Novinky

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Pokladní plnění
  • Státní rozpočet
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Schodek státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v polovině roku deficitem ve výši 195,2 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 196,1 mld. Kč.

V průběhu června se tak deficit rozpočtu prohloubil o 37,8 mld. Kč. Zatímco v předchozích letech bylo tradičně přebytkové hospodaření v měsíci červnu výrazně podpořeno inkasem daní z příjmů právnických osob, v letošním roce převažuje efekt propadu ekonomické aktivity a dopady opatření financované státním rozpočtem na pomoc zaměstnanosti, domácnostem a firmám.

Podrobná data, včetně výše vybrané realizované pomoci a výdajů souvisejících s COVID-19, naleznete v přiložených tabulkách (.XLSX, 69 kB).

Graf - Saldo státního rozpočtu za červen
Saldo státního rozpočtu za leden až červen (mld. Kč)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo státního rozpočtu celkem 22,6 40,6 4,6 -5,9 -20,7 -195,2
Saldo státního rozpočtu bez vlivu EU/FM -47,7 -30,8 -13,2 -28,4 -22,8 -196,1

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy rozpočtu byly výrazně ovlivněny propadem ekonomiky doprovázené poklesem zaměstnanosti, nižší dynamikou objemu mezd a platů a diskrečními opatřeními na příjmové straně. Celkové příjmy tak meziročně poklesly o 5,9 % (44,2 mld. Kč), z čehož nejzřetelněji daňové příjmy bez pojistného o 12,9 % (47,6 mld. Kč). Inkaso vylepšovaly příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů s nárůstem o 17,2 % (10,3 mld. Kč).

Příjem rozpočtu z inkasa daní z příjmů právnických osob se i v průběhu měsíce června propadal a meziročně klesl o čtvrtinu. Důvodem je především posun lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 a možnost jejího zaplacení až 18. srpna, které zajišťuje hotovost firem během recese. Dále se jedná o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců se nehradila). Z aktuálního vývoje inkasa daně z příjmů právnických osob vyplývá, že ačkoliv byly prominuty předpisy záloh ve výši cca 39 mld. Kč, část záloh byla přesto uhrazena. Výpadek na červnovém inkasu z titulu plošného prominutí zálohy prozatím odhadujeme na cca 20 mld. Kč. Tato skutečnost vypovídá o reálné potřebě ekonomiky.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (meziročně -3,7 mld. Kč) výrazně ovlivňuje roční vyúčtování záloh na základě podání daňových přiznání. Meziroční vývoj příjmů rovněž ovlivnilo faktické prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 do 18. srpna a prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Z aktuálního vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob vyplývá, že také zde část záloh byla poplatníky přesto uhrazena. Výpadek na červnovém inkasu z titulu plošného prominutí zálohy je prozatím odhadován na cca 2 mld. Kč.

Přímá podpora vyplácená formou kompenzačních bonusů měla se svým objemem 21 mld. Kč zásadní dopad na inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci, které meziročně pokleslo o 15,5 %. Současně se na samotné výši odvodů daňové povinnosti projevily vyšší počty zaměstnanců na ošetřovném a nižší příjmy zaměstnanců z důvodů překážek na straně zaměstnavatele. V červnu již dokonce došlo k meziročnímu poklesu.

Nižší dynamika objemu mezd a platů a odklad záloh na důchodové pojištění a politiku zaměstnanosti pro všechny osoby samostatně výdělečně činné determinovalo vývoj příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení. V jejich meziroční stagnaci se navíc promítla nižší sazba z nemocenského pojištění pro zaměstnavatele z poloviny loňského roku jako kompenzace nákladů za zrušení karenční doby.

Na inkasu daně z přidané hodnoty (-6,1 %) se především negativně projevil statisticky zaznamenaný meziroční pokles maloobchodních tržeb v březnu a v dubnu. Inkaso bylo dále tlumeno nižšími sazbami daně u pravidelné hromadné dopravy od loňského února, na teplo a chlad od letošního ledna a na stravovací služby a další služby a zboží od letošního května. Další snížení pramení z posečkaných plateb daně v objemu celkem 5,8 mld. Kč. Mírný pozitivní vliv měla loňská únorová výplata mimořádné vratky, která tak snížila srovnávací základnu. Čistě z pohledu za červen dosáhlo inkaso již téměř loňské červnové hodnoty. Důvodem pravděpodobně bude razantní pokles výplat nadměrných odpočtů, který souvisí s citelným omezením mezinárodního obchodu v minulých měsících.

V inkasu spotřebních daní (-6,5 %) se také projevily dopady opatření zaváděných k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19. V inkasu spotřební daně z tabákových výrobků (-3,0 %) se začaly promítat důsledky uzavření hranic a z toho plynoucí absence přeshraničních nákupů především z Německa a Rakouska. Očekávaný meziroční pokles inkasa nastal v případě spotřební daně z minerálních olejů (-10,1 %). Ten je způsoben výrazným úbytkem přepravních výkonů v měsících březnu a dubnu a také vyšší vratkou daně z tzv. zelené nafty, která je důsledkem zavedení možnosti využít ročních normativů. Dále je patrný pokles inkasa spotřební daně z piva (-8,3 %), kde kromě poklesu spotřeby točeného piva hrají roli i vratky za likvidované pivo.

