopadem téměř 19 mld. Kč, v menší míře také předfinancování projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, stejně jako společných programů EU a ČR. Na pokles transferů měly vliv i zálohové dotace na obnovitelné zdroje energie (-3,8 mld. Kč) snížené březnovým zúčtovaním v podobě vratky prostředků ve výši 4,8 mld. Kč (loni 1,0 mld. Kč) a prostředky určené na útlum a odkup dolů OKD, a.s. (-1,1 mld. Kč).

Pokles neinvestičních transferů územním rozpočtům (-24,5 %, -18,3 mld. Kč) nejvíce ovlivnily prostředky na platy pracovníků na středních a základních školách, které i přes růst tarifů pedagogických pracovníků o 2 % klesly o 12,0 mld. Kč z důvodu nesouladu ve vyplácení záloh. Další faktor ke snížení těchto transferů představovaly převody prostředků určených na financování sociálních služeb nižší o 6,4 mld. Kč kvůli jejich předfinancování v roce 2021.

Klesly i transfery příspěvkovým a podobným organizacím (-20,6 %, -4,8 mld. Kč), ovlivněné prozatím nižší podporou určenou vysokým školám a dalším institucím na financování výzkumu, vývoje a inovací. Nižší byly zatím také odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU (-23,3 %, -4,2 mld. Kč), které byly loni v únoru na základě požadavku Evropské komise vyplaceny ve vyšším objemu, a běžné transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (-4,5 mld. Kč). Ten dokázal své běžné výdaje prozatím financovat bez příspěvku státního rozpočtu. Nižší transfery neziskovým a podobným organizacím (-47,5 %, -3,9 mld. Kč) ovlivnila doposud nižší podpora sportu vyplácená Národní sportovní agenturou (-3,0 mld. Kč).

Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj meziročně vyšší o 3,7 mld. Kč (+88,5 %).

Kapitálové výdaje (-32,3 %, -7,6 mld. Kč) státu jsou počátkem roku tradičně nižší, což souvisí s realizací investic převážně ve druhé polovině roku. Za jejich poklesem stály především nižší požadavky Státního fondu dopravní infrastruktury o 5,6 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu za leden až březen 

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 31. březnu 2022 - Skutečnost
skutečnost (mld. Kč)
Platy NT SS NT VRÚÚ NT ÚSC NT PO Soc. dávky Jiné NV Investice
2021 23,53 46,85 53,54 74,8 23,17 175,8 43,73 23,48
2022 23,35 17,73 51,95 56,5 18,4 184,07 47,48 15,9

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 31. březnu 2022 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
Platy NT SS NT VRÚÚ NT ÚSC NT PO Soc. dávky Jiné NV Investice
2021 15,6 39,4 29,6 33,9 27,7 25,5 17,1 12,7
2022 15,3 22,8 29,9 24,3 22 24,8 21,1 7,7

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Sociální dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Jiné NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější