Novinky

Sněmovna schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Legislativní činnost MF
 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Veřejný sektor
 • Legislativa
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Státní rozpočet
 • Novela zákona
 • Opatření
 • Koronavirus

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, která snižuje celkové příjmy na 1 364,8 mld. Kč a výdaje navyšuje na 1 864,8 mld. Kč.

Schválený schodek 500 mld. Kč reaguje na aktuální vývoj, nová a plánovaná opatření ke stimulaci ekonomiky, potřebu investic na centrální i místní úrovni a podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Jen makroekonomický vývoj bez vlivu přijímaných opatření a změn bude v letošním roce znamenat o téměř 130 mld. Kč nižší příjmy, než jak byly schváleny v loňském roce. Téměř 90 mld. Kč představují náklady opatření na příjmové straně, která zmírňují dopady hospodářské recese pro různé ekonomické subjekty. Typicky se jedná o kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a pro společníky v malých společnostech s ručením omezeným, o program Antivirus, o prominutí minimálních záloh na sociální pojištění pro živnostníky, prominutí pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem, zpětné uplatnění daňové ztráty vůči minulým ziskům, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nebo o přesun služeb cestovního ruchu a kulturních akcí do 10% sazby daně z přidané hodnoty.

Schválený schodek státního rozpočtu rovněž významně stabilizuje ostatní části veřejných financí, stejně jako pomáhá rozpočtům domácností, firem a živnostníků. Například propad příjmů ve zdravotnictví způsobený odpuštěním minimálních záloh osob samostatně výdělečně činným, propadem ekonomiky a zvýšenými výdaji ve zdravotnictví řeší rekordní navýšení platby za státního pojištěnce v celkové výši okolo 27 miliard korun.

Novela zákona reflektuje také pokles příjmů územních samosprávných celků. Kromě alokace prostředků na dotace obcím, které významně převyšují propad v důsledku kompenzačních bonusů, jde o programy související s rozvojem regionů, cestovního ruch, vodohospodářské projekty obcí, transfery na silnice druhé a třetí třídy, investic do rekonstrukcí a modernizací základních a mateřských škol, či nájemních obecních bytů. S regiony jsou bezesporu úzce spjaty investice do kulturních zařízení či podpora lázeňství. Celkově se tak jedná o programy a akce v objemu přes 35 mld. Kč.

Návrh umožní realizovat rekordní investice financované státním rozpočtem, mimo jiné posílením Státního fondu dopravní infrastruktury o 20 miliard korun na již připravené projekty modernizace a výstavby dálničních a železničních staveb.

Graf - Graf - Kapitálové výdaje státního rozpočtu celkem
Kapitálové výdaje státního rozpočtu celkem (v mld. Kč)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rozpočtované 89 128 114 115 105 97 97 74 76 79 104 90 122 198
Skutečné 116 105 133 130 119 114 102 112 176 84 82 116 139 0

Příjmy státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 578 118 723 753
změna příjmů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -89 800 000 000
změna příjmů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -60 100 000 000
změna příjmů (současný návrh) -63 400 000 000
příjmy celkem včetně změn 1 364 818 723 753
Výdaje státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 618 118 723 753
změna výdajů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) 70 200 000 000
změna výdajů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) 39 900 000 000
změna výdajů (současný návrh) 136 600 000 000
výdaje celkem včetně změn 1 864 818 723 753
schodek - schválený -40 000 000 000
schodek – změněný (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -200 000 000 000
schodek – změněný (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -300 000 000 000
schodek – změněný (současný návrh) -500 000 000 000

Specifikace jednotlivých změn

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí:

 • Posílení výdajů na Program Antivirus A a Antivirus B o 12 mld. Kč.
 • Posílení dotace na sociální služby (na platy a provozní výdaje) o 5,2 mld. Kč.
 • Výdaje na výstavbu zařízení sociálních služeb v regionech budou zvýšeny o 400 mil. Kč.
 • Alokace 50 mil. Kč na odměny sociálním pracovníkům obcí

2. Ministerstvo kultury:

 • Zvýšení investic do materiálně technické základny státních kulturních zařízení o 1 mld. Kč.

3. Ministerstvo vnitra:

 • Posílení výdajů na sociální dávky o 750 mil. Kč s ohledem ke zvýšenému počtu ukončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vysokému počtu nově přiznávaných výsluhových příspěvků.

4. Ministerstvo pro místní rozvoj:

 • Posílení výdajů o 500 milionů Kč na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku postiženého povodněmi.
 • Poskytnutí 3,8 mld. Kč Kč na národní programy Podpora rozvoje regionů, Podpora revitalizace území, Podpora bydlení, Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou, Podpora územně plánovacích činností obcí, Bezbariérové obce a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.
 • Na podporu lázeňství, které bylo výrazně zasaženo epidemií, je navrženo posílit výdaje této kapitoly o 1 mld. Kč. MMR zpracuje návrh zákona s cílem podpořit poptávku po lázeňských službách a tím zajistit stabilizaci tohoto tradičního odvětví významně zasaženého opatřeními proti šíření koronaviru. Tím dojde k zachování zaměstnanosti v tomto tradičním sektoru hospodářství a v dotčených regionech ČR.

5. Ministerstvo životního prostředí:

 • Posílení výdajů o 2 mld. Kč na financování připravených vodohospodářských projektů obcí realizované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

6. Ministerstvo dopravy:

 • Zvýšení výdajů o 20 mld. Kč pro SFDI na výstavbu a modernizaci železnic, silnic a dálnic. Částka zároveň přispěje k vykrytí předpokládaného poklesu příjmů fondu z daní a mýtného. Zvýšení výdajů na opravy silnic druhé a třetí třídy o 4 mld. Kč.

7. Ministerstvo zemědělství:

 • Zvýšení výdajů o 7 mld. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních a nestátních lesích za rok 2019.
 • Zvýšení výdajů na spolufinancování podpory rozvoje venkova o 3,3 mld. Kč.
 • Zvýšení výdajů o 2,6 mld. Kč na boj se suchem.

8. Správa státních hmotných rezerv:

 • Na financování potravinových zásob v systému státních hmotných rezerv za účelem zvýšení potravinové bezpečnosti ČR je navrženo zvýšit výdaje o 400 mil Kč.

9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Posílení neinvestičních výdajů základních škol, například pořízení digitálních učebních pomůcek o 300 mil. Kč a alokace dalších 200 mil. Kč na posílení kapitoly zejména s ohledem na odměny zaměstnanců dětských domovů.

10. Ministerstvo zdravotnictví

 • Posílení výdajů o 1,75 mld. Kč na odměny zdravotnickým pracovníkům u poskytovatelů pobytových sociálních služeb a na odměny pro zdravotní personál, který nebyl pokryt kompenzační vyhláškou

11. Všeobecná pokladní správa:

 • Příspěvek obcím 12,8 miliardy Kč na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v roce 2020.
 • Prostředky na podporu podnikání 10 miliard Kč.
 • Prostředky na podporu veřejného sektoru 10 mld. Kč (jde o případnou další podporu organizací financovaných jak ze státního rozpočtu, tak i z územních rozpočtů).
 • Dotační program na financování oprav a modernizace škol a školek v obcích do 3000 obyvatel 3,1 miliardy Kč.
 • Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury pro obce do 3000 obyvatel 660 milionů Kč (jde zejména o opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obcí, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů).
 • Zvýšení vládní rozpočtové rezervy o 33,8 miliardy Kč.

 

Nejčtenější