Příjmy státního rozpočtu za leden až červen

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 30. červnu 2020 - Skutečnost
skutečnost (mld. Kč)
DPH SD DPPO DPFO Pojistné EU/FM Ostatní
2019 135,46 75,91 69,21 75,05 273,15 59,85 55,25
2020 127,26 71 51,88 61,15 269,7 70,12 48,56

Graf - Graf - Příjmy státního rozpočtu k 30. červnu 2020 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
DPH SD DPPO DPFO Pojistné EU/FM Ostatní
2019 45,5 48,2 55,6 45,3 49,1 56,4 77,6
2020 41,6 46,7 57,6 45 48,5 60,2 62,4

DPH - daň z přidané hodnoty;
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny;
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou;
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou;
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám;
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR;
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy..

Výdaje státního rozpočtu:

Tempo růstu celkových výdajů v průběhu června mírně akcelerovalo na 17,0 %. Objemově výraznější běžné výdaje rostly pomaleji (+15,5 %, tj. +111,7 mld. Kč), dynamiku celkových výdajů táhly kapitálové výdaje (+40,8 %, tj. +18,7 mld. Kč).

Nejvyšší změny dosáhly sociální dávky (+39,8 mld. Kč). Kromě dopadů valorizace důchodů (+18,7 mld.), navýšení rodičovského příspěvku (+6,7 mld. Kč) či příspěvku na péči (+2,9 mld. Kč) vzrostla výplata dávek nemocenského pojištění (+10,2 mld. Kč). Zde zaujímá rozhodující roli ošetřovné (+6,7 mld. Kč), následované nemocenským (+3,3 mld. Kč). Dávky v nezaměstnanosti vzrostly o 0,9 mld. Kč.

Běžné transfery podnikatelským subjektům (+24,0 mld. Kč) byly zejména v květnu a červnu silně podpořeny výplatou náhrad mezd v rámci programu Antivirus v celkovém objemu 13,6 mld. Kč. Transfery podnikatelským subjektům významně navýšil i vklad 4 mld. Kč do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Výrazněji vzrostly i výdaje na projekty Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ (+5,2 mld. Kč).

Neinvestiční transfery územním rozpočtům (+16,3 mld. Kč) odráží pokračující priority vlády orientované na oblast vzdělávání či sociální péči. Navýšené transfery v sobě obsahují růst platů (+13,3 mld. Kč) pedagogických i nepedagogických pracovníků na středních a základních školách o 10 %, posílení finančního zajištění činností v oblasti sociální péče (+2,7 mld. Kč), stejně jako 5% valorizaci příspěvku na výkon státní správy (+0,3 mld. Kč). ¨

Do růstu běžných transferů příspěvkovým a podobným organizacím (+11,5 mld. Kč) se výrazně promítl převod 6,6 mld. Kč určený na odlužení vybraných nemocnic. Výrazněji vzrostly také příspěvky a transfery směřované do oblasti kultury (+1,4 mld. Kč) a vysokým školám (+1,1 mld. Kč).

Zvýšená potřeba ochranných pomůcek a dalšího materiálu v souvislosti s řešením pandemie koronaviru se projevila i v neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích1 státu (+7,7 mld. Kč). Jen za poslední čtyři měsíce roku dosáhly nákupy materiálu 9,8 mld. Kč (+6,3 mld. Kč).

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (+500 Kč na 1 pojištěnce) s účinností od 1. června a aktualizace predikce průměrného počtu státních pojištěnců vedly k navýšení původního rozpočtu těchto plateb o 22,3 mld. Kč. Červnová platba tak již o 3 mld. Kč převýšila objem prostředků vyplacených v předchozích měsících tohoto roku.

Kapitálové výdaje letos velmi výrazně rostou (+40,8 %, tj. +18,7 mld. Kč), nejvýrazněji u investic financovaných z národních zdrojů (+82,3 %, tj. +13,1 mld. Kč). Rozhodující roli měly investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (+16,5 mld. Kč).

1 bez započtení výdajů na obsluhu státního dluhu

Výdaje státního rozpočtu za leden až červen

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 30. červnu 2020 - Skutečnost
skutečnost (mld. Kč)
Platy NT SS NT VRÚÚ NT ÚSC NT PO Soc. dávky Ostatní NV Investice
2019 57,57 41,17 62,5 118,56 48,93 299,51 90,5 45,82
2020 59,91 67,54 70,38 134,9 60,39 339,36 97,94 64,5

Graf - Graf - Výdaje státního rozpočtu k 30. červnu 2020 - Plnění
procento plnění (% rozpočtu po změnách)
Platy NT SS NT VRÚÚ NT ÚSC NT PO Soc. dávky Ostatní NV Investice
2019 40,3 60,1 52,9 65,1 65,2 49,9 44,6 35,6
2020 39,7 70,3 47,9 66,9 70,7 51,4 38,7 46

Platy - platy a pojistné na úrovni organizačních složek státu,
NT SS - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím,
NT ÚVR - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (odvod za státní pojištěnce a transfery státním fondům),
NT ÚSC - neinvestiční transfery územním rozpočtům,
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím,
Ostatní NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu EU, Investice - kapitálové výdaje.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější