Novinky

MF zveřejňuje přehled hospodaření státu jako celku za rok 2017

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Účetní výkaznictví státu
  • Veřejný sektor
  • Účetnictví státu

Ministerstvo financí vydává konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2017. Odborná i laická veřejnost má tak již potřetí možnost seznámit se s hospodařením státu jako celku. Součástí materiálu je mimo jiné také podrobná zpráva, která je vysvětluje, analyzuje a rozšiřuje o další související informace.

„Již potřetí předkládá ministerstvo financí konsolidovanou účetní závěrku České republiky, která doplňuje peněžní a statistické informace o hospodaření státu o informace na akruální bázi,“ vysvětluje náměstek pro Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek. „Údaje z konsolidace umožňují získat představu o tom, jaké má stát jako celek pohledávky, závazky, jakou hodnotu má jeho majetek,“ dodává Tomáš Vyhnánek.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku.

Konsolidované účetní výkazy přinášejí uživatelům ekonomické informace o celkovém stavu majetku a závazků a o výsledku hospodaření státu. Jelikož se jedná již o druhé výkazy sestavené za úplný konsolidační celek Česká republika, lze porovnat údaje s rokem předcházejícím a provést hlubší analýzu, jež zvyšuje využitelnost pro finanční rozhodování.

Z této aktuální účetní závěrky je patrné, že celková aktiva státu za rok 2017 dosáhla výše 5 200 miliard Kč. Na této částce se nejvíce podílejí stavby a pozemky v hodnotě 2 901 miliard Kč. Celkové závazky státu včetně rezerv dosahují 3 070 miliard Kč. Největší část závazků státu tvoří vydané dluhopisy v celkové výši 1 755 miliard Kč. Celkové náklady státu v hodnotě 2 336 miliard Kč se zvýšily oproti roku 2016 o 6,4 % a výnosy státu v hodnotě 2 523 miliard Kč vzrostly o 8,3 %. Konsolidační celek Česká republika hospodařil v roce 2017 s kladným výsledkem ve výši 181 miliard Kč.

„Konsolidované výkazy jsou nezbytným prvkem pro kvalitní a efektivní výkon státní správy. Díky tomu může stát lépe hospodařit a efektivně plánovat investice. Občané mají možnost lépe kontrolovat hospodaření státu a nakládání s veřejnými prostředky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Průhledné výkaznictví státu zvyšuje důvěryhodnost veřejného sektoru v očích široké veřejnosti, umožňuje jeho účinnou kontrolu a zvyšuje transparentnost,“ doplňuje Alena Schillerová.

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 138 jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, územní samosprávné celky, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

Tabulka 1 - přehled subjektů v konsolidačním celku ČR
  2016  2017 
Organizační složky státu a státní fondy  282  284 
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti  7 026   7 041
Příspěvkové organizace  10 367   10 345
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj.  428  468 
Celkem  18 103  18 138 

Následující tabulka uvádí významné hodnoty z účetních výkazů za Českou republiku. Detailnější informace k těmto hodnotám můžete nalézt ve Zprávě o účetních výkazech (kap. 5).

Tabulka 2 - přehled významných hodnot z účetních výkazů za ČR (v mil. Kč)
  2016  2017 
Aktiva netto  5 132 630,1  5 199 896,2 
Stálá aktiva  4 054 017,4  3 973 999,5 
Oběžná aktiva  1 078 612,7  1 225 896,7 
Vlastní kapitál  2 085 721,3  2 129 787,7 
Cizí zdroje  3 046 908,8  3 070 108,5 
Celkové výnosy  2 329 162,4  2 523 095,7 
Celkové náklady  2 196 211,0  2 336 209,6 
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období  127 121,5  180 728,1 

 

Související informace:

Nejčtenější