Novinky

ÚZSVM snížil do konce roku 2018 počet bezprizorních státních nemovitostí o 63 procent

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Majetek ČR
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Veřejný sektor

Společná tisková zpráva ÚZSVM a MF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj. o 5 793 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj. o 669 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.

„Jsem ráda, že se ÚZSVM i nadále daří dělat pořádek v katastru nemovitostí a řešit bezprizorní státní majetek i zaniklé státní instituce, na které je zapsaný. Odvedl na tomto poli obrovský kus práce, která má velmi pozitivní dopad na rozvoj obcí a krajů,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová.

„Od roku 2015 se nám podařilo snížit počet bezprizorních nemovitostí o více než šedesát procent. Tuto aktivitu velmi vítají mimo jiné obce i kraje, kterým právě tento majetek často bránil v jejich dalším rozvoji. Na pozemcích tak nyní mohou budovat potřebnou infrastrukturu, chodníky, cyklostezky či volnočasové areály pro své občany,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Největšího poklesu dosáhl ÚZSVM u skupiny subjektů zaniklých a nedohledaných, v níž ve srovnání s rokem 2015 klesl počet subjektů o 669 (tj. o 52 %) a počet nemovitých položek na ně zapsaných o 5 793 (tj. o 63 %). ÚZSVM aktivně prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce, které pak vyzývá ke zjednání nápravy. „Prošetřování takových případů je mimořádně časově i odborně náročné. Údaje je nutné často vyhledávat například v archivech, pozemkových knihách nebo zemských deskách,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM.

Pokles v počtu subjektů u nemovitých položek vykazuje také skupina státních institucí v konkursu a v likvidaci, a to konkrétně pokles o 45 subjektů (tj. o 48 %) a o 5 848 nemovitých položek (tj. o 36 %). U této skupiny je však primárně podstatná aktivita likvidátora, případně správce konkursní podstaty, což ÚZSVM nemůže vždy ovlivnit.

Skupina subjektů 1. 7. 2015 1. 1. 2019 Rozdíl 1/2019 a 7/2015
Subjekty NEM
Subjekty NEM Subjekty NEM Počet Procenta Počet Procenta
Vývoj počtu státních subjektů a nemovitostí v katastru nemovitostí
Existující celkem 525 1 597 088 471 1 527 088 -54 -10 % -69 329 -4 %
Bezprizorní celkem 1 381 25 557 667 13 916 -714 -52 % -11 641 -46 %
     V konkursu a v likvidaci 94 16 381 49 10 533 -45 -48 % -5 848 -36 %
     Zaniklé a nedohledané 1 287 9 176 618 3 383 -669 -52 % -5 793 -63 %
Celkem 1 906 1 622 645 1 138 1 541 675 -768 -40 % -80 970 -5 %

 

V porovnání s rokem 2017 se ÚZSVM podařilo během minulého roku snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 726 (tj. o téměř 18 %). U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu nebo v likvidaci došlo dokonce k poklesu o 1 930 položek (tj. o více než 15 %). Oproti roku 2017 došlo také k poklesu státních subjektů, a to celkem o 71, přičemž se jedná o 66 zaniklých a nedohledaných státních institucí a o 5 subjektů v konkurzu a likvidaci.

K úspěšným příkladům dohledaného majetku patří:

 • ÚZSVM zdarma převedl Litomyšli po zaniklém státním subjektu zahradu, která nyní slouží k venkovním klidovým aktivitám klientů Centra sociální pomoci města Litomyšle.
 • ÚZSVM převedl 47 hektarů lesoparku v hodnotě přes 60 milionů korun městu České Budějovice. Pozemky byly vedeny na nezprivatizovaný podnik TSM České Budějovice.
 • ÚZSVM převedl městu Vyškov pozemek pod silnicí, který byl dříve zapsán na zaniklý státní podnik Cukrovary Uherské Hradiště a nyní je součástí cyklostezky.
 • Na jiném pozemku po zaniklém subjektu, který ÚZSVM převedl obci Lhota pod Libčany, bude díky převodu kabelové vedení nízkého napětí.
 • Pro veřejný zájem bude sloužit například i pozemek v Říčanech, který bude využit pro cyklostezku.

Mapa majetku státu rovněž ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. Ke dni 1. 1. 2019 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 138 subjektů hospodařících s přibližně 1,54 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 435 477 pozemků, 25 358 staveb a 297 jednotek. Nejvíce nemovitostí státu je evidováno na Státní pozemkový úřad (491 493 nemovitostí), což představuje téměř 32% podíl na státních nemovitostech. Druhý nejvyšší počet nemovitostí spravují Lesy ČR (479 778 nemovitostí, více než 31% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 142 381 nemovitostmi (9% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 108 535 nemovitostí a má tak 7% podíl na státním majetku.

Nejvíce státních nemovitostí, a to 181 795, se nachází v Jihočeském kraji, následuje kraj Plzeňský se 167 745 nemovitostmi, Ústecký se 164 243 položkami a Středočeský kraj, v němž se nachází 156 369 nemovitostí.

Graf - Graf - Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí
Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí ()
1.7.2015 1.1.2016 1.7.2016 1.1.2017 1.8.2017 1.1.2010 1.7.2018 1.1.2019
Počet položek
Existující 1597088 1578110 1558205 1557334 1550197 1546338 1538312 1527759
Zaniklé a nedohledané 9176 7004 5829 4835 4292 4109 3840 3383
V konkursu či likvidaci 16381 16235 16083 14063 13043 12463 11604 10533

Graf - Graf - Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí
Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí ()
1.7.2015 1.1.2016 1.7.2016 1.1.2017 1.8.2017 1.1.2018 1.7.2018 1.1.2019
Počet subjektů
Existující 525 495 498 489 488 469 471 471
Zaniklé a nedohledané 1287 1088 941 847 776 757 684 618
V konkursu či likvidaci 94 92 80 73 66 63 54 49

Doporučované

Nejčtenější