Novinky

Ministerstvo financí v mezinárodní investiční arbitráži uhájilo přes 5 mld. Kč

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Česká republika

Rozhodčí tribunál jednohlasně zamítl všechny hlavní body žaloby společnosti Pawlowski AG pro domnělé zmaření developerského projektu. Česká republika tak v arbitrážním řízení uhájila proti společnosti Pawlowski AG údajnou škodu přesahující 5,2 mld. Kč.

Dle odůvodnění tribunálu společnost Pawlowski AG především nemohla legitimně očekávat, že její pozemky budou změněny na stavební pozemky. Dle tribunálu je změna územního plánu demokratickým procesem, který na svém konci dále vyžaduje schválení politickým orgánem obce, v tomto případě Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Na tento proces dále navazuje lhůta k napadení přijaté změny územního plánu před národními soudy. Dle posouzení tribunálu developer nemohl ve světle těchto skutečností nabýt legitimních očekávání, že jím držené pozemky budou změněny na pozemky stavební. Českou republiku v řízení zastupovala advokátní kancelář Dechert (Paris) v těsné spolupráci s právníky Ministerstva financí.

„Jedná se o další mezinárodní úspěch v dlouhé řadě vítězství České republiky v investičních arbitrážích. Dnešní výsledek jen opětovně potvrdil, že odborníci a právníci Ministerstva financí dlouhodobě odvádějí svoji práci na vysoké profesionální úrovni. Jen letos se nám tak podařilo uhájit státnímu rozpočtu celkem 7,4 miliardy korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Společnost Pawlowski AG mezi roky 2007 a 2008 zakoupila zemědělské a lesní pozemky na území městské části Praha-Benice s cílem vybudovat rozsáhlý developerský projekt. Z důvodu neúměrně rostoucího rozsahu plánované výstavby se dotčená městská část rozhodla proti záměru společnosti Pawlowski AG bránit a žalobou napadla změnu územního plánu, kterou developerský projekt potřeboval ke své realizaci. Změna územního plánu byla následně soudem pravomocně zrušena pro nesoulad s požadavky zákona. Bez podpory dotčené městské části se již investorovi nepodařilo získat potřebnou změnu územního plánu a projekt tak nebyl realizován.

Tribunál v neposlední řadě uvedl, že rozhodnutí městské části Praha-Benice k podání návrhu na zrušení změny územního plánu bylo v souladu s řádným procesním postupem a principy právního státu. Takové rozhodnutí tak nemohlo být nepřiměřené, svévolné či jinak v rozporu s požadavkem mezinárodního práva na spravedlivé a rovné zacházení.

Tribunál tak jednoznačně zamítnul všechny hlavní body žaloby společnosti Pawlowski AG. Pouze v určitých dílčích, izolovaných jednáních shledal porušení mezinárodních závazků České republiky. Podle tribunálu však nebylo prokázáno, že by tato porušení jakkoliv poškodila investici žalobce. Z tohoto důvodu nebyla společnosti Pawlowski AG přiznána žádná škoda.

V tomto roce se jedná již o druhé arbitrážní vítězství České republiky. V dubnu 2021 jsme zvítězili v mezinárodní arbitráži proti nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V. a ubránili se tak žalovanému nároku přes 2,4 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější