Novinky

Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Čistá pozice
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zahraničí EU
  • Dotace
  • Česká republika

V průběhu celého roku 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 119,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 51,4 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2019 obdržela o 68,5 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Graf - Graf č. 1 - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2019 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2019 (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Graf č. 1
Vývoj čisté pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 150 80,6 56 44,7 68,5

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 83,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 32,6 mld. Kč. Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za rok 2019 je vyšší než výsledné bilance v letech 2017 a 2018. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyšším tempem čerpání prostředků na strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2019 shrnuje tabulka č. 1.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2019
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 83 066,96
Strukturální fondy 62 565,25
Fond soudržnosti 20 501,71
Zemědělství 32 604,31
I. pilíř* 22 465,75
II. pilíř** 10 138,57
Programy EU*** 4 244,91
Celkové příjmy z rozpočtu EU 119 916,19
Celkové platby do rozpočtu EU 51 418,22
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 68 497,97

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 mld. Kč a získala 1,43 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 809,2 mld. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU (viz graf č. 2).

Graf - Graf č. 2 - Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004 - 2019 (mld. Kč)
Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004 - 2019 (mld. Kč)
'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
Graf č. 2
Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 85 72,5 113 126,4 119,8 191,9 124,8 98,4 94,3 119,9
Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7 44,5 41,9 44,2 42,4 49,6 54,4
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 150 80,6 56 44,7 68,5

Doporučované

Nejčtenější